30. Oprocentowane kredyty i pożyczki

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Kredyty bankowe 5.666.207 3.879.749
Pożyczki 34.864 39.856
Razem 5.701.071 3.919.605
Część długoterminowa 4.942.590 3.412.245
Część krótkoterminowa 758.481 507.360

Podział kredytów i pożyczek według instytucji udzielających finansowania

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Część długoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 26.987 32.987
Pekao S.A. 13.190 22.676
NFOŚiGW 25.056 34.856
Raiffeisen Bank Polska S.A. 4.000 6.000
Bank Ochrony Środowiska S.A. 36.902 -
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. 8 -
Konsorcjum banków (1)* 1.139.513 1.184.720
Konsorcjum banków (2)** 2.750.485 1.434.195
Konsorcjum banków (3)*** 772.661 479.576
Konsorcjum banków (5)***** 173.788 217.235
Razem część długoterminowa 4.942.590 3.412.245
Część krótkoterminowa    
Kredyt Bank S.A. 7.619 6.000
Pekao S.A. 37.101 73.955
ING Bank Śląski S.A. 25.533 24.304
PKO BP S.A. 23.049 18.978
NFOŚiGW 9.800 5.000
Raiffeisen Bank Polska S.A. 1.952 2.081
Nordea Bank Polska S.A. 74.867 -
Nordea Bank Norge ASA 65.434 -
BRE Bank S.A. - 19.363
Konsorcjum banków (1)* 1.670 11.557
Konsorcjum banków (2)** 6.477 11.629
Konsorcjum banków (3)*** 1.760 3.748
Konsorcjum banków (4)**** 459.756 287.247
Konsorcjum banków (5)***** 43.463 43.498
Razem część krótkoterminowa 758.481 507.360
Razem 5.701.071 3.919.605

*Konsorcjum banków (1): Pekao S.A., PKO BP S.A., BRE Bank S.A., Rabobank Polska S.A.

**Konsorcjum banków (2): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., Pekao S.A., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Calyon, DnB Nor Bank ASA, DnB Nord Polska S.A., Fortis Bank S.A./N.V., ING Bank Śląski S.A., KBC Finance Ireland, Kredyt Bank S.A., Nordea Bank AB, PKO BP S.A., The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd.

***Konsorcjum banków (3): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V.

****Konsorcjum banków (4): Pekao S.A., PKO BP S.A., BNP Paribas S.A., ING Bank Śląski S.A., Nordea Bank Polska S.A., Rabobank Polska S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

*****Konsorcjum banków (5): Pekao S.A., PKO BP S.A.

 

Kredyty bankowe Jednostki Dominującej

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a konsorcjum banków oraz zawarcie umów zastawniczych jako zabezpieczenie umowy kredytowej (Konsorcjum banków (1))

W dniu 20 grudnia 2007 roku Grupa LOTOS S.A. oraz konsorcjum czterech banków, w skład którego wchodzą: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, BRE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz RABOBANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, podpisały umowę kredytową.

Przedmiotem zawartej umowy jest czteroletni kredyt odnawialny na łączną kwotę 400.000 tysięcy USD (1.004.600 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 19 grudnia 2007 roku) przeznaczony na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. Opisywana umowa była pierwszym elementem strategii finansowania działalności Grupy LOTOS S.A. na najbliższe lata, związanej z realizacją Programu 10+. Zapisy umowy przewidują możliwość przedłużenia przez strony okresu kredytowania o dodatkowy rok. Podstawowym zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest umowa zastawu rejestrowego na zapasach Grupy LOTOS S.A. (wraz z powiązanymi cesjami praw wynikających z umów na przechowywanie zapasów oraz umów ubezpieczeniowych) oraz umowa zastawu na wierzytelnościach pieniężnych wynikających z umowy na prowadzenie rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A. związanych z powyższą umową kredytową (wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tymi rachunkami). Pozostałe warunki umowy jak również zapisy dotyczące kar nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

W dniu 20 grudnia 2007 roku w związku z wyżej opisaną umową kredytową zostały zawarte dwie umowy zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia zaciągniętych przez Grupę LOTOS S.A. zobowiązań. Zgodnie z zawartymi umowami zastaw rejestrowy ustanowiony na rzecz banków udzielających kredytu obejmuje zapasy Grupy LOTOS S.A. oraz wierzytelności pieniężne wynikające z umowy na prowadzenie rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A. związanych z powyższą umową kredytową.

Do dnia 31 grudnia 2009 roku Spółka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu wyżej opisanej umowy kredytowej na łączną kwotę 400 milionów USD.

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. i grupą instytucji finansowych oraz związanych z umową kredytową umów zabezpieczeń (Konsorcjum banków (2),(3),(4))

W dniu 27 czerwca 2008 roku Grupa LOTOS S.A. oraz następujące instytucje: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., London Branch, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch, Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V., BNP Paribas S.A., Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, Zweigniederlassung Wien, Calyon, DnB Nor Bank ASA, Fortis Bank S.A./N.V.,Fortis Bank S.A./N.V., - Succursale in Italia, ING Bank N.V. / ING Bank Śląski S.A., KBC Bank N.V., Dublin Branch / Kredyt Bank S.A., Nordea Bank Finland Plc, Nordea Bank Polska S.A. / Nordea Bank AB (Publ), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Rabobank Polska S.A. / Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, ”Societe Generale” S.A. Oddział w Polsce, Société Générale S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Ltd., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. i The Royal Bank of Scotland Plc, podpisały umowę kredytową na finansowanie realizacji Programu 10+ oraz kapitału obrotowego Grupy LOTOS S.A. Agentem kredytu został bank Calyon, natomiast agentem zabezpieczeń został bank ”Societe Generale” S.A. Oddział w Polsce.

Jednocześnie, w ramach powyższej umowy kredytowej, Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę uzupełniającą (tzw. "sub-agreement") w związku z transzą kredytu gwarantowaną przez SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, której stronami są: BNP Paribas S.A., Fortis Bank S.A./N.V. -  Succursale in Italia, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan oraz SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero.

Powyższa umowa wraz z umową kredytową na refinansowanie i finansowanie zapasów Grupy LOTOS S.A. z dnia 20 grudnia 2007 roku, opisana powyżej, zabezpiecza potrzeby dotyczące finansowania zewnętrznego.

Przedmiotem zawartej umowy jest długoterminowy kredyt na łączną kwotę 1.750.000 tysięcy USD (tj. 3.739.050 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku), na którą składa się kredyt inwestycyjny w kwocie 975.000 tysięcy USD (tj. 2.083.185 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku) (Konsorcjum banków (2)), kredyt obrotowy w kwocie 200.000 tysięcy USD (tj. 427.320 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku) (Konsorcjum banków (4)), kredyt inwestycyjny gwarantowany przez SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero w kwocie 425.000 tysięcy USD (tj. 908.055 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku) (Konsorcjum banków (3)) oraz kredyt rezerwowy w kwocie 150.000 tysięcy USD (tj. 320.490 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku) (Konsorcjum banków (2)). Termin spłaty kredytu przypada nie później niż w dniu upływu okresu 12 lat i sześciu miesięcy po dacie pierwszej płatności odsetek. Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym zabezpieczenia, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Podstawowymi zabezpieczeniami udzielonego kredytu są:

  1. Hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na przysługującym Grupie LOTOS S.A. prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności przez istniejącą i rozbudowaną rafinerię w Gdańsku.
  2. Umowa zastawu rejestrowego na zespołach ruchomości, istniejących i przyszłych – powstałych w okresie realizacji Programu 10+, stanowiących własność Grupy LOTOS S.A. i wchodzących w skład lub ściśle związanych z rafinerią w Gdańsku, bądź objętych finansowaniem w ramach w/w umowy kredytowej, służących do prowadzenia procesu produkcyjnego, przechowywania i dystrybucji produktów ropopochodnych i ropy naftowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do ich działania, a w szczególności na ruchomościach wchodzących w skład instalacji produkcji podstawowej, instalacji produkcji pomocniczej, urządzeń służących do komponowania produktów, urządzeń ładunkowych, rurociągów transportowych, zbiorników magazynowych, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, instalacji: wodnej, elektrycznej, pary technologicznej i sprężonego powietrza.
  3. Umowa zastawów finansowych i rejestrowych na wierzytelnościach przysługujących Grupie LOTOS S.A. z tytułu umów rachunków bankowych zawartych w związku z finansowaniem Programu 10+, przy czym umowa zastawów nie obejmuje wierzytelności z tytułu pozostałych umów rachunków bankowych Grupy LOTOS S.A.
  4. Umowy cesji praw i wierzytelności przysługujących Grupie LOTOS S.A. z tytułu: umów związanych z realizacją Programu 10+, umów o zarządzanie Programem 10+, umów hedgingowych, umów licencyjnych, dokumentów ubezpieczeniowych (dotyczących gdańskiej rafinerii oraz Programu 10+), a także umów sprzedaży, zawartych przez Grupę LOTOS S.A. ze spółkami zależnymi, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 10.000 tysięcy złotych rocznie.

Dokumenty ustanawiające powyższe zabezpieczenia na rzecz banku "Societe Generale" S.A. Oddział w Warszawie (agenta zabezpieczeń) zostały podpisane łącznie z powyższą umową kredytową.

Nie występują powiązania pomiędzy Grupą LOTOS S.A. lub osobami zarządzającymi tą spółką, a bankami lub osobami nimi zarządzającymi, na rzecz których ustanowiono zabezpieczenia.

Wartość aktywów Grupy LOTOS S.A. które zostały obciążone powyższymi zastawami oraz hipoteką nie przekracza kwoty 2.195.551 tysięcy złotych, według wartości księgowej na dzień 31 maja 2008 roku, a najwyższa kwota zabezpieczenia wyżej wymienionymi zastawami oraz hipoteką wynosi 2.625.000 tysięcy USD (tj. 5.608.575 tysięcy złotych według kursów średnich NBP z dnia 27 czerwca 2008 roku).

W dniu 3 lipca 2008 roku Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (działającego pod nazwą Rabobank Nederlands) przystąpił do umowy zawartej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a grupą instytucji finansowych oraz do umowy kredytowej na finansowanie realizacji Programu 10+ i kapitału obrotowego Grupy LOTOS S.A. oraz umów zabezpieczeń.

W dniu 1 września 2008 roku do umowy kredytowej przystąpił Bank DnB NORD Polska S.A.

W dniu 5 września 2008 roku zastaw rejestrowy na majątku Grupy LOTOS S.A. (tj. zespołach ruchomości, istniejących i przyszłych – powstałych w okresie realizacji Programu 10+, stanowiących własność Grupy LOTOS S.A. i wchodzących w skład lub ściśle związanych z rafinerią w Gdańsku, bądź objętych finansowaniem w ramach umowy kredytowej na sfinansowanie Programu 10+, służących do prowadzenia procesu produkcyjnego, przechowywania i dystrybucji produktów ropopochodnych i ropy naftowej wraz z infrastrukturą i urządzeniami dodatkowymi niezbędnymi do ich działania, a w szczególności na ruchomościach wchodzących w skład instalacji produkcji podstawowej, instalacji produkcji pomocniczej, urządzeń służących do komponowania produktów, urządzeń ładunkowych, rurociągów transportowych, zbiorników magazynowych, elektrociepłowni, oczyszczalni ścieków, ujęcia wody, instalacji: wodnej, elektrycznej, pary technologicznej i sprężonego powietrza) został wpisany do rejestru zastawów przez właściwy Sąd Rejonowy.

W dniu 25 listopada 2008 roku została natomiast wpisana do ksiąg wieczystych Grupy LOTOS S.A. umowna łączna hipoteka kaucyjna na przysługującym Grupie LOTOS S.A. prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezbędnych do prowadzenia działalności przez istniejącą i rozbudowaną rafinerię w Gdańsku.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku kredyt inwestycyjny wykorzystany był w kwocie nominalnej 1.268.257 tysięcy USD (tj. 3.614.913 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku). Kwota nie uwzględnia akredytyw, z uwagi na zakończenie terminu ich obowiązywania (patrz Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień punkt 9, 10, 12, 13). Kredyt na finansowanie kapitału obrotowego został udzielony Grupie LOTOS S.A. w formie kredytów w rachunkach bieżących i jest wykorzystywany przez Spółkę w miarę zapotrzebowania Spółki na kapitał obrotowy. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa LOTOS S.A. korzystała z umowy kredytowej zgodnie ze swoimi potrzebami.

 

Kredyty bankowe spółek zależnych

Podpisanie umowy kredytowej pomiędzy spółką Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.) a Nordea Bank Polska S.A.

W dniu 19 maja 2009 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu ograniczonego pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a spółką Petrobaltic S.A. zostały podpisane następujące Umowy:

1) Umowa ramowa o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych i akredytyw, z limitem do 100.000 tysięcy złotych. Limit został udzielony na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 18 listopada 2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb bieżących spółki Petrobaltic S.A. związanych z działalnością operacyjną i inwestycyjną.

Prawne zabezpieczenie umowy stanowią:

  • przelew wierzytelności z Umowy sprzedaży ropy naftowej z dnia 4 czerwca 2004 roku zawartej pomiędzy spółką Petrobaltic S.A. a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Umowa Sprzedaży Ropy”),
  • weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym (patrz Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień),
  • oświadczenie spółki Petrobaltic S.A. o poddaniu się egzekucji.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. posiada wykorzystany kredyt w kwocie 98.521 tysięcy złotych, w tym z tytułu gwarancji udzielonej na rzecz Nordea Bank Norge ASA w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS z tytułu kredytu w wysokości 8.000 tysięcy USD (tj. 22.802 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 roku) (patrz Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień).

2) Umowa o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, z limitem do 50.000 tysięcy złotych.

Kredyt został udzielony na okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 18 listopada 2010 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie potrzeb bieżących spółki Petrobaltic S.A. związanych z działalnością operacyjną i inwestycyjną.

Prawne zabezpieczenie umowy stanowią:

  • przelew wierzytelności z Umowy sprzedaży ropy naftowej z dnia 4 czerwca 2004 roku zawartej pomiędzy spółką Petrobaltic S.A. a Grupą LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku („Umowa Sprzedaży Ropy”),
  • weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym (Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień),
  • oświadczenie spółki Petrobaltic S.A. o poddaniu się egzekucji.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku środki pieniężne przyznane spółce Petrobaltic S.A. z uwagi na opisany kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zostały zablokowane na zabezpieczenie poręczeń udzielonych przez spółkę Petrobaltic S.A. na rzecz Nordea Bank Norge ASA za zobowiązania spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS z tytułu kredytów zaciągniętych w tym banku (patrz Nota 43 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Kredyty bankowe i pożyczki w podziale na waluty według terminu płatności na dzień 31 grudnia 2009 roku

w tysiącach złotych Kredyty zaciągnięte w EUR Kredyty zaciągnięte w USD Kredyty zaciągnięte w PLN

Razem

2010   2.447 337.886 418.148 758.481
2011 2.421 1.223.154 57.995 1.283.570
2012 2.421 193.696 57.995 254.112
2013 2.421 196.949 55.495 254.865
2014 2.421 272.140 55.551 330.112
po 2014 2.422 2.777.643 39.866 2.819. 931
Razem 14.553 5.001.468 685.050 5.701.071

W powyższej tabeli kredyty i pożyczki zostały zaprezentowane według daty spłaty.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku efektywna stopa procentowa kredytów kształtuje się na średnim poziomie około 3,15 % (31 grudnia 2008: 3,40%)

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawiały się następująco:
Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
Termin spłaty Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) Zabezpieczenia
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
Krótkoter-minowej Długoter-minowej
Konsorcjum banków (1) - - 400.000 USD 1.670 549 USD 1.139.513 399.751 USD 15.03.2010 20.12.2011 oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (2) - - 1.125.000 USD 6.477 2.016 USD 2.750.485 962.395 USD 15.03.2010 15.01.2021 oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, hedgingowych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10.000 tysięcy PLN /rok, poddanie sie egzekucji
Konsorcjum banków (3) - - 425.000 USD 1.760 680 USD 772.661 271.852 USD 15.03.2010 15.01.2021 oprocentowanie stałe
Konsorcjum banków (4) - 200.000
USD lub równowartość
278.567 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 3M WIBOR + marża bankowa
26 6  EUR - - 3M EURIBOR + marża bankowa
181.163 63.559 USD - - 3M LIBOR  USD + marża bankowa
Pekao S.A. Warszawa 100.000 - 2.263 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR  + marża bankowa poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (5) Warszawa 340.000 - 43.463 - 173.788 - 31.12.2010 31.12.2014 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Kredyt Bank S.A. Warszawa 60.000 - 7.619 - 26.987 - 31.12.2009 30.06.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
PKO BP S.A. Warszawa 25.000 - 18.248 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa brak
Pekao S.A. Warszawa 15.000 - 114 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach, cesja z polisy ubezpieczeniowej
Raiffeisen Bank Polska S.A. Rzeszów 10.000 - 1.952 - 4.000 - 31.12.2009 28.12.2012 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, hipoteka kaucyjna, cesja z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych
Pekao S.A. Warszawa 15.000 - 4.452 - - - 30.06.2010 - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach
ING Bank Śląski S.A. Katowice 23.500 - 22.592 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa poddanie się egzekucji
ING Bank Śląski S.A. Katowice 4.500 - 2.941 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, cesja wierzytelności
PKO BP S.A. Warszawa 5.000 - 4.801 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, cesja wierzytelności, weksle, zastaw na zapasach
NFOŚiGW Warszawa 15.000 - 3.300 - - - 30.09.2010 - 0,5 stopy redyskontowej weksli poręczenie, weksel
Pekao S.A. Kraków 26.837 7.060 EUR 2.421 590 EUR 12.106 2.945 EUR 31.10.2010 31.10.2015 1M EURIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 30.000 - 21.304 - - - 25.06.2010 - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 44.754 - 32 - 161 - 31.10.2010 31.10.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
NFOŚiGW Warszawa 35.000 - 6.500 - 25.056 - 20.12.2010 20.12.2014 0,8 stopy redyskontowej weksli gwarancja bankowa, weksel
Pekao S.A. Warszawa 56.409 14.800 USD 6.515 2.286 USD 923 324 USD 31.12.2010 28.02.2011 1M LIBOR USD + marża bankowa hipoteka
Nordea Bank Polska S.A. Gdynia 100.000 - 74.867 26.315 USD - - 18.11.2010 - W zależności od waluty kredytu 3M WIBOR, EURIBOR lub LIBOR USD + marża bankowa weksel in blanco, cesja wierzytelności z umów sprzedaży ropy naftowej, poddanie się egzekucji
Nordea Bank Norge ASA Stavanger - 8.000 USD 22.837 7.994 USD - - 31.07.2010 - 1W LIBOR + marża bankowa gwarancja bankowa
Nordea Bank Norge ASA Stavanger - 11.000 USD 31.179 10.911 USD - - 31.07.2010 - 1W LIBOR + marża bankowa poręczenie
Nordea Bank Norge ASA Stavanger - 4.000 USD 11.418 3.996 USD - - 31.07.2010 - 1W LIBOR + marża bankowa gwarancja bankowa
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 68.000 - - - 22.312 - - 30.06.2016 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, przewłaszczenie środków trwałych, cesja z polisy ubezpieczeniowej, weksel, cesje z  umów sprzedaży
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 14.688 - - - 9.490 - - 20.12.2016
Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa 5.100 - - - 5.100 - - 30.06.2016
Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. Worcester 8 - - - 8 - - 31.12.2017 1M WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
  RAZEM 418.148 - 266.902 -  
337.886 118.306 USD 4.663.582 1.634.322 USD
2.447 596 EUR 12.106 2.945 EUR
758.481 - 4.942.590 -

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,20 pp. - 4,00 pp.

 

Informacje na temat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawiały się następująco:
Nazwa (firma) banku/ jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część krótkoterminowa)
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
(część długoterminowa)
Termin spłaty Warunki finansowe (warunki oprocentowania, sposób płacenia odsetek, inne) Zabezpieczenia
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
PLN
(tysiące)
Waluta
(tysiące)
Krótkoter-minowej Długoter-minowej
PKO BP S.A. Warszawa 133.941 - 215 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa poddanie się egzekucji
ING Bank Śląski S.A. Warszawa 40.000 USD lub równowartość 82 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (1) - - 400.000 USD 11.557 3.768 USD 1.184.720 400.000 USD 15.03.2009 20.12.2011 oparte o 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa zastaw rejestrowy na zapasach, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów ubezpieczenia zapasów, cesja z umów przechowywania zapasów, poddanie się egzekucji
Konsorcjum banków (2) - - 1.125.000 USD 11.629 3.926 USD 1.434.195 484.231 USD 15.03.2009 15.01.2021 oparte o 1M, 3M lub 6M LIBOR USD w zależności od wybranego w danym momencie okresu odsetkowego + marża bankowa hipoteka, zastaw rejestrowy na ruchomościach istniejących i przyszłych, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych, cesja z umów na realizację i zarządzanie Programem 10+, cesja z umów ubezpieczenia dotyczących rafinerii w Gdańsku, cesja umów licencyjnych, hedgingowych oraz sprzedaży o wartości powyżej 10.000 tysięcy PLN /rok, poddanie sie egzekucji
Konsorcjum banków (3) - - 425.000 USD 3.748 1.266 USD 479.576 161.920 USD 15.03.2009 15.01.2021 oprocentowanie stałe
Konsorcjum banków (4) - 200.000
USD lub równowartość
246.093 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 3M WIBOR + marża bankowa
8.096 1.940 EUR - - 3M EURIBOR + marża bankowa
33.058 11.161 USD - - 3M LIBOR  USD + marża bankowa
Konsorcjum banków (5) Warszawa 340.000 - 43.498 - 217.235 - 31.12.2009 31.12.2014 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Kredyt Bank S.A. Warszawa 60.000 - 6.000 - 32.987 - 31.12.2009 30.06.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
PKO BP S.A. Warszawa 25.000 - 13.680 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa brak
Pekao S.A. Warszawa 30.000 - 5.678 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku
Raiffeisen Bank Polska S.A. Rzeszów 10.000 - 2.081 - 6.000 - 31.12.2009 28.12.2012 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, hipoteka kaucyjna
Pekao S.A. Warszawa 15.000 - 9.605 - - - 30.06.2009 - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku, poddanie się egzekucji, zastaw rejestrowy na zapasach
Pekao S.A. Warszawa 20.000 - 19.404 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa pełnomocnictwo do rachunku
ING Bank Śląski S.A. Katowice 23.500 - 21.506 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa poddanie się egzekucji
BRE Bank S.A. Warszawa 30.000 - 19.363 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - O/N WIBOR + marża bankowa weksel in blanco
ING Bank Śląski S.A. Katowice 6.000 - 856 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, cesja wierzytelności
PKO BP S.A. Warszawa 9.000 - 5.083 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka, cesja wierzytelności, weksle, zastaw na zapasach
NFOŚiGW Warszawa 15.000 - 3.000 - 3.300 - 30.09.2009 30.09.2010 0,5 stopy redyskontowej weksli poręczenie, weksel
Pekao S.A. Kraków 26.837 7.060 EUR 2.461 590 EUR 14.754 3.536 EUR 31.10.2009 31.10.2015 1M EURIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 30.000 - 30.005 - - - 30.06.2009 - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Kraków 44.754 - 32 - 192 - 31.10.2009 31.10.2015 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
NFOŚiGW Warszawa 35.000 - 2.000 - 31.556 - 31.12.2009 20.12.2014 0,8 stopy redyskontowej weksli gwarancja bankowa, weksel
ING Bank Śląski S.A. Katowice 2.000 - 1.860 - - - Kredyt w rachunku bieżącym - 1M WIBOR + marża bankowa hipoteka
Pekao S.A. Warszawa 56.409 14.800 USD 6.770 2.286 USD 7.730 2.610 USD 31.12.2009 28.02.2011 1M LIBOR USD + marża bankowa hipoteka
  RAZEM 430.041 - 291.270 -  
66.762 22.407 USD 3.106.221 1.048.761 USD
10.557 2.530 EUR 14.754 3.536 EUR
507.360 - 3.412.245 -

Marże bankowe dotyczące zaciągniętych kredytów i pożyczek mieszczą się w przedziale 0,13 pp. - 1,90 pp.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan