Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 25. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

25. Informacja o strukturze środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Środki pieniężne w banku 361.188 711.132
Środki pieniężne w kasie 243 194
Inne środki pieniężne 647 1.475
Kredyty w rachunku bieżącym (510.713) (374.448)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, razem (148.635) 338.353Podział działalności Grupy w rachunku przepływów pieniężnych

Do działalności operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawowym rodzajem działalności jednostki oraz inne rodzaje działalności, nie zaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej.

Do działalności inwestycyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest zakup lub sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie), wartości niematerialnych, długoterminowych inwestycji i krótkoterminowych aktywów finansowych (z wyjątkiem środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego.

Do działalności finansowej zalicza się transakcje i zdarzenia, których przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści, z wyjątkiem dotyczących podatku dochodowego. Wystąpienie przepływów pieniężnych w działalności finansowej powoduje zmiany rozmiarów i relacji kapitału własnego i zadłużenia finansowego.

Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami niektórych pozycji oraz zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych

Należności w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
Bilansowa zmiana stanu należności długoterminowych i krótkoterminowych netto (116.210) (18.871)
Zmiana stanu należności z tytułu podatku dochodowego (68.672) 198.104
Zmiana stanu należności inwestycyjnych 2.022 (5.668)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 291 (221)
Zmiana stanu należności z tytułu dywidend (1.343) 1.639
Zmiana stanu należności z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych (3.167) 3.167
Pozostałe (401) (13.212)
Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (187.480) 164.938

 

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych biernych 1.932.080 2.911.347
Zmiana stanu kredytów i pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych (1.781.466) (2.559.469)
Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 505.213 (241.223)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów (35.083) -
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 5.604 (17.719)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego (81.824) 213
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego (3.798) 12.377
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu ujemnej wyceny pochodnych instrumentów finansowych (17.845) (214.620)
Pozostałe 169.830 (105)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 692.711 (109.199)
Zapasy
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
Bilansowa zmiana stanu zapasów (575.897) 142.075
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 130 -
Pozostałe - (390)
Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływu środków pieniężnych (575.767) 141.685
Rezerwy
w tysiącach złotych
za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2009
Bilansowa zmiana stanu rezerw 14.726 (78.867)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej 2.471 11
Zmiana stanu rezerw na podatek odroczony (49.147) 144.378
Pozostałe (16.916) (30.011)
Zmiana stanu rezerw w rachunku przepływu środków pieniężnych (48.866) 35.511
Rozliczenia międzyokresowe czynne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych 85.509 (113.269)
Zmiana struktury Grupy Kapitałowej (680) 157
Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego (57.956) 100.491
Pozostałe (7.828) (32.262)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych w rachunku przepływów pieniężnych 19.045 (44.883)
Środki pieniężne
w tysiącach złotych
za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (350.723) (212.194)
Zmiana stanu oprocentowanych kredytów w rachunku bieżącym (136.265) 73.443
Zmiana stanu środków pieniężnych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (486.988) (138.751)

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan