32. Pozostałe zobowiązania finansowe

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
    (dane porównywalne)
Ujemna wycena pochodnych instrumentów finansowych: 236.371 218.526
- swap towarowy (surowce i produkty naftowe) - 7.910
- futures (emisja CO2) 675 1
- forwardy i spoty walutowe 12.798 28.329
- opcje walutowe - 5.020
- terminowa transakcja stopy procentowej (FRA) - 1.733
- swap procentowy (IRS) 219.720 175.533
- swap walutowy 3.178 -
Zobowiązania z tytułu leasingu 83.149 1.415
Razem zobowiązania finansowe 319.520 219.941
Zobowiązania długoterminowe 300.389 176.387
Zobowiązania krótkoterminowe 19.131 43.554

Na dzień 31 grudnia 2009 roku ujemna wycena instrumentów finansowych z tytułu umów hedgingu obowiązkowego, na których ustanowiono cesję tytułem zabezpieczenia kredytu, o którym mowa w Nocie 30 Dodatkowych informacji i objaśnień, wyniosła 159.689 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 131.143 tysiące złotych).

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego

w tysiącach złotych Minimalne
opłaty leasingowe
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
31 grudnia 2009 31 grudnia 2008 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
Nie dłużej niż jeden rok 24.700 756 2.845 561
Od 1 roku do 5 lat 114.101 926 23.822 854
Powyżej 5 lat 74.222 - 56.482 -
Razem 213.023 1.682 83.149 1.415
         
Minus przyszłe obciążenia finansowe (129.874) (267) - -
         
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych 83.149 1.415 83.149 1.415
         
Część długoterminowa     80.304 854
Część krótkoterminowa     2.845 561

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan