CONTENT INDEX

Tabela treści GRI i zasad UN Global Compact


Zagadnienia
Rozdziały Raportu Wskaźniki
Global Reporting Initiative
Zasady
UN Global
Compact
Więcej

Strategia i analiza w aspekcie zrównoważonego rozwoju:

Oświadczenie kierownictwa

Kluczowe wpływy, szanse i ryzyka

List Prezesa Zarządu
Wywiad z Prezesem Zarządu

[1.1]
Kluczowe ryzyka, szanse i wyzwania w aspekcie zrównoważonego rozwoju [1.2]

Profil organizacji:

Nazwa organizacji

Główne produkty

Lokalizacja głównej siedziby

Liczba krajów, w których firma działa

Forma własności

Struktura operacyjna

Obsługiwane rynki

Skala działalności

Zmiany w raportowanym okresie

Nagrody i wyróżnienia

Profil organizacji

 

[2.1]-[2.9]

Dokonania
i prognozy

Podstawowe
dane 2009

Informacje dodatkowe [2.10]

Profil Raportu:

Okres raportowania

Data publikacji ostatniego raportu

Cykl raportowania

Zasięg raportu

Definiowanie zawartości

Wykorzystanie wskaźników GRI

Wyjaśnienia dotyczące korekt/zmian między raportami

Weryfikacja

Tabela treści GRI

Kontakt

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe/Profil sprawozdania

 

[3.1]-[3.3],
[3.5]-[3.13]
O Raporcie
Rocznym
Informacje dodatkowe [3.4]
Nadzór:

Struktura nadzorcza

Status niezależności

Wynagradzanie

Unikanie konfliktu interesów

Kwalifikacje członków organu nadzorczego

Ewaluacja działań

Zarządzanie [4.1]-[4.3],
[4.5]-[4.7],

[4.9], [4.10]
Zobowiązania:

Misja, wartości, kodeksy postępowania

Podejście do zarządzania ryzykiem

Zarządzanie/Kluczowe normy i systemy

Zaangażowanie/Podstawy odpowiedzialnego biznesu

[4.8]

Zarządzanie/Zarządzanie ryzykiem

[4.11]
Zaangażowanie:

Zewnętrzne popierane inicjatywy

Członkostwo w organizacjach

Zaangażowanie/Misja, wizja, wartości

Zaangażowanie/Podejście do zarządzania

[4.12] 1-10  

Profil organizacji/Członkostwo w organizacjach

 

[4.13] Zaangażowanie
/Udział
w polityce państwa
i lobbingu
Angażowanie interesariuszy:

Mechanizm zgłaszania rekomendacji

Podejście

Poruszane kwestie

Zaangażowanie/Podstawy odpowiedzialnego biznesu [4.14]

Zaangażowanie/Angażowanie interesariuszy

O Raporcie Rocznym

 

[4.15]-[4.17]
Wskaźniki wyników

Ekonomiczne aspekty działalności

Wyniki ekonomiczne Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EC 1]-[EC 4]
Obecność na rynku Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EC 5]-[EC 7] 6
Pośredni wpływ finansowy Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EC 8]
Zaangażowanie/Wpływ inwestycji Programu 10+ na otoczenie [EC 9]

Społeczne aspekty działalności

Społeczeństwo
Społeczność lokalna Zaangażowanie/Działania prospołeczne [zakres GRI] [SO 1] 8
Zaangażowanie/Projekty ekologiczne [zakres GC]
Korupcja

Zarządzanie/Kluczowe normy i systemy [zakres GRI i GC]

Skonsolidowane Sprawozdanie Pozafinansowe [zakres GRI i GC]

[SO 2]-[SO 4] 10
Polityka państwowa Zaangażowanie/Udział w polityce państwa i lobbingu [SO 5]
Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [SO 6]
Zachowania antykonkurencyjne Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [SO 7]
Zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [SO 8]
Odpowiedzialność za produkt
Bezpieczeństwo i zdrowie klienta Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [PR 1], [PR 2]
Oznakowanie produktów i usług Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [PR 3]-[PR 5]
Komunikacja marketingowa Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [PR 6], [PR 7] 7,8
Prywatność klienta Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [PR 8]
Zgodność z istniejącym prawem i regulacjami Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [PR 9]
Prawa człowieka
Praktyki dotyczące inwestycji i zamówień Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [HR 1]-[HR 3] 1,2
Przeciwdziałanie dyskryminacji Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [HR 4] 6
Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

Skonsolidowane Sprawozdanie Pozafinansowe [zakres GRI i GC]

Zaangażowanie/ Porozumienie społeczne i swoboda zrzeszania [zakres GC]

[HR 5] 3
Praca dzieci Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [HR 6] 5
Praca obowiązkowa i przymusowa Skonsolidowane Sprawozdanie Pozafinansowe [HR 7] 4
Praktyki bezpieczeństwa Skonsolidowane Sprawozdanie Pozafinansowe [HR 8] 1,2
Praktyki w stosunkach pracy i godna praca
Zatrudnienie

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

 

[LA 1]-[LA 3] 1,2
Relacje w stosunkach pracy i zarządzania Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [LA 4], [LA 5] 1,2
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

 

[LA 6]-[LA 9]

Zaangażowanie
/Bezpieczeństwo
w miejscu pracy

Zaangażowanie
/Wdrożenie
i propagowanie
europejskich
standardów
bezpieczeństwa

Szkolenia i edukacja

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

 

[LA 10]-[LA 12] Zaangażowanie
/Pracownicy
Zróżnicowanie i równe szanse Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [LA 13], [LA 14]

Środowiskowe aspekty działalności

Materiały Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EN 1], [EN 2]
Energia Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EN 3]-[EN 6] 7,9
Woda Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EN 8]-[EN 10]
Bioróżnorodność Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EN 11], [EN 12],
[EN 14], [EN 15]
Emisja, ścieki, odpady

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Zaangażowanie /Środowisko

[EN 16],
[EN 18]-[EN 25]
7,9
Produkty i usługi

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

Zaangażowanie/Środowisko

[EN 26], [EN 27] 7,9
Zgodność z przepisami Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EN 28]
Transport Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe [EN 29]
Wydatki na ochronę środowiska

Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe

[EN 30]

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan