Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Podejście do zarządzania

Zarządzanie ryzykiem w Grupie LOTOS jest procesem wspierającym podejmowanie decyzji. Pozwala także na odpowiednio wczesne reagowanie na występujące zagrożenia, zmniejszenie ich skutków lub też ich uniknięcie oraz na wybranie rozwiązań, które są najbardziej korzystne dla Spółki.

Nadzór nad wdrożeniem i funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem korporacyjnym sprawuje funkcjonujący w Grupie LOTOS Komitet Strategii. W Spółce funkcjonuje również audyt wewnętrzny, który dokonuje m.in. oceny systemów zarządzania ryzykiem, a także analizy procesów biznesowych. Sprawozdania z tego zakresu przedkładane są Zarządowi i Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS.
Podstawowe zasady i zakres odpowiedzialności obowiązujący w systemie określa „Polityka Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.”. Zarządzanie ryzykiem stanowi nie tylko element zarządzania i realizacji procesów biznesowych, ale i element kultury organizacyjnej. Główne założenia dotyczące zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej LOTOS:

  • Zarządzanie ryzykiem stanowi nieodłączny element zarządzania i realizacji procesów biznesowych, stanowiąc element kultury organizacyjnej.
  • Każdy pracownik Grupy Kapitałowej zobowiązany jest do zgłaszania zagrożeń i ryzyk oraz szans i możliwości, które są związane z realizowanymi procesami i mogą mieć wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów.
  • Wszelkie decyzje w Grupie Kapitałowej podejmowane są po analizie ryzyk, które ich dotyczą.
  • Ryzyka są identyfikowane, analizowane i oceniane pod kątem skutków wystąpienia.
  • Na podstawie przeprowadzonej oceny przygotowywana jest zagregowana Mapa ryzyk Grupy Kapitałowej LOTOS.
  • W przypadku, gdy wynik oceny ryzyka wskaże, że jest ono znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej, ustalana jest strategia zarządzania danym ryzykiem, wdrażane są plany postępowania z ryzykiem oraz plany postępowania na wypadek jego materializacji.
  • Każde ryzyko znaczące jest nadzorowane i na bieżąco monitorowane przez wyznaczoną osobę, właściciela ryzyka, przy wykorzystaniu ustalonych przez niego wskaźników. Wyniki monitorowania są raportowane zgodnie z przyjętymi zasadami.
  • Zagadnienia sporne związane z ryzykami i szansami dla Grupy Kapitałowej rozwiązywane są przez Komitet Strategii lub przez Zarząd Grupy LOTOS na podstawie rekomendacji Komitetu.
  • Realizacja Polityki oraz skuteczność Systemu Zarządzania Ryzykiem jest weryfikowana przynajmniej raz w roku, a także w przypadku zmieniających się okoliczności. Rezultaty i rekomendacje przeglądu wykorzystywane są w celu ciągłego doskonalenia Systemu.
  • Zarządzanie ryzykiem oraz szczegółowa odpowiedzialność z nim związana, określone są w ramach dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan