39. Przychody finansowe

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
Otrzymane dywidendy - 1.118
Odsetki 22.221 51.849
Zyski z tytułu różnic kursowych 674.677 7.994
- od kredytów i pożyczek w walutach obcych 451.865 -
- zrealizowane różnice kursowe od transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 216.779 5.687
- pozostałe różnice kursowe 6.033 2.307
Zysk ze zbycia inwestycji 688 16
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: 44.354 2.333
- wycena pochodnych instrumentów finansowych 2.574 -
- wycena uprzednio należących do spółki Petrobaltic S.A. udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. do wartości godziwej na dzień przejęcia 12.525 -
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 219.666 -
Zysk ze zbycia całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych - 1.011
Rozwiązanie rezerw(1) 26.021 -
Pozostałe 7.297 18.187
Razem 994.924 82.508

(1) rozwiązanie rezerwy na Energobaltic Sp. z o.o., o której mowa w Nocie 31 Dodatkowych informacji i objaśnień.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan