14. Inwestycje w nieruchomości

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Wartość brutto na początek okresu 6.785 4.387
Zwiększenia: 7 6.953
- transfer z rzeczowego majątku trwałego - 6.953(1)
- transfer z wartości niematerialnych 7 -
Zmniejszenia: (1.024) (4.555)
- sprzedaż - (4.555)(1)
- transfer do rzeczowego majątku trwałego (260) -
- utrata kontroli nad jednostką zależną (764) -
Wartość brutto na koniec okresu 5.768 6.785
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 1.887 942
Zwiększenia: 222 945
- transfer z rzeczowego majątku trwałego - 674
- transfer z wartości niematerialnych 6 -
- pozostałe 216 271
Zmniejszenia: (103) -
- transfer do rzeczowego majątku trwałego (62) -
- utrata kontroli nad jednostką zależną (41) -
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 2.006 1.887
Wartość netto na początek okresu 4.898 3.445
Wartość netto na koniec okresu 3.762 4.898

(1) w tym, wartość inwestycji w nieruchomości obejmująca budynki o charakterze socjalno-administracyjnym oraz hale produkcyjne z zapleczem technicznym.

Do nieruchomości inwestycyjnych obejmujących inwestycje w grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz budynki i budowle na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa zaliczyła takie nieruchomości, które nie są użytkowane na własne potrzeby, ale które przyniosą korzyści w postaci przyrostu wartości lub przychodów z wynajmu.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan