Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

18. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Grupa na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazywała inwestycje w następujących jednostkach stowarzyszonych:

Nazwa spółki Siedziba Obszar działalności 31 grudnia 2009

AB Geonafta
(przed połączeniem AB „Naftos Gavyba”)(1)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)

Kłajpeda, Litwa poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, świadczenie usług wiertniczych oraz kupno i sprzedaż ropy naftowej 40,31%

(1) W dniu 1 czerwca 2009 roku podpisano nową Umowę Akcjonariuszy pomiędzy spółką UAB Meditus i spółką Petrobaltic S.A. na potrzeby planowanego połączenia spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta. W umowie tej postanowiono m.in., iż umowa z dnia 18 lipca 2000 roku dotycząca przekazania przez AB „Naftos Gavyba” spółkom UAB Meditus i Petrobaltic S.A. akcji spółki AB Geonafta zostanie wykonana, co najmniej na 3 dni przed podjęciem przez AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta uchwał dotyczących połączenia obu spółek. Faktycznie wykonanie umowy z dnia 18 lipca 2000 roku nastąpiło w dniu 1 lipca 2009 roku na skutek czego spółka Petrobaltic S.A. objęła bezpośrednio w AB Geonafta akcje stanowiące 12,20% kapitału zakładowego tej spółki (spółka UAB Meditus odpowiednio 16,37%). Zmiany w kapitale zakładowym spółki AB Geonafta zostały zarejestrowane w dniu 9 lipca 2009 roku. Uchwały Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta w przedmiocie zatwierdzenia połączenia obu spółek zostały podjęte w dniu 20 lipca 2009 roku.

Rejestracja połączenia spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta nastąpiła w dniu 7 sierpnia 2009 roku, jednocześnie spółka AB „Naftos Gavyba” została wykreślona z właściwego rejestru. W spółce AB Geonafta (po połączeniu) spółka Petrobaltic S.A. posiada akcje reprezentujące 40,59% kapitału zakładowego tej spółki a spółka UAB Meditus 59,41% kapitału zakładowego tej spółki.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku właścicielami spółki AB Geonafta była spółka Petrobaltic S.A. posiadająca 40,59% udział w kapitale zakładowym oraz UAB Meditus, posiadająca 59,41% udział w kapitale zakładowym. Grupa pośrednio posiada 40,31% udział w kapitale zakładowym AB Geonafta (na dzień 31 grudnia 2008 Grupa pośrednio posiadała 29,46% udział w kapitale zakładowym AB „Naftos Gavyba”). Spółka AB Geonafta posiada swoją grupę kapitałową („GK AB Geonafta”, „Grupa AB Geonafta”) w skład której wchodzą: spółka zależna UAB Geňciu Nafta oraz dwie jednostki znajdujące się pod wspólną kontrolą: UAB Minijos Nafta oraz UAB Manifoldas.

W dniu 27 listopada 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.) przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Grupa na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazywała inwestycje w następujących jednostkach stowarzyszonych:

Nazwa spółki Siedziba Obszar działalności 31 grudnia 2008

Energobaltic Sp. z o.o.

Gdańsk działalność produkcyjna 32,16%
AB „Naftos Gavyba” Kłajpeda, Litwa działalność usługowa 29,46%

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych są ujmowane metodą praw własności. Wartość bilansowa inwestycji w jednostkach stowarzyszonych jest następująca:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
GK AB Geonafta 88.255(1) 59.048
Energobaltic Sp. z o.o. -(3) -(2)
Razem inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 88.255 59.048

(1) Grupa na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazuje udziały w aktywach netto GK AB Geonafta z uwzględnieniem zmian w strukturze akcjonariatu spółki w wyniku realizacji połączenia obu spółek AB „Naftos Gavyba” i AB Geonafta. 

(2) Na dzień 31 grudnia 2008 roku wartość udziałów spółki Energobaltic Sp. z o.o. objęta była odpisem aktualizującym w pełnej wysokości (patrz Nota 21 Dodatkowych informacji i objaśnień).

(3) W dniu 27 listopada 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Dnia 25 kwietnia 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostki stowarzyszonej AB „Naftos Gavyba” (po połączeniu AB Geonafta) zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2007 rok, a także podjęło uchwałę o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku wypracowanego w roku 2007 w kwocie 68 milionów LTL. Spółka Petrobaltic S.A. otrzymała za rok 2007 dywidendę w wysokości 29.036 tysięcy LTL (28.746 tysięcy złotych). Spółka Petrobaltic S.A. otrzymała w 2008 roku  część należnej dywidendy w wysokości 27.679 tysięcy LTL (26.543  tysięcy złotych). W 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. otrzymała pozostałą część dywidendy za 2007 rok w kwocie 1.357 tysięcy LTL (1.737 tysięcy złotych).

Aktywa netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
GK AB Geonafta 217.418 138.284
Energobaltic Sp. z o.o. -(1) 17.893

(1) W dniu 27 listopada 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota
1
7 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
GK AB Geonafta 38.061 144.868
Energobaltic Sp. z o.o. -(1) 97.976

(1) W dniu 27 listopada 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. przejęła kontrolę nad spółką Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Przychody ze sprzedaży spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
GK AB Geonafta 144.463 205.983
Energobaltic Sp. z o.o. 17.773(1) 26.686

(1) do dnia przejęcia kontroli przez spółkę Petrobaltic S.A. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Zysk/(Strata) netto istotnych spółek wycenianych metodą praw własności przedstawiały się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
GK AB Geonafta 20.269 62.179
Energobaltic Sp. z o.o. (2.562)(1) (9.321)

(1) do dnia przejęcia kontroli przez spółkę Petrobaltic S.A. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Udział w wynikach spółek wycenianych metodą praw własności wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy przedstawiał się następująco:

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
(dane porównywalne)
GK AB Geonafta 8.227 26.551
Razem 8.227 26.551

W sprawozdaniu ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku Grupa ujęła udział w zmianie kapitałów własnych Grupy AB Geonafta uwzględniający retrospektywną korektę danych porównywalnych o czym mowa w Nocie 9 Dodatkowych informacji i objaśnień w kwocie (12.338) tysięcy złotych.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan