53. Pozostałe informacje

53.1. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa oraz
ich wykonywanie w spółkach kapitałowych

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 roku o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego („spółki strategiczne”) (Dz. U. Nr 132, poz. 1108) („Ustawa”) wprowadziła instytucję obserwatorów z ramienia Skarbu Państwa. Grupa LOTOS S.A. znalazła się na liście spółek strategicznych, o których mowa w art. 8 Ustawy, opublikowanej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie listy spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 roku). Zadaniem obserwatorów z ramienia Skarbu Państwa, ustanowionych w spółkach strategicznych, jest monitorowanie działalności tych spółek w zakresie między innymi:

  • rozporządzania składnikami mienia podstawowymi z punktu widzenia prowadzonej przez te spółki działalności,
  • zmiany rzeczywiście wykonywanego przedmiotu działalności, zmiany przeznaczenia lub zaniechania eksploatacji podstawowego składnika mienia,
  • podejmowanych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczących rozwiązania spółki, przeniesienia siedziby spółki za granicę, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa spółki, zbycia albo wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że takie czynności prawne naruszają porządek publiczny lub bezpieczeństwo publiczne.

Rządowe założenia polityki państwa w dziedzinach życia społecznego lub gospodarczego posiadających istotne znaczenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego będą publikowane w Monitorze Polskim.

Obserwatorzy mogą żądać od spółek wszelkich dokumentów oraz wyjaśnień w wyżej wymienionych sprawach, a następnie – po przeprowadzonej analizie – mają obowiązek ich przekazania Ministrowi Skarbu Państwa wraz z pisemnym stanowiskiem oraz jego uzasadnieniem.

Minister Skarbu Państwa w niektórych przypadkach ma obowiązek, a w innych może wyrazić sprzeciw wobec działań spółek strategicznych, o których uzyskał informacje od obserwatorów. Sprzeciw ten (niezaskarżony) skutkuje nieważnością czynności prawnej od chwili jej dokonania.

Do dnia zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa LOTOS S.A. nie otrzymała oświadczenia o ustanowieniu w Spółce obserwatora.

53.2. Informacje o umowie i wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz informacje dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. w dniu 29 czerwca 2007 roku zawarła umowę z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie m.in. o dokonanie:

  • przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za I półrocza w latach 2007-2009,
  • badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2007-2009.

Ponadto wybrane spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zawarły umowy z Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie m.in. o dokonanie badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych w latach 2007-2009.

Łączne wynagrodzenie należne z tytułu badania, przeglądów, procedur weryfikacyjnych powyżej wymienionych sprawozdań finansowych oraz innych usług świadczonych przez Deloitte Audyt Sp. z o.o. zostało wymienione poniżej:

w tysiącach złotych 2009 2008
Badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. 466 466
Badanie rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.(1) 468 408
Usługi poświadczające, w tym: 388 378
- przegląd półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. 243 243
- inne usługi poświadczające spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. 15 5
Pozostałe usługi - 110
Usługi doradztwa podatkowego - -
RAZEM 1.322 1.362

(1) wynagrodzenie za badanie wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest płacone na podstawie odrębnych umów zawartych z audytorem i każdą z wybranych spółek Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 17 grudnia 2009 roku podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010, 2011 oraz 2012 została spółka Ernst&Young Audit Sp. z o.o., wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KIBR pod numerem 130.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan