29. Udziały niekontrolujące

 

w tysiącach złotych za rok zakończony  31 grudnia 2009 za rok zakończony  31 grudnia 2008
    (dane porównywalne)
Stan na początek okresu 396.078 334.691
Udział w wyniku jednostek zależnych 11.051 64.134
Pozostałe dochody całkowite 9.527 -
Zmiany w strukturze udziałowców niekontrolujących w jednostkach zależnych (238) (169)
Dywidendy wypłacone przez jednostki zależne (19) (2.578)
Zmiany w udziale własnościowym (379.647)(1) -
Stan na koniec okresu 36.752 396.078

(1) patrz Nota 26 Dodatkowych informacji i objaśnień.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan