36. Koszty według rodzaju

 

w tysiącach złotych za rok zakończony
31 grudnia 2009
za rok zakończony
31 grudnia 2008
Amortyzacja 284.793 314.146
Zużycie materiałów i energii 10.812.315 13.335.105
Usługi obce 881.320 810.049
Podatki i opłaty 89.899 84.157
Wynagrodzenia 401.069 375.171
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 107.936 100.095
Pozostałe koszty rodzajowe 128.612 115.065
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1.607.751 1.019.025
Razem 14.313.695 16.152.813
Korekty:    
Zmiana stanu produktów oraz korekty kosztu własnego (478.872) 216.336
     
Razem koszty operacyjne: 13.834.823 16.369.149
Koszt własny sprzedaży 12.750.542 15.287.258
Koszty sprzedaży 726.367 737.368
Koszty ogólnego zarządu 357.914 344.523

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan