Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie

11. Rzeczowe aktywa trwałe oraz zaliczki na środki trwałe w budowie

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Grunty 232.423 227.871
Budynki i budowle 1.931.190 1.705.246
Urządzenia techniczne i maszyny 771.728 616.571
Środki transportu i pozostałe 339.842 235.464
Środki trwałe w budowie, w tym: 6.086.780 2.747.460
- wartość aktywowanych kosztów finansowania 187.077 161.033
Razem rzeczowe aktywa trwałe 9.361.963 5.532.612
Zaliczki na środki trwałe w budowie, w tym: 153.536 1.200.713
- wartość aktywowanych kosztów finansowania 4.626 37.612
Razem 9.515.499 6.733.325

 

Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych oraz zaliczkach na środki trwałe w budowie

w tysiącach złotych Grunty Budynki i budowle Urządzenia techniczne
i maszyny
Środki transportu i pozostałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe
w budowie
Razem
  - aktywa
z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów(1)
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2008
221.426 2.096.147 1.232.100 472.181 634.764 69.039 781.780 5.438.398
Zwiększenia 17.597 90.561 78.067 51.510 2.229.361 25.671 778.958 3.246.054
- zakup - - 1.412 17.017 2.241.124 28.049 748.294 3.007.847
- z rozliczenia z inwestycji 18.255 69.137 76.057 15.930 (187.922) (2.430) - (8.543)
- transfer (443) (1.726) 104 8.689 (3.010) - - 3.614
- przeklasyfikowane do aktywów dostępnych do sprzedaży (1.165) (122) - (4.546) - - - (5.833)
- zreklasyfikowane z aktywów dostępnych do sprzedaży 933 - - 1 - - - 934
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 494 14.247 - - - 14.741
- aktywa z tytułu likwidacji Morskich Kopalni Ropy - 23.094 - - 6.950 52 - 30.044
- koszty finansowania zewnętrznego - - - - 157.173 - 30.659 187.832
- pozostałe 17 178 - 172 15.046 - 5 15.418
Zmniejszenia (1.984) (4.802) (4.994) (17.854) (76.076) - (360.025) (465.735)
- sprzedaż (1.984) (4.335) (1.252) (15.348) (74.964) - - (97.883)
- likwidacja - (292) (3.736) (2.503) (45) - - (6.576)
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - (3) - - - (3)
- pozostałe - (175) (6) - (1.067) - (360.025) (361.273)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2008
237.039 2.181.906 1.305.173 505.837 2.788.049 94.710 1.200.713 8.218.717
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2009
237.039 2.181.906 1.305.173 505.837 2.788.049 94.710 1.200.713 8.218.717
Zwiększenia 7.326 357.255 257.171 172.987 3.443.813 (3.511) 225.602 4.464.154
- zakup - 34 1.887 51.332 3.915.182 22.543 258.581 4.227.016
- z rozliczenia z inwestycji 5.653 258.896 202.916 106.828 (589.781) (26.054) - (15.488)
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej 1.605 79.887 48.797 184 105 - - 130.578
- transfer 42 2.340 3.689 7.947 (6.463) - - 7.555
- przeklasyfikowane do aktywów dostępnych do sprzedaży - - (167) (20.729) - - - (20.896)
- zreklasyfikowane z aktywów dostępnych do sprzedaży 26 - - - - - - 26
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - 92 70.363 - 7 70.462
- koszty finansowania zewnętrznego - - - - 38.943 - (32.986) 5.957
- aktywa z tytułu likwidacji Morskich Kopalni Ropy - 15.853 - - 15.178 - - 31.031
- pozostałe - 245 49 27.333 286 - - 27.913
Zmniejszenia (1.118) (19.396) (14.208) (16.958) (71.501) (20.360) (1.272.779) (1.395.960)
- sprzedaż (675) (5.140) (6.859) (8.556) (48.575) - - (69.805)
- likwidacja - (1.717) (4.680) (4.198) (303) - - (10.898)
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej (443) (12.539) (2.512) (595) (710) - - (16.799)
- rozliczone zaliczki - - - - - - (1.272.779) (1.272.779)
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - (157) (3.446) (536) - - (4.139)
- pozostałe - - - (163) (21.377) (20.360) - (21.540)
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2009
243.247 2.519.765 1.548.136 661.866 6.160.361 70.839 153.536 11.286.911
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2008 7.242 363.325 551.064 215.498 - - - 1.137.129
Zwiększenia 1.568 108.832 135.315 57.677 - - - 303.392
- amortyzacja 1.529 109.345 135.058 50.591 - - - 296.523
- transfer - (513) (132) (23) - - - (668)
- zreklasyfikowane z aktywów dostępnych do sprzedaży 39 - - 1 - - - 40
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - 389 7.008 - - - 7.397
- pozostałe - - - 100 - - - 100
Zmniejszenia (67) (483) (3.181) (10.965) - - - (14.696)
- sprzedaż (67) (417) (739) (8.492) - - - (9.715)
- likwidacja - (37) (2.439) (2.472) - - - (4.948)
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - (1) - - - (1)
- pozostałe - (29) (3) - - - - (32)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2008
8.743 471.674 683.198 262.210 - - - 1.425.825
Skumulowane umorzenie 1 stycznia 2009 8.743 471.674 683.198 262.210 - - - 1.425.825
Zwiększenia 1.572 114.456 97.990 71.700       285.718
- amortyzacja 1.546 112.879 94.489 63.865 - - - 272.779
- transfer - 1.577 3.657 4.326       9.560
- zreklasyfikowane do aktywów dostępnych do sprzedaży - - (158) (9.445) - - - (9.603)
- zreklasyfikowane z aktywów dostępnych do sprzedaży 26 - - - - - - 26
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - 15 - - - 15
- pozostałe - - 2 12.939 - - - 12.941
Zmniejszenia (6) (4.440) (9.760) (12.298) - - - (26.504)
- sprzedaż (4) (2.516) (5.090) (6.492) - - - (14.102)
- likwidacja - (705) (4.131) (3.448)       (8.284)
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej (2) (1.219) (429) (97) - - - (1.747)
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - (108) (2.215) - - - (2.323)
- pozostałe - - (2) (46)       (48)
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2009
10.309 581.690 771.428 321.612 - - - 1.685.039
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 1 stycznia 2008 11 2.920 1.898 815 42.598 15.378 - 48.242
Zwiększenia 414 3.135 4.199 8.138 401 66 - 16.287
Zmniejszenia - (1.069) (693) (790) (2.410) - - (4.962)
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 31 grudnia 2008 425 4.986 5.404 8.163 40.589 15.444 - 59.567
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 1 stycznia 2009 425 4.986 5.404 8.163 40.589 15.444 - 59.567
Zwiększenia 101 14.454 2.282 7.798 33.655 10 - 58.290
Zmniejszenia - (1.557) (710) (15.492) (663) - - (18.422)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej (11) (10.998) (1.996) (57) - - - (13.062)
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2009
515 6.885 4.980 412 73.581 15.454 - 86.373
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2008
214.173 1.729.902 679.138 255.868 592.166 53.661 781.780 4.253.027
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2008
227.871 1.705.246 616.571 235.464 2.747.460 79.266 1.200.713 6.733.325
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2009
232.423 1.931.190 771.728 339.842 6.086.780 55.385 153.536 9.515.499

 (1) Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów obejmuje wartość kosztów kapitalizowanych do momentu dowiedzenia technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych.

Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego stanowiącego zabezpieczenie zobowiązań Grupy na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 2.133.547 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 1.942.778 tysięcy złotych).

Koszty obsługi zobowiązań w celu sfinansowania środków trwałych w budowie oraz zaliczek na środki trwałe w budowie w okresie roku zakończonego dnia 31 grudnia 2009 roku wyniosły 116.320 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 187.832 tysięcy złotych).

Wartość netto aktywa z tytułu likwidacji zakładu górniczego, o którym mowa w Nocie 10.5. Dodatkowych informacji i objaśnień, na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 106.600 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 75.076 tysięcy złotych).

Koszty amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, dla których dowiedziono techniczną wykonalność i komercyjną zasadność wydobywania zasobów mineralnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wyniosły 5.827 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 8.006 tysięcy złotych).

Koszty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów wyniosły za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 10 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 66 tysięcy złotych). Ponadto w 2009 roku Grupa umorzyła aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów minerałów w kwocie 20.360 tysięcy złotych.

Wartość godziwa wykazywanego w ewidencji pozabilansowej prawa wieczystego użytkowania gruntów otrzymanego na mocy decyzji administracyjnych na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku wyniosła 163.446 tysięcy złotych.

Informacja dotycząca perspektyw zagospodarowania złóż gazowych B - 4 i B - 6

Pozycja środki trwałe w budowie obejmuje m.in. nakłady poniesione przez spółkę Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.) na poszukiwania złóż gazowych w obszarach B - 4 i B - 6 w wysokości 47.790 tysięcy złotych. Spółka Petrobaltic S.A. zleciła opracowanie analizy opłacalności zagospodarowania tych złóż. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na konieczność poniesienia znaczących nakładów inwestycyjnych umożliwiających uzyskanie przemysłowego przypływu węglowodorów z zachowaniem dodatniej rentowności projektu. Mimo planowanej nadwyżki przychodów ze sprzedaży produktów uzyskanych w wyniku eksploatacji złóż nad kosztami ich zagospodarowania i eksploatacji, nie przewiduje się w perspektywie średnioterminowej poniesienia istotnych nakładów na ten cel. Zarząd spółki Petrobaltic S.A. stoi na stanowisku, iż z uwagi na strategiczny charakter tych złóż oraz zmieniające się ceny i warunki dostaw surowców energetycznych z zagranicy, ich zagospodarowanie - mimo konieczności zaangażowania znaczących środków - jest możliwie w sytuacji zsynchronizowania planów inwestycyjnych spółki Petrobaltic S.A. z planami inwestycyjnymi Grupy LOTOS S.A. Prowadzone obecnie działania biorą pod uwagę m.in. pozyskanie partnera gwarantującego możliwość wspólnego zagospodarowania złóż gazowych B - 4 i B - 6. Dokonane dotychczas przez potencjalnych kooperantów analizy geologiczne i zasobowe złóż potwierdzają ich pozytywną ocenę, a tym samym otwierają drogę do dalszej współpracy zmierzającej do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w tym zakresie. Spółka Petrobaltic S.A. po przeprowadzeniu akcji ofertowej rozpoczęła konsultacje ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) zmierzające w pierwszej fazie do wskazania optymalnych warunków zagospodarowania złóż gazowych a następnie wyboru optymalnej formy prawnej partnerskiej współpracy. Spółka Petrobaltic S.A. kontynuuje współpracę ze spółką PGNiG S.A. w sprawie partnerskiego zagospodarowania złóż gazowych. W sierpniu 2009 została wykona na zlecenie PGNiG S.A. „Koncepcja wstępna zagospodarowania złóż podmorskich B - 4 i B - 6”. Na podstawie uzyskanych rezultatów z przeprowadzonych analiz zarówno spółka Petrobaltic S.A. jak i spółka PGNiG S.A. podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska i zdecydowały o potwierdzeniu swoich wzajemnych intencji w podpisanym w dniu 1 grudnia 2009 roku Liście Intencyjnym. W kolejnej fazie analiz uznano, iż koncepcję zagospodarowania złóż gazowych B - 4 i B - 6 należy rozszerzyć o dołączenie perspektywicznego obiektu B - 21 położonego w ramach koncesji Gaz Południe.

Informacja dotycząca udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych i poszukiwawczych

Pozycja środki trwałe w budowie obejmuje m.in. nakłady poniesione przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS na zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych dotyczące udziałów w złożu YME w kwocie 1.755.293 tysięcy NOK (tj. 868.168 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku). Pozycję bilansową środki trwałe w budowie koryguje dodatkowo efekt podatkowy związany z transakcją zakupu złoża YME na kwotę 75.965 tysięcy NOK (tj. 37.572 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku). Ponadto spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ewidencjonuje nakłady poniesione na koncesje poszukiwawcze w pozycji wartości niematerialne w wysokości 72.157 tysięcy NOK na dzień 31 grudnia 2009 roku (tj. 35.689 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku), głównie związane z koncesją PL 455. Pozycję bilansową wartości niematerialne koryguje dodatkowo efekt podatkowy na kwotę 836 tysięcy NOK (tj. 413 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP z dnia 31 grudnia 2009 roku). Na dzień 31 grudnia 2009 roku wartość netto wartości niematerialnych z tytułu koncesji poszukiwawczych z uwzględnieniem odpisu aktualizującego wynosi 61.238 tysięcy NOK (tj. 30.288 tysięcy złotych według  średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS posiada koncesję wydobywczą PL 316 obejmującą 20% udziału w złożu YME oraz koncesje poszukiwawcze: 20% udziału w koncesji PL 316CS, 20% udziału w koncesji PL 316DS, 20% udziału w koncesji PL 455, 10% udziału w koncesji PL 497,  25% udziału w koncesji PL498, 25% udziału w koncesji PL 503, 20% udziału koncesji PL 515.

Zakup udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych

W dniu 20 maja 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisała z norweską spółką REVUS Energy ASA porozumienie dotyczące zakupu 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS na Morzu Północnym. Zakupione koncesje obejmują złoże YME wraz z dodatkowym obszarem poszukiwawczym. Złoże YME znajduje się w odległości 110 km od brzegu w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. Zasoby wydobywalne ropy naftowej złoża YME odpowiadające 10% udziałowi LOTOS Exploration and Production Norge AS oszacowane przez operatora (firma Talisman) wynoszą około 6,8 miliona baryłek (około 900 tysięcy ton). Rozpoczęcie wydobycia ze złoża planowane jest na drugą połowę 2010 roku.

Wartość transakcji wynosiła 52,5 miliona USD (tj. 114.770 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 20 maja 2008 roku). Około 20% ceny pokrywało przejęcie praw do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji.

W dniu 29 sierpnia 2008 roku, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, obejmujących zgodę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Petrobaltic S.A. i norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych. Wartość opisywanej umowy dotyczącej zakupu udziałów w norweskich koncesjach wydobywczych wynosiła 52,5 milionów USD (tj. 119,1 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku), która została powiększona o kwotę wynikającą z poniesionych przez spółkę REVUS Energy ASA nakładów inwestycyjnych w uzgodnionym przez strony okresie poprzedzającym dzień nabycia praw i obowiązków związanych z w/w koncesjami w wysokości około 12 milionów USD (tj. 27,2 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku). Pozostałe do poniesienia nakłady inwestycyjne licząc od dnia 29 sierpnia 2008 roku (przypadające na 10% udział w złożu YME) związane z uruchomieniem produkcji wynoszą około 65 milionów USD (tj. 147,5 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 29 sierpnia 2008 roku).

Transakcja została sfinansowana w oparciu o pożyczkę i podniesienie kapitału przez spółkę Petrobaltic S.A.

Cena zakupu 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS na Morzu Północnym, opisanych powyżej, wynikająca z całkowitego rozliczenia transakcji i obejmująca cenę zakupu (52,5 milionów USD), wartość uiszczonych zaliczek oraz wartość odpowiadającą 10% udziałowi spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w nakładach inwestycyjnych poniesionych przez REVUS Energy ASA w okresie od dnia ważności porozumienia (effective date) do dnia spełnienia warunków zawieszających wyniosła 367.775 tysięcy NOK.

W dniu 22 października 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisała z norweską spółką Det Norske Oljeselskap ASA porozumienie dotyczące zakupu kolejnych 10% udziałów w koncesjach wydobywczych nr PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316DS na Morzu Północnym. Opisywana transakcja jest drugim w 2008 roku zakupem udziałów w złożu YME. Powyższa umowa przewidywała wejście w życie po uzyskaniu zgód norweskiego Ministerstwa Energii i Ropy oraz norweskiego Ministerstwa Finansów.

Wartość transakcji wynosiła 390 milionów NOK (tj. 161 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 22 października 2008 roku). Około 30% ceny pokrywa przejęcie praw do odliczeń podatkowych przysługujących sprzedającemu z tytułu poniesionych inwestycji. Wynagrodzenie zostało dodatkowo powiększone o kwotę wynikającą z poniesionych nakładów inwestycyjnych (przypadających na te 10% udział w złożu YME) w okresie od stycznia 2008 roku do dnia zamknięcia transakcji, których szacunkowa wielkość wynosi 180 milionów NOK (tj. 74 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 22 października 2008 roku). Pozostałe nakłady inwestycyjne (przypadające na te 10% udziałów w złożu YME) przed uruchomieniem produkcji na złożu szacowane są na około 50 milionów USD  (tj. 144 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 22 października 2008 roku).

W dniu 30 grudnia 2008 roku nastąpiło spełnienie wszystkich warunków zawieszających i spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 10% udziałów w koncesjach wydobywczych PL 316, PL 316B, PL 316CS i PL 316 DS YME na Morzu Północnym. Zakupione od spółki Det Norske Oljeselskap koncesje obejmują projekt zagospodarowania złoża YME oraz obszary poszukiwawcze. W związku z tą transakcją spółka dokonała zapłaty w dniu 20 stycznia 2009 roku kwoty 547 milionów NOK (tj. 257,8 milionów złotych według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 20 stycznia 2009 roku), na które składały się: cena zakupu, nakłady inwestycyjne związane z zagospodarowaniem złoża YME oraz koszty poszukiwań w koncesjach ponoszone pomiędzy datą ekonomiczną transakcji a datą rozliczenia transakcji wraz z odsetkami za ten okres. Transakcja została sfinansowana w oparciu o pożyczkę i podniesienie kapitału przez Petrobaltic S.A.

W wyniku finalizacji transakcji z 2008 roku LOTOS Exploration and Production Norge AS stała się posiadaczem łącznie 20% udziału w złożu YME, któremu odpowiadają zasoby wydobywalne ropy naftowej (szacunek operatora złoża, firmy Talisman) na poziomie 13,6 milionów baryłek (około 1.800 tysięcy ton).

Nabycie udziałów w koncesjach poszukiwawczych przez LOTOS Exploration and Production Norge AS

Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS zawarła w dniu 26 sierpnia 2008 roku umowę nabycia 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL 455 dotyczącej obszaru 1.365 km kwadratowych, zlokalizowanego w południowej części norweskiego sektora Morza Północnego. Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS podpisała w/w umowę z norweską firmą poszukiwawczo-wydobywczą Noreco. Spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS uzyskała 20% udział w licencji w zamian za pokrycie 40% spodziewanych kosztów ponoszonych przez firmę Noreco w związku z prowadzeniem badań sejsmicznych w ramach licencji PL 455, czyli około 38 milonów NOK (tj. 15,9 milionów złotych wg średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 26 sierpnia 2008 roku). Transakcja przewidywała wejście w życie po uzyskaniu stosownych zgód wydanych przez norweskie Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Energii i Ropy. Koncesja PL 455 została przyznana firmie Noreco w ramach rundy kwalifikacyjnej APA 2007. Noreco jest również operatorem w/w koncesji i posiada w niej 50% udział po zawarciu transakcji z LOTOS Exploration and Production Norge AS. Przeprowadzenie badań sejsmicznych miało miejsce w latach 2008 – 2009, zaś wiercenia potwierdzające potencjalne zasoby planowane są w 2011 roku. Zgodnie z norweskim systemem podatkowym, w razie zakończenia poszukiwań niepowodzeniem, 78% poniesionych kosztów może zostać zrefundowanych.

W dniu 31 października 2008 roku, po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS nabyła wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością 20% udziałów w koncesji poszukiwawczej PL 455.

Wielkość rezerw ropy i gazu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Wielkość rezerw ropy i gazu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi:

Ropa naftowa wg kategorii 2P* - 6,4 mln ton,
Gaz ziemny wg kategorii 2P* - 4,5 mld metrów sześciennych.

*2P - zasoby pewne oraz zasoby prawdopodobne.

Program 10+ (Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego)

Elementem strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest realizacja Programu 10+. Celem Programu jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii w Gdańsku o około 75%, czyli do 10,5 miliona ton ropy naftowej rocznie przy wyższym współczynniku konwersji.

Po zakończeniu fazy przygotowawczej projektu, rozpoczęto wdrożenie Programu 10+. Program 10+ zgodnie z planem osiągnął pod koniec 2009 roku 94% zaawansowania. Do końca 2009 roku ukończono prace do fazy rozruchu („Ready for start up”) na następujących instalacjach:

  • instalacja hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS),
  • instalacja destylacji ropy (CDU/VDU),
  • wytwórnia wodoru (HGU),
  • kompleks aminowo-siarkowy (KAS).

W latach 2010 - 2011  zostaną wybudowane następujące instalacje w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku:

  • instalacja hydrokrakingu (MHC),
  • instalacja przerobu ciężkiej pozostałości (ROSE),
  • rozbudowa infrastruktury (zbiorniki, media, połączenia międzyobiektowe).

Grupa LOTOS S.A. obecnie prowadzi prace przygotowawcze umożliwiające w latach 2012 - 2015 uruchomienie realizacji drugiego etapu Programu 10+ związanego z zagospodarowaniem ciężkiej pozostałości. Skapitalizowane do dnia 31 grudnia 2009 roku nakłady na projekt zgazowania ciężkiej pozostałości i produkcji energii (IGCC) uwzględniające zmniejszenie wydajności ciągów oraz odmienną metodę obróbki gazów wyniosły 20.468 tysiące złotych (31 grudnia 2008 roku: 45.853 tysiące złotych) i zdaniem Zarządu Spółki przyniosą korzyści ekonomiczne w wartości nie mniejszej niż poniesione nakłady.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan