Podstawy odpowiedzialnego biznesu Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy

Prawo akcjonariuszy do zgłaszania rekomendacji

Akcjonariusze Grupy LOTOS mają zagwarantowaną możliwość zgłaszania rekomendacji i wskazówek do Walnego Zgromadzenia.
Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu określa Kodeks spółek handlowych, Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Mogą oni również zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka je niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej. Ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad oraz wnosić propozycje zmian i uzupełnień do ogłoszonych projektów. W przypadku zgłoszenia kilku projektów uchwał w tej samej sprawie przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie każdego z nich.

Podczas Walnego Zgromadzenia głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Przy rozpatrywaniu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do wystąpienia i repliki. Na żądanie uczestnika zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Na zadawane przez nich pytania odpowiedzi udzielają członkowie Zarządu. Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego Spółka umieszcza na stronie internetowej pytania zadawane przez akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz odpowiedzi udzielone na nie w trakcie bądź po zakończeniu obrad. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu sprzeciw do uchwały umożliwia dokonanie jego uzasadnienia.

W 2009 r. dwóch akcjonariuszy mniejszościowych skorzystało z prawa zabierania głosu podczas zgromadzenia, w tym zgłoszenia sprzeciwu do jednej z uchwał. W I kw. 2010 r. jeden z akcjonariuszy mniejszościowych zgłosił kandydaturę na członka Rady Nadzorczej, która została poddana głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia.

Porozumienie społeczne i swoboda zrzeszania

Prawo koalicji i prawo do rokowań zbiorowych w europejskim porządku prawnym, a także wewnętrznym krajów tworzących Unię Europejską zagwarantowane są odpowiednio w aktach europejskiego prawa pierwotnego i w ustawodawstwie wewnętrznym, w tym konstytucyjnym. Polska będąc sygnatariuszem ratyfikowanej w 1999 r. Europejskiej Karty Społecznej, przyjmuje jako obowiązujące jej wszystkie zapisy, w tym dotyczące prawa do organizowania się i prawa do rokowań zbiorowych. Grupa LOTOS uznaje i popiera te normy, które - zgodnie ze standardami europejskimi - określają prawa zaliczane do kategorii praw człowieka.

W Spółce, wykonując uprawnienie do niezależnego i swobodnego tworzenia organizacji pracowniczych, pracownicy utworzyli 6 zakładowych organizacji związkowych, które zrzeszają około 39% ogólnej liczby zatrudnionych. Wielkość zakładowych organizacji związkowych w Grupie LOTOS jest zróżnicowana. Zrzeszają od 1,1% do 18% ogólnej liczby pracowników.

Ze wszystkimi organizacjami pracodawca zawarł porozumienie określające m.in. zasady udostępnienia im pomieszczeń niezbędnych dla prowadzenia działalności związkowej i środków łączności, co jest realizowane według tych samych standardów, które dotyczą pracowników wykonujących funkcje kierownicze. Pomieszczenia wykorzystywane przez związki zawodowe, znajdują się przy siedzibie Grupy LOTOS i dostęp do nich nie jest ograniczony w żaden sposób. Każdy pracownik bez potrzeby korzystania z przepustek, zachowując anonimowość, ma możliwość osobistego kontaktu ze swoimi reprezentantami.

Z dostępnych danych wynika, że istniejący poziom udziału pracowników w organizacjach związkowych gwarantuje możliwość indywidualnego wyboru spośród pełnego spektrum organizacji kojarzonych z wszelkimi nurtami społecznymi. Poziom udziału pracowników w organizacjach związkowych jest zbliżony do wartości uznawanych za średnie, a zróżnicowanie programowe zapewnia zainteresowanym pracownikom możliwość wyboru spośród organizacji kojarzonych z wszelkimi nurtami społecznymi.

Obok przedstawicielstwa związkowego w Grupie LOTOS działa Rada Pracowników składająca się z 7 członków desygnowanych przez dwie największe zakładowe organizacje związkowe. Pracodawca zawarł z Radą Pracowników porozumienie, mocą którego otrzymała ona możliwość spełniania swoich zadań w sposób zgodny z przyjętymi u pracodawcy wysokimi standardami. Na każdym posiedzeniu Rady odbywającym się według autonomicznie ustalonego harmonogramu,  obecny jest przedstawiciel pracodawcy, który ma możliwość przekazania interesujących reprezentację pracowników informacji, udzielenia odpowiedzi i podjęcia dyskusji w koniecznym zakresie.

W 2004 r. pięć zakładowych organizacji związkowych zakończyło rokowania i podpisało obowiązujący w Spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Grupy LOTOS. Przez 6 lat obowiązywania układ był nowelizowany poprzez trzy protokoły dodatkowe. Obecnie po uzgodnieniu został podpisany czwarty protokół, w którym zostały zawarte przepisy mające na celu zwiększenie osobistego zaangażowania pracowników w określone w strategii sprawy zakładu pracy i jego harmonijny rozwój.

Ze sposobu rozumienia przez Spółkę istoty dialogu społecznego wynika niemające precedensu w skali kraju, zawarte 10 lutego 2009 r., porozumienie Rady Pracowników, Związków Zawodowych i Zarządu Grupy LOTOS w sprawie realizacji Pakietu Antykryzysowego w Grupie Kapitałowej LOTOS. Celem i sukcesem tego porozumienia było uzyskanie akceptacji wszystkich organizacji związkowych dla radykalnego programu oszczędnościowego, będącego odpowiedzią na rozwijający się kryzys. Dzięki uzyskanemu konsensusowi, strony społeczne zgodziły się na zawieszenie rozmów na temat wzrostu wynagrodzeń, a także zobowiązały się do stałych konsultacji, w trakcie których przedstawiciele pracowników byli informowani m.in. o zmianach w sytuacji makroekonomicznej związanej z branżą i rezultatach podjętych działań oszczędnościowych. Porozumienie przestało obowiązywać 31 grudnia 2009 r.

Należy zaznaczyć, że wszystkie sześć organizacji związkowych, które podpisały 10 lutego 2009 r. porozumienie, zgodziło się w nim z koniecznością przyjęcia tożsamych wobec wprowadzonych w Grupie LOTOS zasad oszczędnościowych, w tym zawieszenia wzrostu wynagrodzeń, u wszystkich pracodawców tworzących Grupę Kapitałową.

Niemal 80% pracowników Grupy LOTOS oceniło, rok po wprowadzeniu przez Spółkę Pakietu Antykryzysowego,
podjęte w jego ramach działania jako potrzebne i skuteczne.
(Badanie opinii pracowników, luty 2010 r.)

 

You need to upgrade your Flash Player

 

Dzięki cyklicznym programom komunikacji Zarządu z pracownikami oraz z organizacjami ich reprezentującymi większość zatrudnionych uznaje zakres informacji udzielanych im na temat strategii Spółki za wystarczający.
(Badanie opinii pracowników, luty 2010 r.)

 

You need to upgrade your Flash Player

 

Udział w rozwoju polityki państwowej i lobbingu

Grupa LOTOS aktywnie uczestniczy w przewidzianych przez prawodawstwo polskie formach partycypacji w rozwoju i kształtowaniu polityki państwowej. Specjaliści Spółki zasiadali lub zasiadają w eksperckich zespołach powołanych przez instytucje państwowe, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań legislacyjnych w obszarze sektora energii. Można tu wymienić m.in. zespół powołany przez Ministerstwo Gospodarki, którego celem było przygotowanie dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”.

Grupa LOTOS bierze udział w pracach dotyczących kształtowania polityki oraz unormowań prawnych w zakresie szeroko rozumianych zagadnień dotyczących sektora energii, w tym zwłaszcza w zakresie rynku paliwowego, również poprzez organizacje, w których jest członkiem. Szczególnie dotyczy to następujących organizacji:

 • Business Centre Club (BCC): działania Grupy LOTOS w ramach BCC koncentrują się na współpracy w zakresie inicjatyw lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Spółka wspiera BCC w kreowaniu płaszczyzn komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania idei odpowiedzialności społecznej firm.
 • Konfederacja Pracodawców Polskich (KPP): Grupa LOTOS w ramach KPP działa na rzecz wspólnych interesów środowiska biznesu, wspierając wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców. Poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych podejmuje działania zmierzające do osiągnięcia wspólnych korzyści pracodawców i pracowników wynikających z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwych i stabilnych warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa w pracy i spokoju społecznego.
 • Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN): jednym z najważniejszych celów działalności Grupy LOTOS w ramach POPIHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, m.in. poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego. Spółka realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, opiniowanie i wnoszenie uwag do projektów aktów prawnych implementujących rozwiązania UE. Dzięki członkostwu w POPiHN Grupa LOTOS prezentuje swoje stanowisko również w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami parlamentu, rządu, innych organów administracji rządowej.
 • Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów (PPTBiB): działania Grupy LOTOS w ramach tej organizacji mają za zadanie doprowadzić do istotnego podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze technologii produkcji biokomponentów i biopaliw, m.in. przez budowę pomostu pomiędzy przemysłem a nauką, poprzez realizację prac naukowo-badawczych, rozwojowych i studialnych, a także komercjalizację rozwiązań innowacyjnych z zakresu wytwarzania i wykorzystywania biokomponentów i biopaliw. Platforma, jako liczący się partner, prowadzi współpracę międzynarodową zarówno w zakresie potencjału naukowego, jak i potencjału wdrożeniowego oraz produkcyjnego. Grupa LOTOS jest członkiem założycielem organizacji.
 • „Pomorskie w Unii Europejskiej”: stowarzyszenie wspomaga działania samorządów województwa pomorskiego, uczelni, instytucji oraz przedsiębiorstw na forum Unii Europejskiej. W ramach współpracy Stowarzyszenie aktywnie włączyło się we wsparcie Grupy LOTOS w projekcie CEEP (Central Europe Energy Partners).
 • Center for Strategic & International Studies (CSIS): Grupa LOTOS ściśle współpracuje z CSIS, która jest ponadpartyjną organizacją non-profit z siedzibą w Waszyngtonie. Zajmuje się analizami strategicznymi z zakresu obrony, bezpieczeństwa, regionalnej stabilności, współpracy międzynarodowej, bezpieczeństwa sektora energii, zmian klimatycznych oraz współpracy gospodarczej pokrywającymi swoim zasięgiem cały świat. Dodatkowo CSIS przygotowuje rekomendacje dla rządów, międzynarodowych instytucji, podmiotów sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. Z CSIS związane są takie wybitne osobistości jak Zbigniew Brzeziński czy Henry Kissinger oraz takie firmy jak BP czy Shell.
 • Central Europe Energy Partners (CEEP): Grupa LOTOS inicjuje prace związane z projektem CEEP. Ideą przewodnią powstającej organizacji jest działanie na rzecz integracji sektora energii Europy Centralnej z pozostałymi państwami członkowskimi Wspólnoty w ramach realizowanej wspólnej polityki energetycznej i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Organizacja docelowo ma mieć charakter regionalny, obejmujący współpracą firmy sektora energii z regionu Europy Centralnej. Siedziba CEEP zostanie zlokalizowana w Brukseli z uwagi na fakt, iż podstawowe regulacje istotnych warunków funkcjonowania firm, w tym spraw dotyczących energii dokonywane są na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a prawo krajowe jest w tym zakresie harmonizowane.
 • Windsor Energy Group (WEG): w marcu 2009 r. Grupa LOTOS przystąpiła do WEG z siedzibą w Londynie, niezależnego think-tanku, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z budowaniem międzynarodowego ładu i bezpieczeństwa w sektorze energii, ze szczególną koncentracją na sektorze ropy naftowej i gazu oraz energii alternatywnej. W skład WEG wchodzą byli politycy, ambasadorzy, którzy pełnili misję w krajach naftowych, doradcy rządów, prezesi wielkich firm prowadzących poszukiwania i wydobycie ropy oraz gazu. Udział Grupy LOTOS w WEG stanowi ważny element działalności firmy mający na celu wspieranie rozwoju sektora energii w Europie oraz promowania stanowiska przedstawicieli sektora energii z Europy Środkowo-Wschodniej na forum Unii Europejskiej. Jednym z elementów wynikających z członkostwa Spółki w WEG była organizacja międzynarodowej konferencji „North European Energy Security Forum”, która odbyła się w Gdańsku w lutym 2010 r. Posłużyła ona prezentacji stanowiska Polski oraz umocnieniu argumentacji naszego kraju w rozwijającym się procesie budowy bezpieczeństwa w sektorze energii dla Europy. Patronat honorowy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, udział przedstawicieli instytucji europejskich oraz rządów i korpusu dyplomatycznego państw basenu Morza Bałtyckiego potwierdził ważność i aktualność tego wydarzenia.

Windsor Energy Group

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed międzynarodową społecznością. To prawdziwie globalny problem, który wymaga globalnych rozwiązań - powiedział prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz (drugi z lewej) podczas otwarcia Północnoeuropejskiego Forum Bezpieczeństwa Energetycznego w Gdańsku. W Forum uczestniczyli m.in. (od lewej) prezes Windsor Energy Group lord David Howell (współorganizator debaty), przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz komisarz ds. budżetu Komisji Europejskiej Janusz Lewandowski.

 • Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFAG): stowarzyszenie jest powołane dla budowania ścisłej współpracy między środowiskiem akademickim i biznesem na rzecz innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących fundusze krajowe i unijne. Forum to także platforma wymiany poglądów i tworzenia opinii w kluczowych dla Polski sprawach, w której udział biorą przedstawiciele biznesu i wiodących uczelni kraju. Grupa LOTOS poprzez członkostwo w PFAG działa na rzecz intensyfikacji współpracy gospodarczo-akademickiej. Lobbuje na rzecz wspierania innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy.
 • Liga Europejska Współpracy Gospodarczej (ELEC): międzynarodowa organizacja powołana na rzecz promowania i wspierania współpracy gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Działania Grupy LOTOS w ramach ELEC - Sekcja Polska, której Spółka jest członkiem założycielem, mają na celu budowę zarówno krajowej, jak i regionalnej pozycji firmy jako podmiotu działającego na rzecz rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i dbającego o bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty.
 • Conservation of Clean Air and Water in Europe (CONCAWE): organizacja non-profit zrzeszająca europejskie i pozaeuropejskich rafinerie, dbająca o czystość wody i powietrza. Grupa LOTOS posiada status pełnego członkostwa od 2006 r. Aktywny udział Spółki w CONCAWE pozwala na podnoszenie poziomu świadomości korporacyjnej związanej z ryzykiem ze strony substancji chemicznych, opracowywanie karty charakterystyk pod kątem zagrożeń dla pracownika, klienta oraz środowiska przyrodniczego. Dodatkowo członkostwo w CONCAWE zapewnia dostęp do interpretacji najnowszych i planowanych aktów prawnych, analiz trendów w rozwoju technologii itp.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan