Systemy zarządzania Kluczowe normy i systemy

Kluczowe normy i systemy

Podstawowym celem działania władz Spółki jest realizacja interesu firmy, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności jej pracowników. Wyznacznikami postępowania są następujące zasady:

 • uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień – wykonywanie prawa i korzystanie z instytucji prawnych opiera się na uczciwych intencjach i nie wykracza poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione;
 • niezależność zamawianych opinii – przy wyborze podmiotów mających świadczyć usługi eksperckie, w tym zwłaszcza usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze, uwzględnia się fakt istnienia okoliczności mogących ograniczać niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.

 

Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką. Członkowie Zarządu przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, w tym uzasadnionych w długookresowej perspektywie oczekiwań kluczowych grup interesariuszy.

W celu ujednolicania standardów zarządczych i zachowań oraz wzorców etycznych, w Grupie Kapitałowej obowiązują i są przestrzegane skodyfikowane normy postępowania:

 • „Dekalog Korporacyjny” - stanowi wyraz wartości i zasad uznawanych przez Zarząd Grupy LOTOS za kluczowe dla całej Grupy Kapitałowej. Zasady te dotyczą zarówno działalności biznesowej, jak i relacji międzyludzkich. Dekalog wskazuje na konieczność kierowania się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Ponadto akcentuje potrzebę stałego rozwoju pracowników, promuje efektywną komunikację, zaangażowanie pracowników oraz partnerskie relacje.
 • „Kodeks postępowania pracownika” - potwierdza przyjęte w organizacji zasady oraz stanowi przewodnik dla pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS i jej partnerów biznesowych. Obowiązuje także osoby trzecie, działające w imieniu spółek Grupy Kapitałowej, w przypadku, gdy spółka odpowiada za ich postępowanie. Kodeks odnosi się w szczególności do etyki zawodowej, dbałości o interesy firmy, postawy pracownika wobec wykonywanych zadań, relacji między współpracownikami oraz rzetelności i przejrzystości postępowania w relacjach z klientami i partnerami handlowymi. Pełen tekst Kodeksu jest dostępny publicznie w profilu korporacyjnym internetowego portalu Grupy LOTOS.
 • „Kodeks Menedżera Grupy Kapitałowej LOTOS” - zawiera opis umiejętności, pożądanych cech i reguł postępowania menedżerów. Umiejętność zarządzania zarówno procesem biznesowym, jak i kapitałem ludzkim należy do najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań menedżera. Kodeks podkreśla, że menedżer Grupy Kapitałowej LOTOS powinien aktywnie budować swój autorytet poprzez przestrzeganie etyki zarówno w sprawach zawodowych, jak i w relacjach międzyludzkich.

W 2003 r. Grupa LOTOS, jako pierwsze przedsiębiorstwo w branży chemicznej i druga firma w Polsce, uzyskała certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego o wymagania norm:

 • PN-EN ISO 9001: 2001 System zarządzania jakością,
 • PN-EN ISO 14001: 2005 System zarządzania środowiskowego,
 • PN-N-18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zintegrowany System Zarządzania

 • Dla klienta: gwarancja dbałości o jakość produktów i usług
 • Dla otoczenia: dowód troski o środowisko
 • Dla pracowników: zapewnienie bezpieczeństwa pracy

Zintegrowany System Zarządzania został dotąd wdrożony i certyfikowany w 9 spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS. Stanowi on integralną część systemu zarządzania organizacją, służąc ciągłemu doskonaleniu skuteczności i efektywności jej funkcjonowania.

Systemy zarządzania w Grupie Kapitałowej LOTOS
31.03.2010 r.
Nazwa spółki Wdrożone systemy zarządzania
Grupa LOTOS Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony system zgodny z Publikacją Standaryzacyjną Zapewniania Jakości AQAP 2110 – wymaganą przez NATO.
LOTOS Asfalt Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji.
LOTOS Kolej Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Przewozów Kolejowych (SMS).
LOTOS Lab Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji zgodna z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
LOTOS Ochrona Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Oil Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001 (dotyczy: Oddział Gdańsk, Oddział Czechowice, Oddział Jasło), ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożony i certyfikowany system zgodny z Publikacją Standaryzacyjną Zapewniania Jakości AQAP 2110. 
LOTOS Parafiny Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Petrobaltic Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. Wdrożone systemy ISM Code (System Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu), ISPS Code (System Ochrony Statku i Obiektu Portowego).
LOTOS Serwis Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Straż Wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
LOTOS Czechowice Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami: ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001. 
LOTOS Paliwa Wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.
LOTOS Jasło Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
LOTOS Tank Spółka obecnie wdraża wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzone są audity, których celem jest ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami. Prowadzonych jest kilka rodzajów auditów:

 • audity wewnętrzne w spółkach Grupy Kapitałowej,
 • audity korporacyjne prowadzone przez auditorów Grupy LOTOS w jej spółkach zależnych, weryfikujące spełnienie wymagań korporacyjnych,
 • audity dostawców.


Audity dostarczają informacji m.in. o mocnych i słabych stronach procesów biznesowych, stopniu skuteczności systemów zarządzania, problemach i zagrożeniach oraz niezgodnościach w Grupie Kapitałowej, a także lukach występujących w przepływie informacji pomiędzy poszczególnymi spółkami. Wnioski z auditów pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji zarządczych, służących dalszemu doskonaleniu organizacji.

 

Liczba auditów przeprowadzonych w latach 2005-2009
Rodzaj auditu 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Audity w Grupie LOTOS 26 16 38 37 37
Audity korporacyjne w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej 11 5 16 13 17
Audity dostawców realizujących prace dla Grupy LOTOS - 15 6 7 10
Liczba zaangażowanych auditorów 15 21 22 31 35
84 audito/dni 132 audito/dni 142 audito/dni 144 audito/dni 200 audito/dni

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan