Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 7. Data bilansowa oraz okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

7. Data bilansowa oraz okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. obejmuje dane bilansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz dane porównywalne na dzień 31 grudnia 2008 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie zmian w kapitałach własnych Grupy prezentuje dane za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku oraz za rok zakończony tą datą, zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Dane finansowe na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z badania w dniu 27 kwietnia 2009 roku (nie dotyczy wybranych danych porównywalnych o czym mowa w Nocie 9 Dodatkowych informacji i objaśnień).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan