43. Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka Grupa LOTOS S.A.

Umowa poręczenia zawarta w dniu 9 lutego 2004 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na mocy powyższej umowy Spółka poręczyła nieodwołalnie spłatę pożyczki zaciągniętej przez LOTOS Jasło S.A. (poprzednio Rafinerię Jasło S.A.) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową pożyczki z dnia 10 grudnia 2003 roku. Poręczenie obejmuje kwotę pożyczki w wysokości do 15.000 tysięcy złotych. W związku z powyższą umową poręczenia LOTOS Jasło S.A. i Spółka zawarły w dniu 6 lutego 2004 roku porozumienie w sprawie ustanowienia zabezpieczeń interesów Spółki w związku z udzielonym poręczeniem.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zabezpieczeniem poręczania pożyczki, z uwzględnieniem aneksu z dnia 20 października 2005 roku, jest zastaw rejestrowy ustanowiony na mocy umowy zastawu rejestrowego z dnia 18 lutego 2004 roku na będącej własnością LOTOS Jasło S.A. instalacji przerobu tworzyw sztucznych.

Niezależnie od powyższego, porozumienie to przewiduje, iż LOTOS Jasło S.A. zabiegać będzie o uzyskanie gwarancji bankowej bądź poręczenia, które ma zastąpić poręczenie udzielone przez Spółkę. W przypadku niedochowania postanowień porozumienia, LOTOS Jasło S.A. zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 10% wartości udzielonego poręczenia, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka będzie miała prawo dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Termin poręczenia wygasa z dniem 30 listopada 2010 roku. Wartość poręczonego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 3.300 tysięcy złotych.

Istotne zobowiązania warunkowe Jednostki Dominującej

 1. Do dnia 8 lipca 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia akcyzowego z dnia 16 marca 2006 roku w formie weksla własnego in blanco na kwotę 200.000 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Pierwotnie określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego w formie weksla własnego in blanco upływał 16 marca 2007 roku, przedłużony następnie do 16 czerwca 2008 roku oraz do dnia 16 czerwca 2009 roku.
 2. Do dnia 6 lipca 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia akcyzowego z dnia 5 lipca 2005 roku w formie weksla własnego in blanco na kwotę 200.000 tysięcy złotych tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Pierwotnie określony termin ważności zabezpieczenia akcyzowego w formie weksla własnego in blanco upływał 7 lipca 2006 roku, przedłużony następnie kolejno do 5 lipca 2007 roku,do dnia 7 lipca 2008 roku oraz do dnia 7 lipca 2009 roku.
 3. W dniu 27 kwietnia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję bankową na rzecz Izby Celnej zabezpieczającą zobowiązania z tytułu długów celnych, podatków i innych opłat celnych na kwotę 160.000 tysięcy złotych. W dniu 5 maja 2008 roku wartość gwarancji uległa zmianie na kwotę 200.000 tysięcy złotych, następnie w dniu 17 grudnia 2008 roku wartość gwarancji uległa zmianie na kwotę 125.000 tysięcy złotych. Termin ważności gwarancji minął 4 maja 2009 roku, a odpowiedzialność gwaranta trwała do 3 lipca 2009 roku.
 4. W dniu 27 lutego 2009 roku Grupa LOTOS S.A. złożyła zabezpieczenie akcyzowe w formie weksla in blanco do kwoty 400.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Gdańsku tytułem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego Grupy LOTOS S.A. związanego z procedurą zawieszonego poboru akcyzy. Zabezpieczenie jest ważne do dnia 13 stycznia 2011 roku.
 5. W dniu 1 lipca 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję bankową na kwotę 1.500 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem zabezpieczenia akcyzowego z terminem ważności gwarancji pierwotnie do dnia 31 grudnia 2009 roku, następnie wydłużonym do dnia 30 września 2010 roku. Z dniem 20 listopada 2009 roku przedłużono po raz kolejny termin ważności gwarancji bankowej, który miał obowiązywać do dnia 31 października 2010 roku. W związku z upływem terminu ważności zabezpieczenia akcyzowego, oryginał gwarancji został zwrócony i zobowiązanie z dniem 26 lutego 2010 roku przestało obowiązywać.
 6. W dniu 6 lipca 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił trzy gwarancje bankowe na kwoty 1.700 tysięcy złotych, 3.300 tysięcy złotych, 5.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji mija 15 lipca 2010 roku.
 7. W dniu 2 listopada 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję bankową na kwotę 16.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego w Pruszkowie tytułem zabezpieczenia akcyzowego. Termin ważności gwarancji miał obowiązywać do dnia 30 września 2010 roku. W związku z upływem terminu ważności zabezpieczenia akcyzowego, oryginał gwarancji został zwrócony i zobowiązanie z dniem 26 lutego 2010 roku przestało obowiązywać.
 8. W dniu 3 stycznia 2007 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję bankową na rzecz CB&I LUMMUS GmbH w postaci akredytywy dokumentowej na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 72.843 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 3 stycznia 2007 roku). Pierwotny termin ważności gwarancji upływał 30 czerwca 2008 roku. Akredytywa była przedłużana kilkakrotnie, ostatnio w dniu 29 maja 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku. Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 9. W dniu 1 kwietnia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A., Bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę stand-by na kwotę 5.195 tysięcy EUR (tj. 18.240 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 1 kwietnia 2008 roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2008 roku. Z dniem 1 lipca 2008 jej wartość uległa zwiększeniu do kwoty 10.979 tysięcy EUR (tj. 36.827 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 1 lipca 2008 roku), a termin ważności został wydłużony do dnia 30 września 2008 roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego instalacji wytwórni wodoru (HGU). Z dniem 1 października 2008 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 roku, a jej kwota uległa zwiększeniu do kwoty 14.923 tysięcy EUR (tj. 50.402 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 1 października 2008 roku). Następnie z dniem 1 stycznia 2009 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 marca 2009 roku, a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 14.234 tysięcy EUR (tj. 59.386 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 stycznia 2009 roku). Od dnia 17 grudnia 2008 roku akredytywa była finansowana w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień). Z dniem 31 marca 2009 roku akredytywa wygasła.
 10. W dniu 30 kwietnia 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A., Bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę stand-by na kwotę 7.230 tysięcy EUR (tj. 25.019 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 30 kwietnia 2008 roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 31 lipca 2008 roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego projektowania technicznego, dostawy materiałów i zarządzania budową Instalacji Destylacji Atmosferycznej i Instalacji Destylacji Próżniowej (CDU/VDU). Z dniem 31 lipca 2008 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 października 2008 roku. Wartość akredytywy stand-by uległa zwiększeniu do kwoty 15.356 tysięcy EUR (tj. 49.179 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 31 lipca 2008 roku). Z dniem 1 listopada 2008 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 stycznia 2009 roku. Wartość akredytywy stand-by została zwiększona do kwoty 20.175 tysięcy EUR (tj. 71.752 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 3 listopada 2008 roku). Z dniem 1 lutego 2009 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2009 roku a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 15.647 tysięcy EUR (tj. 69.419 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 lutego 2009 roku). Od dnia 17 grudnia 2008 roku akredytywa była finansowana w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień). W dniu 30 kwietnia 2009 roku termin ważności akredytywy dokumentowej został przedłużony do dnia 30 czerwca 2009 rok, a jej kwota uległa zmniejszeniu do kwoty 11.906 tysięcy EUR (tj. 52.194 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP na dzień 30 kwietnia 2009 roku). Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 11. W dniu 2 czerwca 2008 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę dokumentową na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 64.403 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 2 czerwca 2008 roku) na rzecz CB&I LUMMUS GmbH. Pierwotny termin ważności akredytywy upłynął w dniu 31 grudnia 2008 roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS). W dniu 1 stycznia 2009 roku termin ważności akredytywy został przedłużony do dnia 31 stycznia 2009 roku, następnie przedłużony do dnia 31 marca 2009 roku. Akredytywa była przedłużana, ostatnio w dniu 29 maja 2009 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku. Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 12. W dniu 22 października 2008 roku Bank PKO BP S.A. otworzył na zlecenie Grupy LOTOS S.A. w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień) akredytywę dokumentowa na rzecz CB&I LUMMUS GmbH na kwotę 19.034 tysięcy EUR (tj. 70.690 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 22 października 2008 roku) z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2009 roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu dotyczącego instalacji hydroodsiarczania olejów napędowych (HDS). Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 13. W dniu 19 grudnia 2008 roku Bank PKO BP S.A. otworzył na zlecenie Grupy LOTOS S.A. w ramach udzielonego kredytu inwestycyjnego przez grupę instytucji finansujących (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień) akredytywę stand-by na kwotę 500 tysięcy EUR (tj. 2.057 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla EUR przez NBP z dnia 19 grudnia 2008 roku) na rzecz LURGI S.A. z terminem ważności do dnia 31 maja 2009 roku. Akredytywa zabezpieczała realizację kontraktu na modernizację stacji kondensatu i budowę węzła gazu opałowego. Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 14. W dniu 2 lutego 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska S.A. wystawił gwarancję zapłaty za dostawę oleju napędowego i benzyny na kwotę 18.000 tysięcy USD (tj. 62.690 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 2 lutego 2009 roku) na rzecz TOTAL DEUTSCHLAND GmbH z pierwotnym terminem ważności gwarancji do dnia 31 lipca 2009 roku. W dniu 6 lipca 2009 roku termin ważności gwarancji został przedłużony do dnia 29 stycznia 2010 roku, następnie z dniem 1 sierpnia 2009 roku wprowadzono zmianę kwoty gwarancji na 10.500 tysięcy USD (tj. 30.285 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 3 sierpnia 2009 roku). Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 15. W dniu 2 marca 2009 roku w celu zabezpieczenia umowy udostępnienia paliw Grupa LOTOS S.A. ustanowiła na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych zabezpieczenie w postaci 4 weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 191.723 tysięcy złotych. Agencja Rezerw Materiałowych zobowiązana została do zwrotu zabezpieczenia w postaci weksli po rozliczeniu kolejnych rat. Pierwotny termin spłaty umowy udostępnienia paliw ustalony do dnia 31 października 2009 roku został przedłużony do dnia 30 listopada 2009 roku. Agencja Rezerw Materiałowych dokonała zwrotu czterech weksli na kwotę 65.956 tysięcy złotych, 40.269 tysięcy złotych, 32.858 tysięcy złotych oraz 52.640 tysięcy złotych. Grupa LOTOS S.A. z tytułu wyżej wymienionej umowy nie posiada zobowiązania na dzień 31 grudnia 2009 roku.
 16. W dniu 30 kwietnia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 13.000 tysięcy USD (tj. 42.717 tysięcy złotych według kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 30 kwietnia 2009 roku) (kapitał, oprocentowania i ewentualnych odsetek za opóźnienie, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy) spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz Grupy LOTOS S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka została przeznaczona na finansowanie nakładów związanych z Projektem Wydobywczym YME. Pierwotny termin spłaty pożyczki ustalony na dzień 31 lipca 2009 roku został przedłużony do dnia 30 września 2009 roku, następnie do dnia 29 stycznia 2010 roku. Kolejny termin spłaty pożyczki został ustalony do dnia 30 grudnia 2010 roku. Ustanowione zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową nadal obowiązuje.
 17. W dniu 21 lipca 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Pekao S.A. wystawił gwarancję zapłaty za dostawę benzyny i oleju napędowego na kwotę 10.500 tysięcy USD (tj. 31.524 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP z dnia 21 lipca 2009 roku) na rzecz TOTAL DEUTSCHLAND GmbH z terminem ważności gwarancji do dnia 31 stycznia 2010 roku. Gwarancja wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 18. W dniu 14 października 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki w kwocie 7.000 tysięcy USD (tj. 19.776 tysięcy złotych według kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 października 2009 roku) spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz Grupy LOTOS S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka została przeznaczona na finansowanie nakładów związanych z Projektem Wydobywczym YME. Spłata kapitału pożyczki wraz z odsetkami nastąpiła w dniu 16 listopada 2009 roku, z uwagi na warunki wyemitowanych obligacji przez spółkę LOTOS Exploration and Production Norge AS. Umowa przewidywała spłatę kapitału pożyczki wraz z odsetkami do dnia 30 lipca 2010 roku. Zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wygasło.
 19. W dniu 10 grudnia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Deutsche Bank Polska S.A. wystawił akredytywę dokumentową na kwotę 7.150 tysięcy złotych na rzecz Gunvor International B.V.  tytułem zabezpieczenia kontraktu na dostawę komponentu lekkiego oleju opałowego z terminem ważności do dnia 15 stycznia 2010 roku. Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.
 20. W dniu 31 grudnia 2009 roku na zlecenie Grupy LOTOS S.A. Bank Pekao S.A. wystawił akredytywę stand-by na kwotę 8.800 tysięcy złotych na rzecz Gunvor International B.V.  tytułem zabezpieczenia kontraktu na dostawę komponentu lekkiego oleju opałowego z terminem ważności do dnia 15 lutego 2010 roku. Akredytywa wygasła z dniem upływu terminu ważności.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

W dniu 30 kwietnia 2008 roku spółka LOTOS Asfalt Sp. z o.o. wystawiła na rzecz BRE Bank S.A. weksel in blanco z terminem ważności do momentu spłaty zadłużenia i/lub rozwiązania lub zakończenia umowy kredytowej. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 80.000 tysięcy złotych. Pierwotny termin obowiązywania umowy kredytowej minął w dniu 27 listopada 2008 roku.

W dniu 28 listopada 2008 roku umowa kredytu została przedłużona do dnia 27 listopada 2009 roku oraz zmniejszona została kwota kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 30.000 tysięcy złotych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco z terminem ważności do momentu spłaty zadłużenia i/lub rozwiązania lub zakończenia umowy kredytowej. Zabezpieczenie w postaci weksla in blanco wygasło z uwagi na zakończenie terminu obowiązywania powyższej umowy kredytowej.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic S.A.)

Zobowiązanie w stosunku do Banku Ochrony Środowiska S.A.

W dniu 12 grudnia 2001 roku spółka Petrobaltic S.A. złożyła oświadczenie wobec Banku Ochrony Środowiska S.A. (zwanego w dalszej części opisu „Bankiem”), zmienione oświadczeniem wspólników z dnia 6 listopada 2006 roku, w związku z kredytami udzielonymi spółce Energobaltic Sp. z o.o. („Energobaltic”) przez Bank na podstawie następujących umów: (i) umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 11 września 2001 roku, oraz (ii) umowy o kredyt inwestycyjny preferencyjny związany z ochroną środowiska zawartej w dniu 11 września 2001 roku, na mocy którego Petrobaltic S.A. zobowiązał się do (aktualnie obowiązujące warunki):

 • przeznaczenia na podwyższenie kapitału własnego Energobaltic Sp. z o.o. zysku netto w kwocie nieprzekraczającej w poszczególnych latach wartości założonych w ostatecznej projekcji finansowej finansowanego projektu zatwierdzonej przez Bank,
 • niezbywania i nieobciążania udziałów w Energobaltic Sp. z o.o. bez uprzedniej zgody Banku, przy czym ewentualny brak zgody Banku uzasadniony musi być ważnymi powodami.

Niewykonanie Zobowiązania Wspólników może spowodować wypowiedzenie przez Bank wyżej wymienionych umów kredytowych. Jednocześnie Petrobaltic S.A.  zostanie zwolniony ze Zobowiązania Wspólników, gdy zostaną spełnione obydwa poniższe warunki:

 • Petrobaltic S.A. przedłoży Bankowi i Energobaltic Sp. z o.o. pisemne zawiadomienie o rozpoczęciu produkcji ropy ze złoża ropy naftowej B - 8, a po okresie pierwszych trzech miesięcy produkcji ze złoża B - 8, Petrobaltic w ten sam sposób potwierdzi spełnienie się prognozy szacowanych ilości gazu w złożu zawartej w prognozie dostaw gazu z dnia 7 grudnia 2005 roku złożonej przez Energobaltic Sp. z o.o. w Banku,
 • sytuacja ekonomiczno - finansowa Energobaltic Sp. z o.o. nie zagraża terminowej spłacie kredytów.

Zobowiązanie w stosunku do Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. wynikające z Umowy Wspólników

W związku z reorganizacją Grupy Kapitałowej Rolls Royce w IV kwartale 2008 roku w prawa i obowiązki spółki Rolls-Royce Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. wstąpiła spółka Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd.

Zgodnie z Umową Wspólników spółka Petrobaltic S.A. zobowiązana była przedstawić drugiemu udziałowcowi i pożyczkodawcy spółki Energobaltic Sp. z o.o., firmie Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. ofertę wykupu wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej przez Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. dla spółki Energobaltic Sp. z o.o., w przypadku dostarczenia przez spółkę Petrobaltic S.A. mniejszej łącznej ilości gazu odpadowego do spółki Energobaltic Sp. z o.o., w porównaniu do minimalnej ilości gazu przewidzianej w Umowie Dostawy Gazu. W związku z przewidywaną zmniejszoną ilością gazu odpadowego dostarczanego do spółki Energobaltic Sp. z o.o. przez Petrobaltic S.A. w roku 2005, drugi udziałowiec i pożyczkodawca Energobaltic Sp. z o.o. firma Rolls-Royce Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. (RRPV) wystosowała w dniu 22 września 2005 roku pismo informujące, iż w przypadku naruszenia przez spółkę Petrobaltic S.A. punktu 16.1.6. Umowy Dostawy Gazu wystosuje zgodnie z artykułem VIII pkt. 1 Umowy Wspólników zawiadomienie o naruszeniu Umowy Dostawy Gazu.

Na podstawie tego zawiadomienia, zgodnie z Umową Wspólników, spółka Petrobaltic S.A. zobowiązana była przedstawić Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. ofertę wykupu wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej przez spółkę Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. dla spółki Energobaltic Sp. z o.o. Przyjęcie oferty przez spółkę Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. będzie oznaczać konieczność sukcesywnego (lata od 2012 do 2016) wykupu przez Petrobaltic S.A. wierzytelności Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. z tytułu tej pożyczki w terminach zapadalności poszczególnych rat kapitałowych z 2% dyskontem.

Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. wynikające z Umowy Wspólników stało się nieaktualne, z uwagi na transakcję przejęcia przez spółkę Petrobaltic S.A. udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Zobowiązanie w stosunku do Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. wynikające z umowy nabycia przez spółkę Petrobaltic S.A. udziałów i wierzytelności

Spółka Petrobaltic S.A. w celu zabezpieczenia zobowiązań pieniężnych z tytułu nabycia udziałów oraz wierzytelności wynikających z zawarcia w dniu 27 listopada 2009 roku umowy nabycia (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień) przez spółkę Petrobaltic S.A. udziałów i wierzytelności przysługującej Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. z tytułu kapitału i odsetek od pożyczki udzielonej spółce Energobaltic Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dnia 21 listopada 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami wystawiła na rzecz spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. trzy weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową do łącznej kwoty 13.000 tysięcy USD (tj. 36.466 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 27 listopada 2009 roku). Termin płatności ostatniej raty ceny nabycia udziałów i wierzytelności od Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. przypada na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Zobowiązanie spółki Energobaltic Sp. z o.o. na rzecz spółki Petrobaltic S.A.

Spółka Petrobaltic S.A. z uwagi na transakcję nabycia wierzytelności z dnia 27 listopada 2009 roku od spółki Stablewood Power Ventures (Wladyslawowo) Ltd. z tytułu pożyczki udzielonej spółce Energobaltic Sp. z o.o. (patrz Nota 17 Dodatkowych informacji i objaśnień) oraz umowę cesji wierzytelności z dnia 1 marca 2010 roku dotyczącą Umowy z dnia 21 listopada 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami, przejęła zabezpieczenie w postaci weksla własnego „in blanco” z wystawienia spółki Energobaltic Sp. z o.o. z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. na rzecz rządu Norweskiego

W dniu 17 czerwca 2008 roku spółka Petrobaltic S.A. wystawiła bezwarunkową i nieodwołalną gwarancję na rzecz rządu Norweskiego za działania LOTOS Exploration and Production Norge AS w zakresie poszukiwań i wydobycia na norweskim szelfie kontynentalnym. Spółka Petrobaltic S.A. w wystawionej gwarancji zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność finansową tytułem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań mogących powstać w związku z działalnością spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS w ramach poszukiwań i wydobycia naturalnych złóż znajdujących się pod dnem morza, w tym składowania i transportu przy pomocy innych środków transportu niż statki na norweskim szelfie kontynentalnym.

Zobowiązanie spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS na rzecz spółki Petrobaltic S.A.

W dniu 26 sierpnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki. Umowa pożyczki wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki w wysokości 50 milionów USD (tj. 113 milionów złotych według kursu NBP z dnia 26 sierpnia 2008 roku). W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty pożyczki do dnia 30 czerwca 2011 roku.

W dniu 19 grudnia 2008 roku spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy pożyczki. Spłata kapitału pożyczki miała nastąpić do dnia 31 stycznia 2010 roku. Weksel został wystawiony, jako zabezpieczenie spłaty pożyczki w wysokości 10 milionów USD (tj. 29 milionów złotych według kursu NBP z dnia 19 grudnia 2008 roku). W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty pożyczki do dnia 30 czerwca 2011 roku.

W dniu 15 stycznia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 55.000 tysięcy USD (tj. 176.605 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 15 stycznia 2009 roku) przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME, a w szczególności na ponoszenie nakładów inwestycyjnych na jego realizację wraz z kosztami kapitału, w tym odsetkami od udzielonej pożyczki. Spłata kapitału pożyczki ma nastąpić w trzech ratach, przy czym pierwotny termin ostatniej raty przypadał na dzień 31 marca 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy harmonogram spłaty pożyczki, w którym termin ostatniej raty przypada na dzień 30 grudnia 2011 roku.

W dniu 9 marca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 7.500 tysięcy USD (tj. 28.093 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 9 marca 2009 roku) przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki miała nastąpić do dnia 29 stycznia 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony harmonogram spłaty pożyczki, w którym termin ostatniej raty przypada na dzień 30 września 2012 roku.

W dniu 1 kwietnia 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 2.500 tysięcy USD (tj. 8.805 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 1 kwietnia 2009 roku) przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki miała nastąpić do dnia 30 czerwca 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony harmonogram spłaty pożyczki, w którym termin ostatniej raty przypada na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W dniu 19 maja 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 11.000 tysięcy USD (tj. 35.355 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 19 maja 2009 roku) przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki pierwotnie miała nastąpić w dwóch ratach, przy czym termin ostatniej raty przypadał na dzień 31 grudnia 2010 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W dniu 9 czerwca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 10.500 tysięcy USD (tj. 34.004 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 9 czerwca 2009 roku) przeznaczona została na kontynuację wdrożenia Projektu Wydobywczego YME. Spłata kapitału pożyczki pierwotnie miała nastąpić w trzech ratach, przy czym termin ostatniej raty przypadał na dzień 31 grudnia 2012 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty całości pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W dniu 13 lipca 2009 roku w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki (kapitału, oprocentowania i ewentualnych odsetek za opóźnienie, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonywania umowy) spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka w kwocie 6.000 tysięcy USD (tj. 18.960 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 13 lipca 2009 roku) została przeznaczona na finansowanie nakładów związanych z Projektem Wydobywczym YME. Spłata kapitału pożyczki pierwotnie miała nastąpić w dwóch ratach, przy czym termin ostatniej raty przypadał na dzień 30 czerwca 2012 roku. W dniu 22 grudnia 2009 roku w wyniku podpisanego aneksu do umowy pożyczki został ustalony nowy termin spłaty pożyczki na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. wobec Nordea Bank Polska S.A.

W dniu 19 maja 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. podpisała z Nordea Bank Polska S.A. umowę cesji wierzytelności w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających lub mogących wyniknąć z umów zawartych w dniu 19 maja 2009 roku tj. umowy o udzielenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz umowy ramowej o udzielenie kredytu obrotowego odnawialnego, gwarancji bankowych i akredytyw z limitem do 50.000 tysięcy złotych oraz z limitem do 100.000 tysięcy złotych. Zabezpieczenie umów stanowią również dwa weksle własne in blanco wraz z porozumieniem wekslowym (patrz Nota 30 Dodatkowych informacji i objaśnień).

Zobowiązanie spółki Petrobaltic S.A. wobec banków z tytułu poręczeń, gwarancji spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS

W celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS z tytułu kredytu, który spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS zaciągnęła od Nordea Bank Norge ASA na finansowanie bieżącej i inwestycyjnej działalności, spółka Petrobaltic S.A. w umowie z dnia 18 sierpnia 2009 roku zobowiązała się do zlecenia Nordea Bank Polska S.A. wystawienia na rzecz Nordea Bank Norge ASA gwarancji bankowej spłaty kredytu. W dniu 19 sierpnia 2009 roku Nordea Bank Polska S.A. działając na zlecenie spółki Petrobaltic S.A. wystawił gwarancję spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wobec Nordea Bank Norge ASA. Kwota gwarancji bankowej wynosi 8.000 tysięcy USD (tj. 23.716 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 19 sierpnia 2009 roku). W celu zabezpieczenia roszczeń spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynikających z umowy z dnia 18 sierpnia 2009 roku, a także innych zobowiązań mogących powstać z tytułu zawarcia i wykonania ww. umowy, spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z porozumieniem wekslowym. W dniu 14 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy zawartej w dniu 18 sierpnia 2009 roku, w którym spółka Petrobaltic S.A. zobowiązała się do zlecenia Nordea Bank Polska S.A. przedłużenia terminu ważności gwarancji wystawionej przez Bank Nordea Bank Polska S.A. na rzecz Nordea Bank Norge ASA do dnia 31 sierpnia 2010 roku. W dniu 29 grudnia 2009 roku termin ważności wyżej wymienionych gwarancji został wydłużony do dnia 31 sierpnia 2010 roku.

W dniu 15 września 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. udzieliła Nordea Bank Norge ASA poręczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynikających z umowy kredytu w kwocie 11.000 tysięcy USD (tj. 31.365 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 15 września 2009 roku). W celu zabezpieczenia roszczeń spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynikających z udzielonego poręczenia, a także innych zobowiązań mogących powstać w związku z udzielonym poręczeniem, spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z porozumieniem wekslowym. W dniu 17 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy z dnia 15 września 2009 roku, zgodnie z którym spółka Petrobaltic S.A. przedłużyła termin ważności poręczenia udzielonego na rzecz Nordea Bank Norge ASA do dnia 31 sierpnia 2010 roku oraz zwiększyła kwotę poręczenia do 12.000 tysięcy USD (tj. 34.926 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 17 grudnia 2009 roku).

W dniu 14 października 2009 roku spółka Petrobaltic S.A. udzieliła Nordea Bank Norge ASA poręczenia spłaty zobowiązań spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynikających z umowy kredytu w kwocie 4.000 tysięcy USD (tj. 11.300 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 października 2009 roku). Kwota poręczenia wynosi 4.500 tysięcy USD (tj. 12.713 tysięcy złotych według średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 14 października 2009 roku), a termin ważności upływa w dniu 31 sierpnia 2010 roku. W celu zabezpieczenia roszczeń spółki Petrobaltic S.A. wobec spółki LOTOS Exploration and Production Norge AS wynikających z udzielonego poręczenia, a także innych zobowiązań mogących powstać w związku z udzielonym poręczeniem, spółka LOTOS Exploration and Production Norge AS ustanowiła na rzecz spółki Petrobaltic S.A. zabezpieczenie w postaci weksla in blanco z klauzulą „bez protestu”.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS Jasło S.A.

Zobowiązania wekslowe na rzecz Nafty Polskiej S.A.

Rafineria Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) wystawiła na rzecz Nafty Polskiej S.A. dziewięć weksli in blanco. Zgodnie z deklaracjami wekslowymi sporządzonymi w związku z powyższymi wekslami w dniu 19 stycznia 2000 roku, weksle te stanowią zabezpieczenie Rafinerii Jasło S.A. dotyczące roszczeń z tytułu zanieczyszczenia środowiska na nieruchomości, wynikających z umowy z dnia 19 stycznia 2000 roku zawartej pomiędzy Rafinerią Jasło S.A. oraz Carbon Black Polska Sp. z o.o. i mogą zostać wypełnione przez Naftę Polską S.A. w przypadku niewywiązania się przez Rafinerię Jasło S.A. z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z powyższej umowy. Zgodnie z deklaracjami, każdy z weksli może zostać wypełniony na kwotę 1.000 tysięcy złotych.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Naftą Polską S.A. oraz Rafinerią Jasło S.A. w dniu 19 stycznia 2000 roku, w przypadku gdy do dnia wykreślenia Nafty Polskiej S.A. z rejestru przedsiębiorców nie powstanie zobowiązanie Nafty Polskiej S.A. do spełnienia świadczenia w całości lub w części, na zasadach wskazanych w umowie zabezpieczenia wykonania przez Rafinerię Jasło S.A. zobowiązań z umowy o uregulowanie kwestii środowiska zawartej z Carbon Black Polska Sp. z o.o., Nafta Polska S.A. złoży niezrealizowane weksle do depozytu sądowego, a zwrot weksli nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o wykreśleniu Nafty Polskiej S.A. z rejestru przedsiębiorców. Podobnie, niezrealizowane weksle zostaną zwrócone Rafinerii Jasło S.A. po upływie 10 lat od dnia podpisania porozumienia, jeżeli wcześniej Nafta Polska S.A. nie zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców i nie powstaną zobowiązania Nafty Polskiej S.A. do spełnienia świadczeń objętych umową poręczenia.

W dniu 16 lutego 2010 roku spółka LOTOS Jasło S.A. otrzymała zwrot dziewięciu weksli in blanco wystawionych na rzecz Nafty Polskiej S.A. ważnych do dnia 19 stycznia 2010 roku.

Zobowiązania wekslowe na rzecz Ministra Gospodarki

Rafineria Jasło S.A. (obecnie LOTOS Jasło S.A.) wystawiła na rzecz Ministra Gospodarki weksel własny in blanco. Zgodnie z deklaracją wekslową wystawioną w związku z powyższym wekslem w dniu 13 listopada 2002 roku, weksel zabezpiecza wypełnienie przez LOTOS Jasło S.A. jej zobowiązań wynikających z umowy zawartej w dniu 1 listopada 2002 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki a LOTOS Jasło S.A. o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji (terminal paliw) i może zostać wypełniony do kwoty 5.675 tysięcy złotych.

Pozostałe zobowiązania wekslowe

 Ponadto, na dzień 31 grudnia 2009 roku LOTOS Jasło S.A. posiada istotne:

 • weksel in blanco tytułem zabezpieczenia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym zaciągniętego w banku PKO BP S.A. o/Krosno pierwotnie na kwotę 18.000 tysięcy złotych z terminem ważności do dnia 29 lipca 2011 roku, następnie z uwagi na podpisany aneks do umowy kredytowej (obniżenie dostępnej linii kredytowej) w dniu 27 lutego 2009 roku zmniejszony do kwoty 10.000 tysięcy złotych. Kolejnym aneksem z dnia 30 grudnia 2009 roku zwiększono kwotę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco do kwoty 11.000 tysięcy złotych, termin ważności weksla został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012 roku,
 • weksel in blanco tytułem zabezpieczenia spłaty odsetek i ewentualnych kar umownych do umowy pożyczki dla NFOŚiGW w Warszawie, z terminem ważności do dnia 30 marca 2011 roku.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS Oil S.A.

Do dnia 30 kwietnia 2010 roku przedłużono termin ważności zabezpieczenia podatku akcyzowego z dnia 18 marca 2007 roku w formie weksla własnego in blanco z deklaracją na 10.000 tysięcy złotych wystawionego przez spółkę LOTOS Oil S.A. złożonego do Urzędu Celnego. Pierwotny termin ważności weksla obowiązywał do dnia 31 października 2008 roku.

W dniu 10 lutego 2009 roku spółka LOTOS Oil S.A. złożyła zabezpieczenia akcyzowe w formie weksla z deklaracją na 5.000 tysięcy złotych na rzecz Urzędu Celnego tytułem zabezpieczenie podatku akcyzowego związanego z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Zabezpieczenie obowiązuje od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 28 lutego 2011 roku.

Istotne zobowiązania warunkowe i pozabilansowe, których stroną jest spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.

W dniu 7 sierpnia 2007 roku LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o wystawiła na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej weksel własny in blanco opatrzony klauzulą ,,bez protestu” poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A., z terminem ważności do dnia 30 czerwca 2015 roku. Weksel został wystawiony jako zabezpieczenie spłaty odsetek, ewentualnej kary umownej i innych kosztów wynikających z umowy pożyczki z dnia 29 czerwca 2007 roku zawartej przez LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 35.000 tysięcy złotych. Pożyczka zabezpieczona jest gwarancją bankową na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wystawioną w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Bank Pekao S.A. w ciężar limitu kredytowego w ramach umowy kredytu inwestycyjnego z dnia 14 grudnia 2006 roku.

W dniu 15 kwietnia 2009 roku spółka LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. wystawiła i złożyła do Urzędu Celnego w Bielsku-Białej poręczony przez spółkę LOTOS Czechowice S.A. weksel własny in blanco z deklaracją wekslową do kwoty 18.820 tysięcy złotych w celu zabezpieczenia podatku akcyzowego. Zabezpieczenie w formie weksla obowiązuje do dnia 30 czerwca 2010 roku.

W dniu 24 lipca 2009 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach dokonano wpisu w rejestrze zastawów na zapasach spółki LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. stanowiące prawne zabezpieczenie spłaty całej kwoty kredytu udzielonego przez Bank Pekao S.A. tj. 30.000 tysięcy złotych wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej zgodnie z aneksem do umowy kredytu. Dnia 1 kwietnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Katowicach na wniosek spółki i za zgodą banku dokonał wykreślenia opisanego powyżej zastawu.

Pozostałe zobowiązania warunkowe Grupy

Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania Grupy wynikające z podpisanych, istotnych umów dotyczących nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (Program 10+) wynoszą 590 milionów złotych (31 grudnia 2008: 3.199 milionów złotych).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan