Profil sprawozdania

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe za 2009 r. powstało w oparciu o Ramowe Zasady Raportowania oraz trzecią wersję Wytycznych Global Reporting Initiative (G3 GRI ). Grupa LOTOS deklaruje, w ramach trójstopniowego systemu Poziomów Aplikacji, osiągnięcie Poziomu A(*).

(*) Poszczególne Poziomy Aplikacji zostały oznaczone literami od C (poziom najniższy), przez C+ (gdzie „+” oznacza zewnętrzną weryfikację raportu przez niezależny organ poświadczający) B, B+, A do A+. Kryteria raportowania przyporządkowane do każdego Poziomu stanowią miarę stopnia aplikacji Wytycznych oraz uwzględnienia Ramowych Zasad Raportowania GRI .

 

Poziom Aplikacji GRI C C+ B B+ A A+
Własna deklaracja znak zaznaczenia


Sprawozdanie Grupy Kapitałowej LOTOS odnosi się do działalności organizacji w roku obrotowym 2009. Tam, gdzie było to istotne, informacje odnoszą się również do wydarzeń ważnych dla przedsiębiorstwa, które miały miejsce w czasie bezpośrednio poprzedzającym publikację Sprawozdania, tj. w pierwszym kwartale 2010 r. 

Obecne Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe jest trzecią publikacją koncernu prezentującą pozafinansowe aspekty działalności. Jednocześnie jest pierwszą stanowiącą integralną część Raportu Rocznego Grupy LOTOS. Dotychczas raporty z dziedziny zrównoważonego rozwoju były przez Spółkę publikowane jako wydawnictwa niezależne od raportów rocznych.

W czerwcu 2008 r. wydany został pierwszy Raport społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS. Prezentował on informacje z lat 2006-2007. Drugi ukazał się w połowie 2009 r. i odnosił się do wyników osiągniętych w roku obrotowym 2008. W 2007 r. ukazał się Raport środowiskowy Grupy LOTOS za 2006 r. Począwszy od Raportu społecznej odpowiedzialności wydanego w 2008 r., tematyka ochrony środowiska stanowi część raportu społecznego koncernu. Raporty dostępne są zainteresowanym w dedykowanym serwisie internetowym Grupy LOTOS www.csr.lotos.pl.

Decyzją Zarządu Grupy LOTOS organizacja przyjęła roczny cykl sprawozdawania postępów we wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności. Kolejne raporty mają za zadanie odzwierciedlać sytuację koncernu w poszczególnych latach. Począwszy od obecnego wydania Spółka zamierza publikować zintegrowane raporty, zawierające skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe.

Za koordynację procesu społecznego raportowania w Grupie Kapitałowej LOTOS odpowiada Biuro Komunikacji i CSR. Wszystkim zainteresowanym udostępniony jest adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Szczegółowe informacje kontaktowe zamieszczone są w dziale Informacje dodatkowe w niniejszym Raporcie.

Zakres i zasięg raportu

W procesie definiowania zawartości Skonsolidowanego sprawozdania pozafinansowego oraz pozostałych rozdziałów Raportu Rocznego prezentujących pozafinansowe wyniki działalności kierowano się Ramowymi Zasadami Raportowania GRI . Dobór zarówno pozafinansowych wskaźników mierzalnych, jak i aspektów opisowych zawartych w Raporcie miał miejsce w oparciu o zasadę istotności. Przez istotność Grupa LOTOS rozumie znaczenie i wagę danego czynnika nie tylko dla funkcjonowania koncernu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ale i dla zewnętrznych interesariuszy oczekujących lub poszukujących wiarygodnych, porównywalnych, rzetelnych danych i informacji mających wpływ na dokonywane przez nich wybory, czy podejmowane decyzje.

W niniejszym Sprawozdaniu wykorzystano wszystkie podstawowe wskaźniki wyników dotyczących poszczególnych aspektów działalności: ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz większość przewidzianych Wytycznymi GRI wskaźników dodatkowych. Z uwagi na brak wyodrębnionego w okresie sporządzania Sprawozdania odpowiedniego Suplementu Sektorowego, nie zostały wykorzystane wskaźniki dedykowane dla branży, w jakiej działa koncern, poza tymi jakie przewidziano w zestawie podstawowym. Do kalkulacji prezentowanych w Sprawozdaniu danych finansowych przyjęto metody tożsame z zastosowanymi w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LOTOS za 2009 r., tj. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2009 r.

W przeważającej liczbie obszarów problemowych przedstawione w Sprawozdaniu informacje odnoszą się do podmiotu dominującego, czyli Grupy LOTOS. Dołożono jednak wszelkiej staranności w celu uwzględnienia tam, gdzie było to obecnie możliwe, również skonsolidowanych danych odnoszących się do Grupy Kapitałowej LOTOS. W obszarach kluczowych dla odpowiedzialności produktowej zaprezentowano dane odnoszące się do spółek handlowych Grupy Kapitałowej. W każdym przypadku zastosowano w Sprawozdaniu stosowne rozróżnienie poprzez dodanie informacji wskazującej konkretny podmiot zależny Grupy Kapitałowej. Zasięg i zakres sprawozdawania są sukcesywnie rozszerzane, szczególnie poprzez zwiększenie liczby wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych spółek handlowych Grupy Kapitałowej. Czyli podmiotów, które poprzez swoich klientów indywidualnych i instytucjonalnych, kontrahentów i partnerów oraz skalę działalności odgrywają najbardziej istotną rolę w kształtowania łańcucha wartości.

W minionym okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany czy inne istotne okoliczności w odniesieniu do podmiotów zależnych Grupy Kapitałowej, które miałyby wpływ na całościową ocenę organizacji w poszczególnych aspektach lub w porównaniu z innymi krajowymi podmiotami branży. Nie wprowadzono również w niniejszym Sprawozdaniu korekt informacji przedstawionych w poprzedniej publikacji prezentującej wyniki 2008 r.

Zakres obecnego Sprawozdania został rozszerzony względem Raportu społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS 2008 w dwóch aspektach:

1.    zgodnie z deklaracją poczynioną w poprzednim okresie sprawozdawczym wzbogacono liczbę wskaźników wynikowych obrazujących dokonania poszczególnych spółek handlowych Grupy Kapitałowej, rozszerzając jednocześnie liczbę raportujących podmiotów z 4 do 5;

Wskaźniki GRI raportowane przez spółki handlowe: LOTOS Asfalt, LOTOS Kolej, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa i LOTOS Parafiny w odniesieniu do działalności prowadzonej w latach 2008-2009

 2008 r.  2009 r.
Aspekt Wskaźnik Aspekt Wskaźnik
Produkty i usługi EN26, EN27 Produkty i usługi EN26, EN27
Transport EN29 Transport EN29
Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta PR1 Zdrowie i bezpieczeństwo konsumenta PR1
Oznakowanie produktów i usług PR3, PR5 Oznakowanie produktów i usług PR3, PR5
Komunikacja marketingowa PR7, PR8 Komunikacja marketingowa PR7, PR8
Prywatność klienta PR8 Prywatność klienta PR8
Zgodność z prawem PR9 Zgodność z prawem PR2, PR4, PR9
- - Bioróżnorodność EN11
- - Pośredni wpływ ekonomiczny EC9
- - Pozycja rynkowa EC5, EC6, EC7


2.    do opisu działalności Grupy LOTOS włączono informacje dotyczące wskaźnika EC9 odnoszącego się do skali pośredniego wpływu ekonomicznego przedsiębiorstwa. Podstawą do zaprezentowania wyników w tym zakresie stały się przeprowadzane przez Spółkę analizy dotyczące pośrednich efektów kluczowego dla koncernu projektu inwestycyjnego Program 10+.

W toku prac nad Raportem Rocznym 2009 uwzględniono 74 wskaźniki sprawozdawcze GRI .

Weryfikacja

Wszelkie dane przedstawione w Sprawozdaniu zgromadzone zostały w sposób rzetelny i odpowiedzialny, poświadczony za zgodność ze stanem faktycznym przez członków najwyższego kierownictwa Grupy LOTOS oraz wybranych spółek zależnych Grupy Kapitałowej nadzorujących poszczególne raportowane obszary działalności. Dane finansowe zgodne są z informacjami prezentowanymi w Skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych odnoszących się do poszczególnych okresów.

Niniejsze Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe nie zostało poddane zewnętrznej weryfikacji przez niezależny organ poświadczający. Podkreślić jednak należy, że większość danych finansowych odnoszących się do ostatniego roku obrotowego, będących przedmiotem obecnego sprawozdania, była oceniana przez biegłych rewidentów firmy Deloitte, badających Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS.

W Grupie LOTOS jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) oparty o wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2001 System zarządzania jakością, PN-EN ISO 14001:2005 System zarządzania środowiskowego, PN-N-18001:2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W czerwcu 2007 r. Spółka przeszła pomyślnie audit recertyfikujący ZSZ (odnawiający), tj. audit, którego celem jest ocena zgodności systemu zarządzania z wymaganiami norm. Audit recertyfikujący wykonywany jest co trzy lata. Zarówno audit recertyfikujący, jak i audit nadzoru (przeprowadzany w Spółce corocznie) dokonywany jest przez zewnętrzną, niezależną jednostkę certyfikującą. Zgodnie z wdrożonymi procedurami ZSZ w Grupie Kapitałowej LOTOS prowadzi się planowane audity wewnętrzne, mające na celu zweryfikowanie tego, czy ZSZ jest skutecznie wdrożony i utrzymywany oraz czy odpowiada zaplanowanym działaniom i wymaganiom norm. Cyklicznymi auditami objęte są zatem poszczególne aspekty działalności w zakresie ochrony środowiska, dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przestrzegania standardów jakości, prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu.

Ponadto Grupa LOTOS, zgodnie z przyjętymi zasadami przejrzystości w komunikacji z interesariuszami, cyklicznie poddaje zewnętrznej ocenie swoje zaangażowanie w działania z dziedziny społecznej odpowiedzialności poprzez uczestnictwo w profesjonalnych badaniach porównujących dokonania firm działających na rzecz rozwijania idei CSR. Do najważniejszych działań zrealizowanych w tym obszarze w 2009 r. należy zaliczyć udział Spółki w:

  1. Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2009, którego organizatorami byli: Centrum Etyki Biznesu Akademii im. L. Koźmińskiego oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyniki oraz osiągnięcia wykazane przez Grupę LOTOS, stanowiące podstawę oceny, zostały poddane weryfikacji przez audytorów firmy PricewaterhouseCoopers - partnera rankingu;
  2. RESPECT Ratingu, który został przygotowany, jako podstawa wyłonienia uczestników giełdowego indeksu zrównoważonego rozwoju - RESPECT Index, dzięki współpracy miesięcznika „Forbes", Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ekspertów Kulczyk Investments. Realizowane przez Grupę LOTOS działania z zakresu społecznej odpowiedzialności zostały poddane – w toku opracowywania wyników Ratingu - weryfikacji przez firmę Deloitte.


W obu przytoczonych przypadkach audytorzy dokonywali weryfikacji przekazanych przez Spółkę informacji nie tylko na podstawie rozmów z jej przedstawicielami, ale przede wszystkim w oparciu o przedstawioną dokumentację.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan