Zarządzanie ryzykiem Kluczowe instrumenty

Kluczowe instrumenty

W 2009 r. ustalone zostały w Grupie LOTOS skale służące kwantyfikacji ryzyk, wskazane zasady reagowania na ryzyko oraz założenia dotyczące monitorowania i raportowania ryzyk. Przeprowadzono ponowną ocenę ryzyka, a w jej następstwie zaktualizowano Mapy ryzyka na 2010 r. oraz w perspektywie realizacji strategii biznesowej do 2012 r. Spośród zidentyfikowanych ryzyk znaczących dla Grupy Kapitałowej LOTOS wybrano cztery z różnych obszarów działalności, które szczegółowo poddano dalszej analizie. Dla powyższych ryzyk opracowane zostały „Karty zarządzania ryzykiem”, uwzględniające m.in. czynniki ryzyka, sposób zarządzania danym ryzykiem, wskaźniki do jego monitorowania, plany ograniczania, plany postępowania na wypadek materializacji ryzyka, a także dotychczasowe incydenty z nim związane.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kart zarządzania ryzykiem dla pozostałych znaczących ryzyk w Grupie Kapitałowej. Ryzyka umiarkowane są na bieżąco monitorowane. W przypadku ryzyk z największym prawdopodobieństwem wystąpienia, decyzją właściciela ryzyka opracowywane są plany postępowania na wypadek materializacji ryzyka.

Grupa LOTOS uregulowała w 2009 r. sposób oceny ryzyka w projektach poprzez zapewnienie spójnej i jednolitej metodologii ich oceny. Obecnie jednym z obowiązkowych elementów analizy projektu inwestycyjnego, przed jego przyjęciem do realizacji, jest identyfikacja i ocena zagrożeń z nim związanych. Wskazywane są ewentualne działania redukujące ryzyka znaczące i umiarkowane, a także właściciele ryzyk odpowiadających za realizację opisanych działań, monitoring i skutki wystąpienia ryzyka w danym projekcie.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan