31. Rezerwy

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Rezerwy długoterminowe    
Rezerwa na rekultywacje 26.656 33.795
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 87.961 82.587
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy 160.026 122.019
Pozostałe rezerwy 414 29.502
Razem rezerwy długoterminowe 275.057 267.903
Rezerwy krótkoterminowe    
Rezerwa na rekultywacje 2.744 4.988
Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 10.733 9.505
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy 2.400 2.400
Pozostałe rezerwy 23.020 63.577
Razem rezerwy krótkoterminowe 38.897 80.470
Razem 313.954 348.373

Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze w Grupie została dokonana w oparciu o następujące założenia:

  • przyjęto długookresową roczną stopę wzrostu wynagrodzeń na poziomie od 0% do 6,1%; dla lat następnych od 1,5% do 7% (31 grudnia 2008: długookresowa roczna stopa wzrostu wynagrodzeń na poziomie od 4% do 13%; dla lat następnych od 1,5% do 7%),
  • do dyskontowania przyszłych wypłat świadczeń przyjęto stopę dyskontową w wysokości 6,2%, tj. na poziomie rentowności najbezpieczniejszych długoterminowych papierów wartościowych notowanych na polskim rynku kapitałowym, według stanu na dzień wyceny (31 grudnia 2008: 5,5%),
  • prawdopodobieństwo odejść pracowników przyjęto na podstawie danych historycznych dotyczących rotacji zatrudnienia w Grupie oraz danych statystycznych dotyczących odejść pracowniczych w branży,
  • umieralność i prawdopodobieństwo dożycia przyjęto zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2008, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przyjmując, że populacja zatrudnionych w Grupie odpowiada średniej dla Polski pod względem umieralności (31 grudnia 2008: Tablicami Trwania Życia 2007),
  • przyjęto normalny tryb przechodzenia pracowników na emeryturę, tj. dla mężczyzn – po ukończeniu 65 roku życia, a dla kobiet – po ukończeniu 60 roku życia, z wyjątkiem tych zatrudnionych, którzy według informacji dostarczonych przez Grupę spełnią warunki wymagane do skorzystania z prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian stanu rezerw:

w tysiącach złotych Rezerwa na rekultywacje(1) Nagrody jubileuszowe
i odprawy emerytalne
Rezerwa na Morskie Kopalnie Ropy(2) Pozostałe rezerwy(3) Razem
1 stycznia 2008 39.005 69.183 92.201 82.473 282.862
Zwiększenia - 28.815 32.218 17.087 78.120
Rozwiązanie (222) (1.333) - (3.629) (5.184)
Wykorzystanie - (4.573) - (2.852) (7.425)
31 grudnia 2008 38.783 92.092 124.419 93.079 348.373
1 stycznia 2009 38.783 92.092 124.419 93.079 348.373
Zwiększenia w tym: 7.800 26.171 39.792 5.823 79.586
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej 5.255 35 - 829 6.119
Rozwiązanie (3.068) (12.993) (1.785) (51.437) (69.283)
Wykorzystanie w tym: (14.115) (6.576) - (24.031) (44.722)
- zmiana struktury Grupy kapitałowej - - - (8.587) (8.587)
31 grudnia 2009  29.400 98.694 162.426 23.434 313.954

(1) W związku ze zbyciem przez Grupę Kapitałową LOTOS Czechowice S.A. na rzecz strony trzeciej niepowiązanej prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz tytułem zwolnienia LOTOS Czechowice S.A. z obowiązków wynikających z wszelkich decyzji administracyjnych bezpośrednio dotyczących tego terenu, część rezerwy utworzonej na rekultywację gruntów została rozwiązana w kwocie 3.068 tysięcy złotych a część wykorzystana w związku z przekazaniem nabywcy terenu należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania przekazanych zobowiązań w kwocie 14.115 tysięcy złotych.

(2) Na dzień 31 grudnia 2009 roku Zarząd spółki Petrobaltic S.A. dokonał analizy kosztów niezbędnych do poniesienia w celu likwidacji Morskich Kopalni Ropy na obszarach górniczych B - 3 i B - 8, eksploatowanych także w latach poprzednich. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że koszty niezbędne do poniesienia w przyszłości na likwidację Morskich Kopalni Ropy na obszarze górniczym B - 3 wzrosły w stosunku do utworzonej na ten cel rezerwy prezentowanej w sprawozdaniu z pozycji finansowej na dzień 31 grudnia 2008 roku. Wzrost ten wyniósł 20.269 tysięcy złotych i odzwierciedlał zarówno zmiany przewidywanych wydatków związanych ze zmianą cen oraz upływ czasu i związaną z nim zmianę wartości pieniądza w czasie. Zmianę wartości pieniądza w czasie wyliczono stosując 6% stopę dyskontową w odniesieniu do wartości rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 3 na dzień 31 grudnia 2008 roku (104.809 tysięcy złotych).  Tak wyliczona kwota – 6.288 tysięcy złotych – została odniesiona w ciężar kosztów finansowych roku 2009. Natomiast wartość rezerwy utworzonej po raz pierwszy na dzień 31 grudnia 2006 roku w związku z rozpoczęciem eksploatacji obszaru górniczego B - 8, została, w wyniku analizy kosztów, zwiększona na koniec 2009 roku o kwotę 2.632 tysięcy złotych. Zmianę wartości pieniądza w czasie wyliczono stosując 6% stopę dyskontową w odniesieniu do wartości rezerwy na likwidację Morskich Kopalni Ropy B - 8 na dzień 31 grudnia 2008 roku (12.660 tysięcy złotych). Wyliczona kwota dyskonta w wysokości 760 tysięcy złotych, która zwiększyła rezerwę utworzoną na likwidacje Morskich Kopalni Ropy na złożu B - 8, odniesiona została w koszty finansowe roku 2009. Na zmianę wartości rezerwy wpłynęło również rozwiązanie jej o kwotę naliczonego  i odprowadzonego na konto bankowe Funduszu Likwidacyjnego Zakładu Górniczego odpisu  (tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo Geologiczne i Górnicze oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  24  czerwca 2002 roku).  Za rok 2009 kwota ta dla złoża B - 3 wynosiła 1.471 tysięcy złotych, dla B- 8 – 314 tysięcy złotych. Łącznie, na dzień 31 grudnia 2009 roku, rezerwa na likwidację zakładu górniczego Morskich Kopalni Ropy B - 3 i B - 8 wynosiła 138.585 tysięcy złotych, zaś wartość aktywa jej dotyczącego 83.311 tysięcy złotych.

(3) na pozycję pozostałych rezerw składają się pozycje zaprezentowane w poniższej tabeli:

w tysiącach złotych Rezerwa na RN „GLIMAR”(4) Rezerwa na Energobaltic(5) Fundusz celowy(6) Pozostałe Razem
1 stycznia 2008 15.853 23.949 - 42.671 82.473
Zwiększenia - 4.363 2.500 10.224 17.087
Rozwiązanie - - - (3.629) (3.629)
Wykorzystanie - (2.239) (366) (247) (2.852)
31 grudnia 2008 15.853 26.073 2.134 49.019 93.079
1 stycznia 2009 15.853 26.073 2.134 49.019 93.079
Zwiększenia w tym: - - - 5.823 5.823
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej - - - 829 829
Rozwiązanie (15.853) (26.073) - (9.511) (51.437)
Wykorzystanie w tym: - - (671) (23.360) (24.031)
- zmiana struktury Grupy Kapitałowej - - - (8.587) (8.587)
31 grudnia 2009  - - 1.463 21.971 23.434

(4) Grupa LOTOS S.A. podpisała z Rafinerią Nafty „GLIMAR” S.A. umowy pożyczkowe na finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej, w tym w szczególności inwestycji Hydrokompleks Glimar, w łącznej kwocie 90 milionów złotych. Do dnia 31 grudnia 2004 roku Grupa LOTOS S.A. wypłaciła Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. środki pieniężne wynikające z podpisanych umów w wysokości 48 milionów złotych. W dniu 19 stycznia 2005 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu ogłosił upadłość Rafinerii Nafty „GLIMAR” S.A. w Gorlicach. Aktywa z tytułu udzielonych pożyczek według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz 31 grudnia 2008 roku są objęte odpisem w pełnej wysokości. Grupa LOTOS S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku posiadała również rezerwę na pozostałe zobowiązania wynikające z powyższych umów w wysokości: 15.853 tysięcy złotych, która w ciągu roku zakończonego 31 grudnia 2009 roku została rozwiązana.

(5) W związku z połączeniem, o którym mowa w Nocie 17 Dodatkowych informacji i objaśnień spółka Petrobaltic S.A. rozwiązała rezerwę na ryzyko gospodarcze. Rozwiązanie rezerwy obejmującej wierzytelności wynikające z umowy pożyczki udzielonej przez spółkę Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. spółce Energobaltic Sp. z o.o. oraz nominalną wartość udziałów posiadanych przez Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. w spółce Energobaltic Sp. z o.o., zostało odniesione w przychody finansowe.

(6) W dniu 30 czerwca 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy LOTOS S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału wyniku za 2007 rok. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Spółki w kwocie 2.500 tysiąca złotych zostało przeznaczone na fundusz celowy Spółki przeznaczony na finansowanie przez Grupę LOTOS S.A. przedsięwzięć społecznych. Spółka utworzyła rezerwę na Fundusz Celowy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W roku zakończonym 31 grudnia 2009 roku Spółka wykorzystała środki w kwocie 671 tysięcy złotych (w roku 2008: 366 tysięcy złotych).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan