Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

9. Podstawa sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2009 roku.

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Jednostki Grupy, za wyjątkiem Jednostki Dominującej, jednostek zagranicznych oraz spółek: Petrobaltic S.A., LOTOS Asfalt Sp. z o.o., LOTOS Oil S.A., LOTOS Paliwa Sp. z o.o. prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia danych finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

Przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości i metody wyliczeń jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku, poza retrospektywnym ujęciem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej AB Geonafta (dawniej AB „Naftos Gavyba”) w związku z dokonaną przez spółkę AB Geonafta i jej grupę kapitałową zmianą polityki rachunkowości jednostek współkontrolowanych i wykrytym błędem w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych tych jednostek sporządzonych na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku. Zgodnie z tym, Grupa dokonała przekształcenia wartości udziałów w jednostce stowarzyszonej AB Geonafta (dawniej AB „Naftos Gavyba”) na dzień 31 grudnia 2008 roku o kwotę (14.440) tysięcy złotych oraz korespondujących pozycji kapitałów przypisanych Jednostce Dominującej na dzień 31 grudnia 2008 roku (zyski zatrzymane: 13.307 tysięcy złotych, różnice kursowe: 1.294 tysięcy złotych) i udziałów niekontrolujących w kwocie (161) tysięcy złotych. Grupa również retrospektywnie skorygowała poszczególne pozycje kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2007 roku: zyski zatrzymane w kwocie (7.187) tysięcy złotych oraz różnice kursowe w kwocie 7.187 tysięcy złotych. Niniejsza retrospektywna korekta nie miała wpływu na wartość udziałów w jednostce stowarzyszonej AB Geonafta (dawniej AB „Naftos Gavyba”) na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Z dniem 1 stycznia 2009 roku Grupa skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania zaktualizowanego standardu MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych” oraz zaktualizowanego standardu MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”. Zastosowanie zaktualizowanego standardu MSSF 3 i zaktualizowanego standardu MSR 27 nie miało istotnego wpływu na okresy wcześniejsze.

Grupa dokonała weryfikacji nowych interpretacji, standardów oraz zmian do standardów już istniejących. Nowe interpretacje, standardy oraz zmiany do istniejących standardów obowiązujących i przyjętych do stosowania przez Unię Europejską, za wyjątkiem zaktualizowanego MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, nie mają istotnego wpływu na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje przyjęte lub będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską są obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 roku lub w okresach następnych:

 • Zmiana do MSR 23, Koszty finansowania zewnętrznego (została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),
 • Zmiana do MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych (została przyjęta do stosowania przez Unię Europejską),
 • MSSF 8, Segmenty operacyjne (został przyjęty do stosowania przez Unię Europejską),
 • Zmiany do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie” (zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),
 • Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania powstałe w wyniku likwidacji” (zostały przyjęte do stosowania przez Unię Europejską),
 • Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
 • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” – „Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną” (zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
 • KIMSF 13 „Programy lojalnościowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku lub po tej dacie, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 października 2008 roku i później, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
 • Zaktualizowany MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • KIMSF 17 „Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • MSSF 7 „Zmiana – ulepszenie ujawnień na temat instrumentów finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • KIMSF 18 „Przekazanie aktywów przez klientów”, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • Zmiany do KIMSF 9 i MSR 39 „Pochodne instrumenty wbudowane” (mają zastosowanie dla okresów rocznych kończące się po 30 czerwca 2009 roku, zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
 • MSSF 32 „Zmiana – Klasyfikacja praw poboru” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku i później, został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • MSSF 2 „Zmiana – grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później, został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później, zostały zaakceptowane przez Unię Europejską).

Zastosowanie zaktualizowanego MSR 1

W związku z zastosowaniem MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 roku) „Prezentacja sprawozdań finansowych” w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa zgodnie z wytycznymi standardu przyjęła nowe nazewnictwo poszczególnych części sprawozdania finansowego. Ponadto, Grupa dokonała analizy przewidywanego okresu realizacji aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu (instrumenty finansowe) i zaklasyfikowała je odpowiednio na dzień 31 grudnia 2009 roku jako pozycje krótkoterminowe lub długoterminowe z uwzględnieniem daty wygaśnięcia ostatniego instrumentu finansowego. Grupa dokonała korekty danych porównywalnych. Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość krótkoterminowych i długoterminowych aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu (instrumenty finansowe) wyniosła odpowiednio: 279.456 tysięcy złotych i 22.848 tysięcy złotych; 42.993 tysięcy złotych i 175.533 tysięcy złotych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły długoterminowe aktywa i zobowiązania zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu (instrumenty finansowe), w związku z tym, nie została przeprowadzona korekta danych porównywalnych.

Zastosowanie MSSF 8

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 8 „Segmenty operacyjne” („MSSF 8”) zastąpił Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Grupa nie sporządzała informacji dotyczących segmentów działalności, ponieważ nie spełniała wymogów dotyczących wydzielenia segmentów działalności określonych przez Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”.

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ale, nie zostały przyjęte przez Unię Europejską:

 • MSSF dla Małych i Średnich Jednostek (standard ma zastosowanie z dniem wydania 9 lipca 2009 roku, nie został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku lub później, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
 • Zaktualizowany MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, nie został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku, nie został zaakceptowany przez Unię Europejską),
 • KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, nie została zaakceptowana przez Unię Europejską),
 • Zmiany do KIMSF 14 „Przedpłaty związane z minimalnymi wymogami finansowania” (mają zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską),
 • Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - ograniczone zwolnienie dla jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy w zakresie ujawnień danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7” (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie, nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską).

Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ na stosowane przez Grupę zasady (polityki) rachunkowości.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan