40. Koszty finansowe

 

w tysiącach złotych za rok zakończony 31 grudnia 2009 za rok zakończony 31 grudnia 2008
Odsetki 176.338 97.151
Straty z tytułu różnic kursowych: 40.012 152.017
- od kredytów i pożyczek w walutach obcych 33.307 334.308
- zrealizowane różnice kursowe od transakcji w walutach obcych na rachunkach bankowych 152 (216.129)
- pozostałe różnice kursowe 6.553 33.838
Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych 3.619 234.999
Aktualizacja wartości aktywów finansowych, w tym: 218.668 12.537
- wycena pochodnych instrumentów finansowych 217.168 12.238
Pozostałe, w tym: 23.094 14.858
- zwiększenie rezerwy na Morskie Kopalnie Ropy(1) 7.048 4.610
Kwoty ujęte w kosztach aktywów spełniających warunki kapitalizacji (117.840) (44.631)
Razem 343.891 466.931

(1) o których mowa w Nocie 31 Dodatkowych informacji i objaśnień.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan