Środowisko

II FILAR STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

ŚRODOWISKO NATURALNE = ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

zadanie = tworzenie wartości ekologicznych
ekoefektywność, inwestycje „podwójnie korzystne”

Ograniczanie wpływu na środowisko

Od wielu lat polityka środowiskowa określa dążenia Grupy LOTOS do zapewnienia funkcjonowania zakładu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przy poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem społecznej odpowiedzialności biznesu.

Osiąganie wspomnianych celów możliwe jest dzięki ukierunkowaniu działań na: 

 • czystszą produkcję, polegającą na stałym dążeniu do zmniejszania zużycia mediów i surowców,
 • ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
 • zagospodarowanie odpadów,
 • bezpieczeństwo w zakresie prowadzenia procesów przemysłowych w taki sposób, aby skutecznie zapobiegać awariom.

Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej biznesu oznacza również wytwarzanie wysokiej jakości produktów o możliwie najniższej uciążliwości dla środowiska.
Przy współpracy oraz w toku konsultacji z władzami terenowymi i organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska w regionie, realizowanych jest wiele działań zmierzających do zmniejszenia oddziaływania Spółki na otoczenie.
Minimalizacja niekorzystnego wpływu osiągana jest poprzez:

 • stały monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń powietrza i wód oraz stężeń węglowodorów wokół firmy, pozwalający na szybką reakcję w sytuacji osiągania niekorzystnych tendencji,
 • wprowadzanie do środowiska ścieków o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi dzięki trójstopniowej oczyszczalni ścieków,
 • ponowne wykorzystywanie ścieków oczyszczonych do produkcji wody gospodarczej,
 • prowadzenie szczegółowego nadzoru nad gospodarką odpadami,
 • stosowanie urządzeń ochronnych środowiska takich, jak:
  • system podwójnych uszczelnień zainstalowanych w zbiornikach z dachami pływającymi,
  • zhermetyzowanie wszystkich instalacji technologicznych oraz podłączenie do systemu zrzutów awaryjnych, gdzie węglowodory spalane są w pochodniach,
  • prowadzenie napełniania autocystern oraz cystern kolejowych z zastosowaniem systemu hermetyzacji i odzysku par.

Zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska w Grupie LOTOS zajmuje się Biuro Ochrony Środowiska. Poza monitorowaniem sposobu i zakresu oddziaływania na środowisko obiektów produkcyjnych Grupy LOTOS w Gdańsku oraz analizą w aspekcie zgodności ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów, odprowadzanych ścieków i wód czy emisji hałasu, zadaniem Biura jest również koordynowanie działań zmierzających do przestrzegania środowiskowych wymagań prawnych oraz wyznaczanie standardów dotyczących prowadzonej działalności środowiskowej w całej Grupie Kapitałowej. Zagadnienia związane z działalnością Biura dotyczą również monitorowania emisji CO2 i prowadzenia działań w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami (SHE) tych emisji.
Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 z instalacji Grupy LOTOS objętych SHE, przebiega prawidłowo, o czym świadczy coroczna pozytywna ocena przeprowadzona przez licencjonowanego weryfikatora.

W ramach podejścia Spółki do zarządzania w obszarze środowiska należy również wspomnieć o podnoszeniu świadomości ekologicznej pracowników, którym poprzez komunikację wewnętrzną przybliżana jest problematyka ochrony środowiska, rozumiana jako działania indywidualne, zakładowe, regionalne oraz globalne.

Plany rozwoju

W kolejnych latach wpływ na środowisko zarówno pojedynczych procesów, jak i rafinerii jako całości będzie ograniczany poprzez realizacje zaplanowanej modernizacji kotłów w zakładowej elektrociepłowni, polegającej m.in. na wyposażeniu ich w palniki nisko emisyjne NOx. Na etapie koncepcyjnym jest również stosowanie, jako podstawowego paliwa w rafinerii, gazu ziemnego (jako nośnika energetycznego oraz jako surowca do produkcji wodoru), a także wykorzystywanie gazów zrzutowych, aktualnie spalanych w systemie pochodni. Po realizacji tych projektów znacząco zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do powietrza.
Grupa LOTOS uczestniczy w projekcie budowy wysokosprawnej elektrociepłowni gazowej, która po realizacji częściowo zastąpi obecnie pracującą elektrociepłownię olejową.

Zarządzanie chemikaliami

Procedury obowiązujące w Grupie Kapitałowej LOTOS narzucają określenie wpływu wszystkich produktów na zdrowie i bezpieczeństwo. Wszystkie produkty wytwarzane podczas przerobu ropy naftowej podlegają klasyfikacji, a przez to ocenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowania. Grupa LOTOS intensywnie prowadzi działania mające na celu wypełnienie wymogów rozporządzenia REACH (ang. Registration Evaluation Authorisation of Chemicals). Decyzję o uruchomieniu Projektu REACH podjęto w Spółce na początku 2007 r., a od wiosny 2007 r., zgodnie z założeniami prawa unijnego, trwają w całej Grupie Kapitałowej prace nad jego realizacją. W połowie listopada 2008 r. Grupa LOTOS zamknęła etap wstępnej rejestracji chemikaliów zgodnie z harmonogramem unijnego rozporządzenia.

Większość zadań jest planowana i realizowana z myślą o kolejnych krokach w następnych latach, np. rejestracji właściwej, udzielania zezwoleń i ograniczeń. Należy podkreślić, że podjęcie ze znacznym wyprzedzeniem przygotowań do wdrożenia rozporządzenia REACH w całej organizacji dowodzi wysokiej świadomości związanej z koniecznością zarządzania chemikaliami. Wdrażanie projektu REACH w Grupie LOTOS przewidziano na 11 lat.

Aby obniżyć koszty wprowadzenia projektu, Spółka uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji zajmujących się produktami takimi jak: olej bazowy, napędowy, opałowy, benzyny, asfalty, substancje w wyrobach parafinowych. W ten sposób uda się ograniczyć blisko o połowę koszty w stosunku do sytuacji, gdyby firma prowadziła samodzielne badania.

Warto wspomnieć, że w maju 2006 r. Grupa LOTOS przystąpiła do CONCAWE – organizacji skupiającej rafinerie i zajmującej się badaniem czystości wód oraz powietrza. Organizacja pomaga w przygotowaniu części raportów bezpieczeństwa dotyczących badań substancji o podobnych właściwościach toksykologicznych i ekotoksykologicznych.

Grupa LOTOS dokonała już rejestracji wstępnej wszystkich swoich produktów, przez co automatycznie przystąpiła do forów informacyjnych w ramach SIEF (ang. Scientific Information Exchange Forum). Dzięki temu klienci koncernu mogą być spokojni, że nadal będą otrzymywać produkty, a dostawy będą dokonywane zgodnie z prawodawstwem. Wymiana informacji pomiędzy przedsiębiorstwami w ramach SIEF oraz z Europejską Agencją Chemikaliów w Helsinkach odbywa się elektronicznie. Obsługa systemu REACH w Grupie Kapitałowej LOTOS odbywa się poprzez zintegrowany system informatyczny, z którego mogą korzystać wszystkie spółki. Jest on kompatybilny z innymi systemami w ramach konsorcjów produktowych innych przedsiębiorstw petrochemicznych. Jako narzędzia informatyczne wykorzystywane są: bezpłatna europejska baza danych i portal, który służy do przesyłania plików rejestracji wstępnej. Grupa LOTOS na bieżąco analizuje postęp procedur tworzenia tzw. List Kandydackich substancji SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) i podejmuje wszelkie niezbędne działania celem wywiązania się z obowiązków nałożonych przez rozporządzenie REACH.

Żadna z substancji produkowanych i wprowadzanych do obrotu przez Grupę LOTOS nie znajduje się obecnie na opublikowanej przez Europejską Agencję Chemikaliów Liście Kandydackiej substancji SVHC.

 

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan