Środowisko

II FILAR STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

ŚRODOWISKO NATURALNE = ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

zadanie = tworzenie wartości ekologicznych
ekoefektywność, inwestycje „podwójnie korzystne”

Ograniczanie wpływu na środowisko

Od wielu lat polityka środowiskowa określa dążenia Grupy LOTOS do zapewnienia funkcjonowania zakładu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Osiąganie wspomnianych celów możliwe jest dzięki ukierunkowaniu działań na: 

 • czystszą produkcję, polegającą na stałym dążeniu do zmniejszania zużycia mediów i surowców,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu oznacza również wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska.
Przy współpracy oraz w toku konsultacji z władzami terenowymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska w regionie, realizowanych jest wiele działań zmierzających do zmniejszenia oddziaływania Spółki na otoczenie.
Minimalizacja niekorzystnego wpływu osiągana jest poprzez:

 • stały monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i wód oraz stężeń węglowodorów wokół firmy, pozwalający na szybką reakcję w sytuacji osiągania niekorzystnych tendencji,
 • wprowadzanie do środowiska ścieków o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi dzięki trójstopniowej oczyszczalni ścieków,
 • ponowne wykorzystywanie ścieków oczyszczonych do produkcji wody gospodarczej,
 • prowadzenie szczegółowego nadzoru nad gospodarką odpadami,
 • stosowanie urządzeń ochronnych środowiska takich, jak:
  • system podwójnych uszczelnień zainstalowanych w zbiornikach z dachami pływającymi,
  • zhermetyzowanie wszystkich instalacji technologicznych oraz podłączenie do systemu zrzutów awaryjnych, gdzie węglowodory spalane są w pochodniach,
  • prowadzenie napełniania autocystern oraz cystern kolejowych z zastosowaniem systemu hermetyzacji i odzysku par.

Zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska w Grupie LOTOS zajmuje się Biuro Ochrony Środowiska. Poza monitorowaniem sposobu i zakresu oddziaływania na środowisko obiektów produkcyjnych Grupy LOTOS w Gdańsku oraz analizą w aspekcie zgodności ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, odprowadzanych ścieków i wód czy emisji hałasu, zadaniem Biura jest również koordynowanie działań zmierzających do przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych oraz wyznaczanie standardów dotyczących prowadzonej działalności środowiskowej w całej Grupie Kapitałowej. Zagadnienia związane z działalnością Biura dotyczą również monitorowania emisji CO2 i prowadzenia działań w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami (SHE) tych emisji.
Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 z instalacji Grupy LOTOS objętych SHE, przebiega prawidłowo, o czym świadczy coroczna pozytywna ocena przeprowadzona przez licencjonowanego weryfikatora.

W ramach podejścia Spółki do zarządzania w obszarze środowiska należy również wspomnieć o podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzną przybliżana jest problematyka ochrony środowiska, rozumiana jako działania indywidualne, zakładowe, regionalne oraz globalne.

Plany rozwoju

W kolejnych latach wpływ na środowisko zarówno pojedynczych procesów, jak i rafinerii jako całości będzie ograniczany poprzez realizacje zaplanowanej modernizacji kotłów w zakładowej elektrociepłowni, polegającej m.in. na wyposażeniu ich w palniki nisko emisyjne NOx. Na etapie koncepcyjnym jest również stosowanie, jako podstawowego paliwa w rafinerii, gazu ziemnego (jako nośnika energetycznego oraz jako surowca do produkcji wodoru), a także wykorzystywanie gazów zrzutowych, aktualnie spalanych w systemie pochodni. Po realizacji tych projektów znacząco zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.
Grupa LOTOS uczestniczy w projekcie budowy wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej, która po realizacji częściowo zastąpi obecnie pracującą elektrociepłownię olejową.

Zarządzanie chemikaliami

Procedury obowiązujące w Grupie Kapitałowej LOTOS narzucają określenie wpływu wszystkich produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkie produkty wytwarzane podczas przerobu ropy naftowej podlegają klasyfikacji, a przez to ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowania. Grupa LOTOS intensywnie prowadzi działania mające na celu wypełnienie wymogów rozporządzenia REACH (ang. Registration Evaluation Authorisation of Chemicals). Decyzję o uruchomieniu Projektu REACH podjęto w Spółce na początku 2007 r., a od wiosny 2007 r., zgodnie z założeniami prawa unijnego, trwają w całej Grupie Kapitałowej prace nad jego realizacją. W połowie listopada 2008 r. Grupa LOTOS zamknęła etap wstępnej rejestracji chemikaliów zgodnie z harmonogramem unijnego rozporządzenia.

Większość zadań jest planowana i realizowana z myślą o kolejnych krokach w następnych latach, np. rejestracji właściwej, udzielania zezwoleń i ograniczeń. Należy podkreślić, że podjęcie ze znacznym wyprzedzeniem przygotowań do wdrożenia rozporządzenia REACH w całej organizacji dowodzi wysokiej świadomości związanej z koniecznością zarządzania chemikaliami. Wdrażanie projektu REACH w Grupie LOTOS przewidziano na 11 lat.

Aby obniżyć koszty wprowadzenia projektu, Spółka uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się produktami takimi jak: olej bazowy, napędowy, opałowy, benzyny, asfalty, substancje w wyrobach parafinowych. W ten sposób uda się ograniczyć blisko o połowę koszty w stosunku do sytuacji, gdyby firma prowadziła samodzielne badania.

Warto wspomnieć, że w maju 2006 r. Grupa LOTOS przystąpiła do CONCAWE – organizacji skupiającej rafinerie i zajmującej się badaniem czystości wód oraz powietrza. Organizacja pomaga w przygotowaniu części raportów bezpieczeństwa dotyczących badań substancji o podobnych właściwościach toksykologicznych i ekotoksykologicznych.

Grupa LOTOS dokonała już rejestracji wstępnej wszystkich swoich produktów, przez co automatycznie przystąpiła do forów informacyjnych w ramach SIEF (ang. Scientific Information Exchange Forum). Dzięki temu klienci koncernu mogą być spokojni, że nadal będą otrzymywać produkty, a dostawy będą dokonywane zgodnie z prawodawstwem. Wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach SIEF oraz z Europejską Agencją Chemikaliów w Helsinkach odbywa się elektronicznie. Obsługa systemu REACH w Grupie Kapitałowej LOTOS odbywa się poprzez zintegrowany system informatyczny, z którego mogą korzystać wszystkie spółki. Jest on kompatybilny z innymi systemami w ramach konsorcjów produktowych innych przedsiębiorstw petrochemicznych. Jako narzędzia informatyczne wykorzystywane są: bezpłatna europejska baza danych i portal, który służy do przesyłania plików rejestracji wstępnej. Grupa LOTOS na bieżąco analizuje postęp procedur tworzenia tzw. List Kandydackich substancji SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) i podejmuje wszelkie niezbędne działania celem wywiązania się z obowiązków nałożonych przez rozporządzenie REACH.

Żadna z substancji produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Grupę LOTOS nie znajduje się obecnie na opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów Liście Kandydackiej substancji SVHC.