Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

23. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym: 1.460.751 1.216.014
- od jednostek powiązanych - 183
Należności budżetowe inne niż podatek dochodowy od osób prawnych 43.103 113.373
Pozostałe należności, w tym: 31.833 31.496
- od jednostek powiązanych - 1.638
Należności inwestycyjne 1.167 3.998
Należności netto 1.536.854 1.364.881
Odpis aktualizujący wartość należności 180.497 155.611
Należności brutto 1.717.351 1.520.492

Okres spłaty należności handlowych związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 - 60 dni. Koncentracja ryzyka związanego z działalnością handlową jest ograniczona ze względu na dużą liczbę kontrahentów.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku na należnościach Grupy była ustanowiona cesja z tytułu zabezpieczenia kredytów w wysokości 1.497 tysięcy złotych (na dzień 31 grudnia 2008 roku nie było ustanowionej cesji na należnościach Grupy).

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
     
Stan na początek okresu 155.611 123.692
Zwiększenia, w tym: 44.791 35.933
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej 21.243 -
Rozwiązanie (12.980) (3.668)
Wykorzystanie, w tym: (6.925) (346)
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej (3.596) -
Stan na koniec okresu 180.497 155.611

Analiza wiekowania należności przeterminowanych nieobjętych odpisem aktualizującym na dzień 31 grudnia 2009 oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Do 1 miesiąca 52.186 79.932
Od 1 do 3 miesięcy 5.688 13.549
Od 3 do 6 miesięcy 175 5.021
Od 6 miesięcy do 1 roku 2.850 1.263
Powyżej 1 roku 538 155
Razem 61.437 99.920

W odniesieniu do należności handlowych w Grupie nie występuje istotna koncentracja ryzyka kredytowego. Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy jest najlepiej reprezentowana przez wartość bilansową tych instrumentów.

Ryzyko kredytowe wynikające z warunków płatności określonych w umowach handlowych, Grupa między innymi zabezpiecza: przez ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach, gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi, umowami przelewu wierzytelności lub lokaty terminowej, zastawem rejestrowym, zabezpieczeniem wekslowym lub poręczeniem.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan