Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

24. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Środki pieniężne w banku 361.188 711.132
Środki pieniężne w kasie 243 194
Inne środki pieniężne 647 1.475
Razem 362.078 712.801

Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi w wysokości 323.857 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 832.128 tysięcy złotych) związanymi z kredytami obrotowymi (w tym przyznany kredyt obrotowy Konsorcjum banków (4), patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień), w odniesieniu do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 20.420 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 84.160 tysięcy złotych) i dotyczą głównie Jednostki Dominującej:

  • lokaty w kwocie 5.819 tysięcy złotych zabezpieczającej spłatę odsetek od kredytu na finansowanie zapasów,
  • depozytu zabezpieczającego w kwocie 1.205 tysięcy złotych, który został przesłany na rachunek Grupy LOTOS S.A. w firmie brokerskiej Marex Finacial w celu umożliwienia transakcji na platformie internetowej ICE Futures,
  • środków w kwocie 9.929 tysięcy złotych na rachunku wydzielonym do obsługi płatności związanych ze spłatą kapitału i odsetek od kredytów zaciągniętych w związku z realizacją Programu 10+.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w bilansie wykazane są w pozycji  „Środki pieniężne w kasie i banku” oraz „Inne środki pieniężne”.

Wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych, na których ustanowiono zabezpieczenie zobowiązań Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosła 540 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 71.363 tysięcy złotych).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan