20. Krótkoterminowe aktywa finansowe

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
    (dane porównywalne)
Dodatnia wycena pochodnych instrumentów finansowych: 47.017 279.456
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) - 113.334
- futures (emisja CO2) 442 15
- forwardy i spoty walutowe 46.575 159.985
- opcje walutowe - 6.122
Pozostałe: 12 26.456
- zaliczki na udziały - 25.332(1)
- udziały 12 1.124
Razem 47.029 305.912

(1) Grupa na dzień 31 grudnia 2008 roku wykazywała aktywa zaangażowane w spółkę stowarzyszoną AB „Naftos Gavyba” (po połączeniu AB Geonafta) w łącznej wysokości 25.332 tysiące złotych, których źródłem były środki przekazane do AB „Naftos Gavyba” w 2000 roku przez spółkę Petrobaltic S.A. na zakup z warunkiem zawieszającym akcji spółki AB Geonafta (Warunkowa Umowa Kupna - Sprzedaży Prawa Własności do Akcji z dnia 18 lipca 2000 roku - dalej zwana Umową z dnia 18 lipca 2000 roku). Na dzień 31 grudnia 2009 roku aktywa te zostały reklasyfikowane do pozycji „Inwestycje w jednostki stowarzyszone” (patrz Nota 18 Dodatkowych informacji i objaśnień) i odpowiednio wycenione w związku z realizacją postanowień Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku (patrz Nota 18 Dodatkowych informacji i objaśnień). Wycena tych aktywów zaangażowanych w spółkę stowarzyszoną AB Geonafta, do wysokości przejętych w wyniku połączenia aktywów netto GK AB Geonafta (patrz Nota 18 Dodatkowych informacji i objaśnień), została odniesiona w kwocie 1.500 tysięcy złotych jako aktualizacja wartości aktywów finansowych w kosztach finansowych.

W dniu 24 marca 2006 roku zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy spółką Petrobaltic S.A. i UAB Meditus a UAB „Naftos Gavyba” (później AB „Naftos Gavyba”) w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 31 sierpnia 2007 roku. W dniu 19 grudnia 2007 roku pomiędzy spółką AB „Naftos Gavyba” a spółką Petrobaltic S.A. zostało zawarte dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy spółką Petrobaltic S.A. a UAB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 30 czerwca 2008 roku. Na mocy dodatkowego porozumienia, którego postanowienia weszły w życie z dniem 30 czerwca 2008 roku, strony Umowy prolongowały termin przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 31 grudnia 2008 roku. W dniu 11 lutego 2009 roku zostało podpisane kolejne dodatkowe porozumienie do Umowy z dnia 18 lipca 2000 roku pomiędzy spółką Petrobaltic S.A. i AB „Naftos Gavyba” w sprawie prolongowania terminu przekazania prawa własności do akcji AB Geonafta do dnia 15 kwietnia 2009 roku.

W dniu 15 kwietna 2009 roku przedmiotowe porozumienie prolongujące termin objęcia przez spółkę UAB Meditus i spółkę Petrobaltic S.A. bezpośrednio akcji w spółce AB Geonafta wygasło. 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku dodatnia wycena instrumentów finansowych z tytułu umów hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 30 Dodatkowych informacji i objaśnień, wyniosła 41.698 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 150.816 tysięcy złotych).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan