Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Dodatkowe informacje i objaśnienia 33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

33. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne

 

w tysiącach złotych 31 grudnia 2009 31 grudnia 2008
     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 893.737 891.892
- wobec jednostek powiązanych - 1.090
Zobowiązania budżetowe  inne niż podatek dochodowy od osób prawnych(1) 670.275 505.815
Fundusze specjalne 19.054 16.802
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 17.346 11.566
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 118.410 88.179
Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji 40.343 23.896
Zobowiązania inwestycyjne 109.708 320.457
Pozostałe zobowiązania, w tym: 73.911 36.940
- wobec jednostek powiązanych - 1.649
Razem 1.942.784 1.895.547
Zobowiązania długoterminowe 52.130 9.107
Zobowiązania krótkoterminowe 1.890.654 1.886.440

(1) Wartość zobowiązań budżetowych innych niż podatek dochodowy od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2009 roku została pomniejszona o należności z tytułu naliczonej opłaty paliwowej przy imporcie oleju napędowego i sprzedaży paliw w kwocie 22.644 tysięcy złotych (31 grudnia 2008: 20.087 tysięcy złotych). Spółka wystąpiła do właściwego urzędu celnego o zwrot opłaty paliwowej nienależnie zapłaconej od sprzedaży paliw w 2009 roku w kwocie 2.556 tysięcy złotych, która została zwrócona Spółce w 2010 roku. Ponadto Spółka wystąpiła o zwrot opłaty paliwowej naliczonej przy imporcie oleju napędowego w kwocie 22.012 tysięcy złotych i stoi na stanowisku, że kwota ta jest do odzyskania.

Transakcje z podmiotami powiązanymi przedstawione są w Nocie 49 Dodatkowych informacji i objaśnień.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach w przedziale 3 - 60 dni. Pozostałe zobowiązania są nieoprocentowane, ze średnim 3 miesięcznym terminem płatności. Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy zobowiązaniami a należnościami z tytułu podatku od towarów i usług jest płacona właściwym władzom podatkowym w okresach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu odsetek są zazwyczaj rozliczane w okresach 1 miesięcznych w ciągu całego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. Nr 3 poz. 11/2008) obowiązek podatkowy powstaje m.in. w momencie wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego. Jednostka Dominująca oraz niektóre spółki w Grupie posiadają zarejestrowane składy podatkowe, w których wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z warunkami w ustawie o podatku akcyzowym.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan