15. Wartości niematerialne

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Koszty zakończonych prac rozwojowych 184 184
Oprogramowanie 4.686 5.987
Patenty, znaki towarowe i licencje 79.031 47.464
Pozostałe 5.339 2.286
Razem 89.240 55.921

Zmiany stanu wartości niematerialnych

w tysiącach złotych Koszty zakończonych prac rozwojowych Oprogramowanie Patenty, znaki towarowe i licencje Pozostałe Razem - aktywa z tytułu poszukiwań i oceny zasobów mineralnych(1)
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2008
528 15.335 84.489 5.834 106.186 5.816
Zwiększenia - 2.882 5.781 1.586 10.249 363
- zakup - - 1.681 - 1.681 -
- rozliczenia z inwestycji - 2.836 5.311 396 8.543 363
- transfer - 44 (1.211) 1.127 (40) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - 2 - - 2 -
- pozostałe - - - 63 63 -
Zmniejszenia - (251) (1.854) - (2.105) -
- sprzedaż - - - - - -
- likwidacja - (248) (331) - (579) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - (31) - (31) -
- pozostałe - (3) (1.492) - (1.495) -
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2008
528 17.966 88.416 7.420 114.330 6.179
Wartość księgowa brutto
1 stycznia 2009
528 17.966 88.416 7.420 114.330 6.179
Zwiększenia - 308 46.835  4.061 51.204 36.371
- zakup - 970 35.811 - 36.781 36.215
- rozliczenia z inwestycji - 341 11.113 4.034 15.488 -
- transfer - (975) (89) (6) (1.070) 156
- reklas do aktywów dostępnych do sprzedaży - (38) - - (38) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - - - - - -
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej - 10 - 33 43 -
- pozostałe - - - - - -
Zmniejszenia - (3.373) (1.197) (66) (4.636) (292)
- sprzedaż - (10) - (3) (13) -
- likwidacja - (3.353) (915) (63) (4.331) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (10) (282) - (292) (292)
- pozostałe - - - - - -
Wartość księgowa brutto
31 grudnia 2009
528 14.901 134.054 11.415 160.898 42.258
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2008
269 9.041 29.261 2.592 41.163 1.923
Zwiększenia 102 3.125 12.022 2.542 17.791 1.369
- amortyzacja 102 3.092 13.004 1.608 17.806 1.369
- transfer - 33 (982) 934 (15) -
- pozostałe - - - - - -
Zmniejszenia - (238) (331) - (569) -
- likwidacja - (235) (331) - (566) -
- pozostałe - (3) - - (3) -
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2008
371 11.928 40.952 5.134 58.385 3.292
Skumulowane umorzenie
1 stycznia 2009
371 11.928 40.952 5.134 58.385 3.292
Zwiększenia - 1.395 8.838 997 11.230 1.402
- amortyzacja - 2.415 8.878 1.003 12.296 1.358
- transfer - (982) (40) (6) (1.028) 44
- reklas do aktywów dostępnych do sprzedaży - (38) - - (38) -
- pozostałe - - - - - -
Zmniejszenia - (3.244) (583) (55) (3.882) (4)
- sprzedaż - (10) - - (10) -
- likwidacja - (3.230) (583) (55) (3.868) -
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - (4) - - (4) (4)
- pozostałe - - - - - -
Skumulowane umorzenie
31 grudnia 2009
371 10.079 49.207 6.076 65.733 4.690
Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2008
(27) 51 - - 24 -
Zwiększenia - - - - - -
Zmniejszenia - - - - - -
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2008
(27) 51 - - 24 -
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
1 stycznia 2009
(27) 51 - - 24 -
Zwiększenia - 85 5.867 - 5.952 5.864
Zmniejszenia - - (51) - (51) (51)
Odpisy aktualizujące
z tytułu trwałej utraty wartości
31 grudnia 2009
(27) 136 5.816 - 5.925 5.813
Wartość księgowa netto
1 stycznia 2008
286 6.243 55.228 3.242 64.999 3.893
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2008
184 5.987 47.464 2.286 55.921 2.887
Wartość księgowa netto
31 grudnia 2009
184 4.686 79.031 5.339 89.240 31.755

(1) Wartość aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów obejmuje wartość kosztów kapitalizowanych do momentu dowiedzenia technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych.

Koszty amortyzacji wartości niematerialnych, dla których dowiedziono techniczną wykonalność i komercyjną zasadność wydobywania zasobów mineralnych za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wyniosły 56 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 68 tysięcy złotych).

Koszty amortyzacji aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów wykazanych w wartościach niematerialnych, za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wyniosły 1.358 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 1.369 tysięcy złotych).

Koszty odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z tytułu poszukiwań i oceny zasobów minerałów ujętych w wartościach niematerialnych wyniosły za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku 5.864 tysięcy złotych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan