Dokonania i prognozy Działalność poszukiwawczo - wydobywcza

Działalność poszukiwawczo - wydobywcza

Podejście do zarządzania

Za realizację zakładanych w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego celów Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada LOTOS Petrobaltic (wcześniej Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”). To jedyne polskie przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy na Morzu Bałtyckim. Z Grupą LOTOS Spółka powiązana jest od 2005 r., kiedy to koncern stał się jej głównym udziałowcem. LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność na polskim obszarze morskim obejmującym około 29 tys. km2, a koncesje Spółki na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 8 obszarów o łącznej powierzchni 8.054 km2. W skład grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic wchodzi 5 spółek zależnych i stowarzyszonych. W 2009 r. działania Spółki obejmowały prace poszukiwawcze i rozwojowe na Morzu Bałtyckim oraz pozyskiwanie koncesji na szelfie norweskim i rozwój projektu wydobywczego Yme. Na Morzu Północnym działania poszukiwawczo-wydobywcze z ramienia LOTOS Petrobaltic prowadzi założona w 2007 r. spółka LOTOS E&P Norge (LOTOS Norge Exploration and Production AS) z siedzibą w Stavanger w Norwegii.

Grupa LOTOS, poprzez Spółkę LOTOS Petrobaltic, jest jedyną polską firmą
prowadzącą działalność wydobywczą na Bałtyku

Dzialalność wydobywcza na Bałtyku - mapaLOTOS Petrobaltic koncentruje się na realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym.Tworzenie wartości Spółki dla jej właściciela odbywa się w sposób zrównoważony, w oparciu o standardy zarządzania Grupy Kapitałowej LOTOS, a więc z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa Kapitałowa LOTOS w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym koncentruje się na dwóch celach strategicznych:

  • zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw ropy przerabianej w rafinerii poprzez uzyskanie dostępu do złóż węglowodorów,
  • osiągnięciu wzrostu produkcji węglowodorów poprzez realizację programów zwiększenia wydobycia ropy ze złóż na Morzu Bałtyckim i nowych projektów poza Polską.


W 2009 r. cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, mimo światowego kryzysu finansowego, nie uległy zmianie. Pewnej modyfikacji uległo jedynie tempo realizacji części zadań.

W 2009 r. LOTOS Petrobaltic podjął działania w celu zwiększenia swojej efektywności i usprawnienia procesów biznesowych. Wszystkie realizowane były z uwzględnieniem założeń Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2009 r. nastąpiła reorganizacja i restrukturyzacja ówczesnej Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”, obecnie LOTOS Petrobaltic. Skarb Państwa przekazał pakiet akcji Grupie LOTOS, do której należy obecnie ponad 99% udziałów w Spółce. Dodatkowo, LOTOS Petrobaltic przejął całkowitą kontrolę nad Energobaltic Sp. z o.o., w grudniu 2009 r. podpisał także list intencyjny w sprawie zakupu pozostałych akcji spółki zależnej AB Geonafta. Działania te, wraz ze zmianą regulaminu i struktury organizacyjnej oraz wdrożeniem Pakietu Antykryzysowego, doprowadziły do wzrostu dochodów i osiągnięcia przez LOTOS Petrobaltic zysku w roku finansowym 2009. W obszarze zrównoważonego rozwoju Spółka skoncentrowała się na dialogu społecznym z załogą, którego efektem było podpisanie porozumienia kończącego spór ze związkami zawodowymi oraz na działaniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekologii.