Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 28. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję

28. Zysk/(Strata) przypadający/(a) na jedną akcję

 

  za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
    (dane porównywalne)
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki dominującej w tysiącach złotych (A) 900.761 (453.549)
Średnioważona liczba akcji w tysiącach sztuk (B)(1) 121.144 121.144
Zysk/(Strata) na jedną akcję (w złotych) (A/B) 7,44 (3,74)

(1) Do wyliczenia zysku przypadającego na jedną akcję, została przyjęta średnioważona liczba akcji występująca w ciągu okresu od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. W związku z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego
Grupy LOTOS S.A. w dniu 17 lipca 2009 roku do średnioważonej liczby akcji zostały włączone nowe akcje serii C wynikające z nowej emisji akcji (patrz Nota 26 Dodatkowych informacji i objaśnień). Strata na jedną akcję za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku została wyliczona z uwzględnieniem nowej emisji akcji serii C w 2009 roku.

Grupa nie prezentuje rozwodnionego/(ej) zysku/(straty) na akcję, ponieważ nie występują instrumenty rozwadniające zysk/(stratę) na akcję.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan