Dokonania i prognozy Działalność poszukiwawczo - wydobywcza

Działalność poszukiwawczo - wydobywcza

Podejście do zarządzania

Za realizację zakładanych w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego celów Grupy Kapitałowej LOTOS odpowiada LOTOS Petrobaltic (wcześniej Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”). To jedyne polskie przedsiębiorstwo zajmujące się poszukiwaniem i eksploatacją ropy na Morzu Bałtyckim. Z Grupą LOTOS Spółka powiązana jest od 2005 r., kiedy to koncern stał się jej głównym udziałowcem. LOTOS Petrobaltic prowadzi działalność na polskim obszarze morskim obejmującym około 29 tys. km2, a koncesje Spółki na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin obejmują 8 obszarów o łącznej powierzchni 8.054 km2. W skład grupy kapitałowej LOTOS Petrobaltic wchodzi 5 spółek zależnych i stowarzyszonych. W 2009 r. działania Spółki obejmowały prace poszukiwawcze i rozwojowe na Morzu Bałtyckim oraz pozyskiwanie koncesji na szelfie norweskim i rozwój projektu wydobywczego Yme. Na Morzu Północnym działania poszukiwawczo-wydobywcze z ramienia LOTOS Petrobaltic prowadzi założona w 2007 r. spółka LOTOS E&P Norge (LOTOS Norge Exploration and Production AS) z siedzibą w Stavanger w Norwegii.

Grupa LOTOS, poprzez Spółkę LOTOS Petrobaltic, jest jedyną polską firmą
prowadzącą działalność wydobywczą na Bałtyku

Dzialalność wydobywcza na Bałtyku - mapaLOTOS Petrobaltic koncentruje się na realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym.Tworzenie wartości Spółki dla jej właściciela odbywa się w sposób zrównoważony, w oparciu o standardy zarządzania Grupy Kapitałowej LOTOS, a więc z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i ochrony środowiska naturalnego.

Grupa Kapitałowa LOTOS w segmencie poszukiwawczo-wydobywczym koncentruje się na dwóch celach strategicznych:

  • zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw ropy przerabianej w rafinerii poprzez uzyskanie dostępu do złóż węglowodorów,
  • osiągnięciu wzrostu produkcji węglowodorów poprzez realizację programów zwiększenia wydobycia ropy ze złóż na Morzu Bałtyckim i nowych projektów poza Polską.


W 2009 r. cele strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, mimo światowego kryzysu finansowego, nie uległy zmianie. Pewnej modyfikacji uległo jedynie tempo realizacji części zadań.

W 2009 r. LOTOS Petrobaltic podjął działania w celu zwiększenia swojej efektywności i usprawnienia procesów biznesowych. Wszystkie realizowane były z uwzględnieniem założeń Strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej LOTOS. W 2009 r. nastąpiła reorganizacja i restrukturyzacja ówczesnej Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”, obecnie LOTOS Petrobaltic. Skarb Państwa przekazał pakiet akcji Grupie LOTOS, do której należy obecnie ponad 99% udziałów w Spółce. Dodatkowo, LOTOS Petrobaltic przejął całkowitą kontrolę nad Energobaltic Sp. z o.o., w grudniu 2009 r. podpisał także list intencyjny w sprawie zakupu pozostałych akcji spółki zależnej AB Geonafta. Działania te, wraz ze zmianą regulaminu i struktury organizacyjnej oraz wdrożeniem Pakietu Antykryzysowego, doprowadziły do wzrostu dochodów i osiągnięcia przez LOTOS Petrobaltic zysku w roku finansowym 2009. W obszarze zrównoważonego rozwoju Spółka skoncentrowała się na dialogu społecznym z załogą, którego efektem było podpisanie porozumienia kończącego spór ze związkami zawodowymi oraz na działaniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekologii.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan