Podejście do zarządzania Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne

III FILAR STRATEGII SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ LOTOS

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE  = ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA

zadanie = tworzenie wartości ekonomicznych

zarządzanie ryzykiem, kapitał intelektualny, udziały w rynku, wartość marki, reputacja

Misją Grupy LOTOS jest m.in. innowacyjny rozwój, który musi być zgodny z polityką bezpieczeństwa w sektorze energii. Umieszczenie tego elementu w tak kluczowej dla Spółki deklaracji, jak jej misja, wskazuje jednoznacznie na znaczenie, jakie się mu przypisuje, na wagę tego zagadnienia w codziennych działaniach przedsiębiorstwa, a także całej Grupy Kapitałowej. Należy zauważyć, że obecnie pod pojęciem „bezpieczeństwa energetycznego” Spółka rozumie bezpieczeństwo w sektorze energii, co oznacza całokształt spraw związanych z wytwarzaniem surowców do jej pozyskania, jak i samych mediów (paliwa konwencjonalne i niekonwencjonalne, w tym paliwa kopalne, jak węgiel, gaz, energia elektryczna, jądrowa, ciepło itp.).

Zobrazowaniu podejścia Grupy LOTOS do problematyki bezpieczeństwa energetycznego, służą następujące elementy:

  • Wydobycie ropy naftowej (upstream). Grupa LOTOS od wielu lat konsekwentnie realizuje program pionowej integracji Grupy Kapitałowej. Celem jest konsumowanie marży na każdym etapie – od wydobycia surowca (ropa naftowa) po dystrybucję produktów na poszczególnych rynkach. Naturalną konsekwencją takiej koncepcji rozwojowej była strategia maksymalizacji wydobycia ropy naftowej na Bałtyku (działalność LOTOS Petrobaltic) i szukanie dalszych możliwości rozwoju na innych akwenach, a także na lądzie (Litwa). Skutkiem jest utworzenie LOTOS Exploration and Production Norge, spółki zależnej LOTOS Petrobaltic, która w drugiej połowie 2010 r. rozpocznie produkcję ze złoża Yme, a ponadto jest właścicielem (na różnym poziomie udziału procentowego) dziewięciu innych koncesji na Szelfie Norweskim. W obrębie zainteresowania Grupy LOTOS pozostają również inne regiony świata, które są systematycznie monitorowane pod kątem możliwości rozwojowych (np. rejon Morza Kaspijskiego).

  • Rozwój w kierunku upstream, oprócz zapewnienia Polsce bezpieczeństwa w dziedzinie dostaw strategicznego surowca, jakim jest ropa, stanowi przede wszystkim przedsięwzięcie biznesowe. Ocenia się, że ceny ropy w najbliższych 10–20 latach będą utrzymywały się w przedziale 70–100 USD za baryłkę (prognoza OPEC), co gwarantuje opłacalność wydobycia. Również wszystkie prognozy dotyczące struktury zużycia nośników energii, oprócz rosnącej roli paliw odnawialnych i niekonwencjonalnych, jednoznacznie wskazują na ropę, jako główny surowiec co najmniej do roku 2030 (OPEC, IEA).

  • Obecnie Grupa LOTOS jest zaopatrywana głównie w surowiec rosyjski. Jest to spowodowane opłacalnością takiego działania (ropa rosyjska pozostaje tańsza w stosunku do ropy z dostaw morskich), zaś ekonomia, wobec faktu notowania Spółki na GPW w Warszawie, musi być i jest głównym czynnikiem, na jaki zwracają uwagę akcjonariusze. Jednocześnie, realizując swoją misję, koncern kupował ładunki spotowe (pojedyncze) różnych gatunków ropy naftowej z dostawami drogą morską, celem zbudowania portfolio dostępnych surowców i zbadania struktury uzysków pochodzących z ich przerobu. Oznacza to, że w przypadku zmiany trendu ekonomicznego (np. ropa rosyjska droższa od ropy z dostaw morskich, zanik tzw. dyferencjału) Grupa LOTOS będzie gotowa do zakupów surowca z innych kierunków niż rosyjski, bez zachwiania płynnością produkcji paliw i gwałtownej zmiany struktury uzysków.
  • Rozbudowa rafinerii – Program 10+. Program rozwoju rafinerii powstał w wyniku gruntownych analiz rynkowych. Wskazały one jednoznacznie, że tak jak w całej Europie, tak i w Polsce, ujawnia się trend tzw. dieselizacji, co oznacza przechodzenie z samochodów o napędzie benzynowym na coraz powszechniejsze stosowanie napędu silnikami Diesla. Dodatkowo uwidocznił się, sięgający 30% popytu, deficyt w produkcji oleju napędowego (ON) przez polskie rafinerie. Rozbudowa rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku służy zwiększeniu przerobu ropy – wobec rosnącej w Polsce konsumpcji, oraz zwiększeniu udziału w ogólnej puli produktów destylatów średnich, ze szczególnym uwzględnieniem ON. Należy podkreślić, że uruchomienie finansowania Programu 10+ (konsorcjum 18 banków) było poprzedzone gruntownym zrecenzowaniem przez renomowanych doradców sektora naftowego (Wood MacKenzie) wszystkich prognoz Spółki dotyczących rozwoju rynku paliw w Polsce. Test ten wypadł dla Grupy LOTOS pozytywnie. Biorąc pod uwagę 2009 r. należy podkreślić, że ogólne spowolnienie rozwoju koniunktury w Polsce nie dotknęło konsumpcji paliw, jak miało to miejsce w 15 krajach tzw. starej Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że w 2010 r. popyt w dalszym ciągu będzie wzrastał.
  • Rynek. Grupa LOTOS, jako zorientowany rynkowo, pionowo zintegrowany koncern naftowy, planowanie swoich działań opiera na analizie rynkowej. Oznacza to podejmowanie takich przedsięwzięć, które w optymalny możliwy sposób zaspokajają potrzeby rynku przy jednoczesnym zapewnieniu firmie maksymalnego możliwego zysku. Efektem takiego planowania jest sprowadzanie znaczących wolumenów (zwłaszcza ON) z zagranicy, celem zbilansowania rynku (pokrycia deficytu konsumpcji wynikającego ze zbyt małej, rodzimej produkcji tego asortymentu) – w ten sposób sprzedaż Grupy LOTOS znacznie przekracza jej własną produkcję. Ilości te będą stopniowo zastępowane przez produkcję rafinerii w Gdańsku. Zwiększenie produkcji w kraju spowoduje automatycznie spadek poziomu zależności od dostaw z zagranicy, co oznacza wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego (uniezależnienie się od dostaw zewnętrznych).
  • Logistyka. Prawidłowe funkcjonowanie rynku paliw, a więc jego bezpieczeństwo, zależy również od powiązań logistycznych. Tą dziedziną w Polsce zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa z grupy PERN: PERN Przyjaźń SA, Operator Logistyczny Paliw Płynnych (OLPP) oraz Naftoport. Logistyka nie jest podstawową działalnością Grupy LOTOS, jednak ma dla jej działań znaczenie fundamentalne. Stąd ścisła współpraca z wymienionymi podmiotami, ale również inicjatywy wychodzące ze strony samej Spółki. Do takich można zaliczyć budowy (ługowania) kawern solnych w regionie pomorskim. Polska, w szczególności w rejonie Pomorza, jest szczególnie bogata w struktury geologiczne nadające się do utworzenia podziemnych magazynów na ropę i niektóre paliwa w postaci kawern solnych (powstałych w wyniku ługowania pokładów soli). Strategiczna lokalizacja – bliskość Naftoportu oraz Rurociągu Północnego (łączącego rurociąg Przyjaźń z Naftoportem w Gdańsku), jak i rafinerii w Gdańsku powoduje, że takie magazyny mogłyby służyć jako strategiczne centrum logistyczne nie tylko Polsce, ale innym krajom regionu (Skandynawia, kraje bałtyckie, Niemcy) czy sojuszom (NATO). Dodatkowo, w przypadku realizacji rurociągu Odessa – Brody – Gdańsk, kawerny pełniłyby rolę magazynów buforowych. Grupa LOTOS podjęła inicjatywę przeprowadzenia projektu utworzenia kawern solnych w rejonie pomorskim, jednak nie jest w stanie go zrealizować bez akceptacji ze strony polskiego rządu.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan