26. Kapitał podstawowy

Na dzień 31 grudnia 2008 roku struktura kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. przedstawiała się następująco:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział
w kapitale podstawowym
Skarb Państwa 7.878.030 7.878.030 7.878.030 6,93%
Nafta Polska S.A. 59.025.000 59.025.000 59.025.000 51,91%
Pozostali akcjonariusze 46.796.970 46.796.970 46.796.970 41,16%
Razem 113.700.000 113.700.000 113.700.000 100,00%

Na dzień 31 grudnia 2008 roku kapitał podstawowy składał się z 113.700.000 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nastąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. oraz zmiany w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki szerzej opisane poniżej.

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 roku była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1)
Skarb Państwa 83.076.392 83.076.392 83.076.392 63,97%
ING OFE 6.524.479 6.524.479 6.524.479 5,02%
Pozostali akcjonariusze 40.272.491 40.272.491 40.272.491 31,01%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kapitał podstawowy składa się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

Podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.

W dniu 17 lipca 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. w wyniku emisji akcji serii C. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 129.873.362 złotych i dzieli się na 129.873.362 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Grupę LOTOS S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 129.873.362 głosy.

Struktura kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

  • 78.700.000 akcji serii A,
  • 35.000.000 akcji serii B,
  • 16.173.362 akcji serii C.

Wszystkie akcje serii C zgodnie z treścią uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku zaoferowano akcjonariuszowi - Skarb Państwa, w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji serii C.

W dniu 9 lipca 2009 roku doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS S.A. Zgodnie z treścią uchwały Nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. z dnia 30 czerwca 2009 roku wszystkie akcje serii C zostały objęte przez Skarb Państwa. W zamian Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS S.A. wkłady niepieniężne w postaci 2.801.400 akcji spółki Petrobaltic S.A., 375.000 akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 300.000 akcji spółki LOTOS Jasło S.A. Wartość wkładów niepieniężnych w postaci 30,32% akcji spółki Petrobaltic S.A., 5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. wyniosła 356.946 tysięcy złotych. Wartość nominalna akcji serii C wyniosła 16.173 tysięcy złotych. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji serii C nad nominalną wyniosła 340.773 tysięcy złotych. Koszty emisji akcji serii C z uwzględnieniem podatku dochodowego wyniosły (376) tysięcy złotych.

Zgodnie ze znowelizowanym MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe wyżej opisana transakcja została rozliczona jako transakcja kapitałowa (tj. jako transakcja z właścicielami działającymi jako właściciele jednostki), w wyniku której na zyski zatrzymane odniesiona została kwota 22.701 tysięcy złotych.

Rozliczenie przejęcia akcji spółek Petrobaltic S.A., LOTOS Czechowice S.A. oraz LOTOS Jasło S.A. od udziałów niekontrolujących

(w tysiącach złotych)  
Wartość udziałów niekontrolujących na dzień rozliczenia transakcji (A) 379.647
Wartość wkładów niepieniężnych w postaci 30,32% akcji spółki Petrobaltic S.A.,
5% akcji spółki LOTOS Czechowice S.A. oraz 5% akcji spółki LOTOS Jasło S.A. (B)
356.946
Nadwyżka wartości udziałów niekontrolujących nad wartością wkładów niepieniężnych (A-B) 22.701

Objęcie akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa od Nafty Polskiej S.A.

W dniu 22 lipca 2009 roku w wyniku wykonania postanowień Umowy z dnia 16 lipca 2009 roku zawartej pomiędzy Naftą Polską S.A. a Skarbem Państwa, tytułem wynagrodzenia za akcje Nafty Polskiej S.A. nabyte przez Naftę Polską S.A. od Skarbu Państwa w celu ich dobrowolnego umorzenia, Nafta Polska S.A. przeniosła na rzecz Skarbu Państwa wszystkie posiadane 59.025.000 akcji Grupy LOTOS S.A. stanowiących 51,91% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. reprezentujących 59.025.000 głosów, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Skarb Państwa na dzień 31 grudnia 2009 roku po dokonanych transakcjach jest właścicielem 63,97% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny

W wyniku nabycia akcji spółki Grupa LOTOS S.A. w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 listopada 2009 roku, fundusz ING Otwarty Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji Spółki, zapewniających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 6.464.479 akcji Spółki, stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 6.464.479 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów.

Po nabyciu akcji Fundusz posiada 6.524.479 akcji Spółki, co stanowi 5,02% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 6.524.479 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,02% ogólnej liczby głosów.

Zmiana stanu posiadania akcji Grupy LOTOS S.A. przez Skarb Państwa

W dniu 22 stycznia 2010 roku, Skarb Państwa sprzedał w transakcjach pakietowych, zgodnie z zleceniami złożonymi i przyjętymi w dniu 22 stycznia 2010 roku łącznie 14.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A. stanowiących 10,78% udziału w kapitale zakładowym Grupy LOTOS S.A. oraz reprezentujących 14.000.000 głosów, co stanowi 10,78% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Przed zmianą Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiadał łącznie 83.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 63,97% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 83.076.392 głosów, co stanowiło 63,97% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Po zmianie Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, posiada łącznie 69.076.392 akcji zwykłych na okaziciela Grupy LOTOS S.A., stanowiących łącznie 53,19% udziału w kapitale zakładowym oraz reprezentujących 53,19% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A.

Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją Skarb Państwa nie posiada bieżącej informacji o akcjach Grupy LOTOS S.A. posiadanych przez podmioty zależne Skarbu Państwa.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A Grupy LOTOS S.A., asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 26/2010 z dnia 18 stycznia 2010 roku postanowił wprowadzić z dniem 19 stycznia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 57.987.030 akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 33/10 postanowił dokonać w dniu 19 stycznia 2010 roku asymilacji 57.987.030 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 19 stycznia 2010 roku 57.987.030 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.635.609 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupy LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.

Z dniem 19 stycznia 2010 roku kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.622.639 akcji spółki Grupa LOTOS S.A., kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 77.361 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 316/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku postanowił wprowadzić z dniem 12 kwietnia 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 8.250 akcji serii A spółki Grupa LOTOS S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLOTOS00033”. Zgodnie z zapisami powyższej uchwały wprowadzenie akcji do obrotu z dniem 12 kwietnia 2010 roku nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 kwietnia 2010 roku zamiany powyższych akcji imiennych spółki Grupa LOTOS S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz ich asymilacji w dniu 12 kwietnia 2010 roku z akcjami Grupy LOTOS S.A. będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem „PLLOTOS00025”.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na podstawie Uchwały Zarządu nr 185/10 postanowił dokonać w dniu 12 kwietnia 2010 roku asymilacji 8.250 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 12 kwietnia 2010 roku 8.250 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 113.622.639 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025.

Z dniem 12 kwietnia 2010 roku kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 113.630.889 akcji spółki Grupa LOTOS S.A., kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 69.111 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.

Struktura własności kapitału podstawowego Grupy LOTOS S.A. na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego była następująca:

  Ilość akcji Ilość głosów Wartość nominalna akcji (w złotych) Udział w kapitale podstawowym (1,2)
Skarb Państwa 69.076.392 69.076.392 69.076.392 53,19%
ING OFE 6.524.479 6.524.479 6.524.479 5,02%
Pozostali akcjonariusze 54.272.491 54.272.491 54.272.491 41,79%
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100,00%

(1) udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów,

(2) udział w kapitale podstawowym według stanu na dzień 22 stycznia 2010 roku, do dnia przekazania do publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do Spółki nie wpłynęła informacja o zmianach w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Kapitał podstawowy składa się z 129.873.362 akcji zwykłych mających pełne pokrycie w kapitale podstawowym, o wartości nominalnej 1 złoty, które są równoważne pojedynczemu głosowi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i posiadają prawo do dywidendy.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan