Uwarunkowania działalności Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju

Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju

Kierunki rozwoju i działania Grupy LOTOS w 2009 r. określały dwa kluczowe dla przyszłości koncernu przedsięwzięcia – realizacja Programu 10+ oraz opracowanie i wdrożenie Pakietu Antykryzysowego. Podstawowym celem obu projektów było z jednej strony zabezpieczenie płynności finansowej Grupy Kapitałowej LOTOS, z drugiej – przygotowanie Spółki do wymagań rynku w momencie odbicia gospodarczego. W realizację zarówno Programu 10+, jak i Pakietu Antykryzysowego, zaangażowane były w różnym stopniu wszystkie spółki w ramach Grupy Kapitałowej LOTOS. Rok 2009 bez wątpienia wymagał ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników.

Program 10+

Program 10+ związany jest z rozbudową rafinerii w Gdańsku. Łączna wartość tego programu inwestycyjnego przekracza 5 mld zł. Jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. 

Na koniec 2009 r. wykorzystanie kredytów, przyznanych na finansowanie Programu 10+, wynosiło około 81,8%. Poza środkami kredytodawców, w celu finansowania Programu 10+, Grupa LOTOS wykorzystywała - w stopniu zdeterminowanym przez umowę kredytową - również własne środki, wygenerowane w ramach działalności operacyjnej. Na koniec IV kwartału 2009 r. poziom zaawansowania prac w zakresie realizacji Programu 10+ wyniósł 94,47%. Z kolei społeczny projekt "Kadra 2009 - Program10+", zakładający zatrudnienie 120 pracowników operacyjnych na potrzeby obsługi instalacji Programu 10+, został zrealizowany w 100%.

W warunkach kryzysu gospodarczego przerwanie inwestycji i zamrożenie wydatków mogłoby się wydawać najprostszym i najlepszym rozwiązaniem, jednak taka decyzja osłabiłaby pozycję konkurencyjną koncernu i uniemożliwiła Spółce skuteczne konkurowanie na rynku w czasach lepszej koniunktury. W celu zapewnienia płynności finansowej i bezpieczeństwa inwestycji w Grupie Kapitałowej wprowadzono więc Pakiet Antykryzysowy.

Pakiet Antykryzysowy

Pakiet Antykryzysowy został wprowadzony 10 lutego 2009 r. Jego podstawowym celem było zabezpieczenie płynności finansowej w 2009 r. Pakiet zakładał kontynuację Programu 10+, brak ograniczenia wydatków na remont postojowy Wiosna 2009 i jednoczesną redukcję wszystkich kosztów, których ponoszenie nie było absolutnie konieczne.

Pakiet koncentrował się na redukcji kosztów, racjonalnym ograniczaniu wydatków inwestycyjnych i wdrożeniu programów efektywnościowych. W ramach tych działań dokonano przeglądu oraz selekcji planowanych i prowadzonych inwestycji, a Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z wydatków inwestycyjnych, które nie musiały być poniesione w 2009 r.

Wprowadzenie Pakietu poprzedzały szerokie konsultacje z pracownikami i zakładowymi organizacjami związkowymi. Zgodnie z przyjętą w Spółce transparentnością działań, cele i założenia Pakietu były szeroko komunikowane wszystkim interesariuszom. Po wdrożeniu działań przewidzianych w ramach Pakietu, Spółka prowadziła regularny monitoring jego realizacji, a zadania w nim zawarte podlegały systematycznej ocenie i weryfikacji. W wyniku wprowadzenia Pakietu Grupa Kapitałowa LOTOS zaoszczędziła 722,5 mln zł, niemal dwukrotnie więcej niż zakładano na etapie wdrażania Pakietu.

Realizacja Pakietu Antykryzysowego

Schemat realizacji Pakietu Antykryzysowego

Przekroczenie celów Pakietu nastąpiło zarówno w obszarze oszczędności, programów proefektywnościowych, jak i inwestycji. Największy udział w realizacji Pakietu miało ograniczenie inwestycji, ponad jedną piątą zaoszczędzonej kwoty udało się uzyskać dzięki programom proefektywnościowym.

Udział poszczególnych działań w realizacji Pakietu Antykryzysowego

You need to upgrade your Flash Player


Wprowadzeniu Pakietu Antykryzysowego towarzyszyło pierwsze w Polsce porozumienie społeczne. Konsensus objął Zarząd, wszystkie organizacje związkowe i Radę Pracowników. Organizacje reprezentujące pracowników zgodziły się na zamrożenie wysokości płac w celu ochrony miejsc pracy. W ramach monitoringu sytuacji Spółki i postępów w realizacji Pakietu co miesiąc odbywały się spotkania Zarządu Grupy LOTOS ze stroną społeczną.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan