Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe Ekonomiczne aspekty działalności

Wyniki ekonomiczne

NR GRI OBSZAR
EC 1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna uzyskana i rozdysponowana z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wpłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych

 

Grupa LOTOS 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
  tys. zł
Przychody netto 8.547.293 11.630.382 11.867.884 14.900.794 12.711.611
 Koszty operacyjne 7.549.452 10.712.102 10.851.429 14.867.282 12.116.519
Wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia 77.859 82.771 94.724 115.587 131.585
Płatności skierowane do dawców kapitału 29.553 3.093 65.680 61.497 127.114
Płatności skierowane do sektora publicznego 4.135.495 5.249.087 6.730.682 7.108.738 8.557.314
Inwestycje społeczne 939 1.876 1.121 651 793

30 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS podjęło uchwałę w sprawie podziału wyniku za 2007 r. Zgodnie z treścią uchwały część zysku netto Spółki w kwocie 2.500 tys. zł przekazano na fundusz celowy Spółki przeznaczony na finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych.

Grupa Kapitałowa LOTOS 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
  tys. zł
Przychody netto 9.707.829 12.834.708 13.143.463 16.309.960 14.344.851
Koszty operacyjne 8.053.554 10.978.033 11.346.692 15.287.258 12.750.542
Wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia 320.502 359.998 388.418 422.506 462.948
Płatności skierowane do dawców kapitału 47.783 32.845 96.768 99.729 176.338
Płatności skierowane do sektora publicznego 4.720.673 5.968.567 7.194.536 7.519.904 8.951.791
Inwestycje społeczne 1.644 2.352 1.362 898 839

 

NR GRI OBSZAR
EC 3 Pokrycie zobowiązań organizacji związanych z planami emerytalnymi i świadczeniami

W związku z zobowiązaniami pracodawcy wynikającymi z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Grupa LOTOS tworzy rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe.

Grupa LOTOS 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
tys. zł
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe:  
- długoterminowe 14.288 15.150 19.072 27.612 28.820
- krótkoterminowe 2.193 2.189 2.753 3.666 4.348
Razem rezerwy 16.481 17.339 21.825 31.278 33.168
Dokonane wpłaty z tytułu ubezpieczenia pracowników Grupy LOTOS z funduszem inwestycyjnym (III filar) 897 1.453 2.496 3.105 3.439
Grupa Kapitałowa LOTOS          
tys. zł
Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe:  
- długoterminowe 49.771 54.232 60.295        82.587 87.961
- krótkoterminowe 12.751 7.472 8.888     9.505 10.733
Razem rezerwy 62.522 61.704 69.183 92.092 98.694
Dokonane wpłaty z tytułu ubezpieczenia pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS z funduszem inwestycyjnym (III filar) 3.024 4.524 7.068 8.720 10.195

 

NR GRI OBSZAR
EC 4 Istotne wsparcie finansowe uzyskane od państwa

 

Grupa LOTOS 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r.  2009 r.
tys. zł
Dotacje otrzymane 13.144 3.416 2.808 - 5.908
Dotacje rozliczone - - - - -
Wartość dotacji na koniec roku 13.144 16.560 19.368 19.368 25.276
Grupa Kapitałowa LOTOS          
tys. zł
Dotacje otrzymane 13.144 3.486 4.322 19 5.908
Dotacje rozliczone 732 634 601 663 744
Wartość dotacji na koniec roku 17.967 20.819 24.540 23.896 40.343

LOTOS Asfalt prowadzi działalność na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN na podstawie Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 r. Zezwolenie zostało udzielone do 15 listopada 2017 r. W ramach obowiązujących przepisów LOTOS Asfalt jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do działalności objętej zezwoleniem. LOTOS Asfalt dokonuje obliczenia podstawy opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Dla celów kalkulacji podstawy opodatkowania, dochodu zwolnionego oraz dochodu do opodatkowania LOTOS Asfalt dokonuje podziału przychodów oraz kosztów na działalność strefową i poza strefową. Zwolnienie dochodu od opodatkowania dokonywane jest na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994 r. oraz Zezwolenia Nr 158/ARP S.A./2008 z 23 stycznia 2008 r.

Obecność na rynku

NR GRI OBSZAR
EC 5 Relacja standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w głównych lokalizacjach dla działalności firmy

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce w 2009 r. (w zł) 1.276
  Grupa LOTOS LOTOS Asfalt LOTOS Kolej LOTOS Oil LOTOS Paliwa LOTOS Parafiny
Wysokość wynagrodzenia (zasadniczego) na najniższym poziomie zaszeregowania (w zł) 2.189 2.150 2.373 2.155 2.500 1.400
Relacja najniższego wynagrodzenia podstawowego do minimalnego wynagrodzenia za pracę w kraju (w %) 172 168 186 169 196 110

 

 


NR GRI
OBSZAR
EC 6 Polityka, praktyki oraz udział wydatków na rzecz lokalnych dostawców
w głównych lokalizacjach organizacji

Grupie Kapitałowej LOTOS zależy na gospodarczym rozwoju wszystkich obszarów, na terenie których podmioty wchodzące w jej skład prowadzą działalność. Firma prowadzi działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialności biznesowej i zrównoważonego rozwoju.
W Grupie Kapitałowej obowiązują ścisłe procedury zamówień. Spółki preferują zakupy od lokalnych dostawców pod warunkiem, że oferowana przez nich cena i jakość oraz posiadane certyfikaty są porównywalne z ofertami innych potencjalnych dostawców. Czynnikami wpływającymi na wybór dostawcy, poza jego lokalizacją terytorialną, w zależności od rodzaju usługi/zakupu, będącego przedmiotem postępowania wyboru kontrahenta, są m.in.:

 • konkurencyjna cena,
 • kompletność oferty,
 • jakość oferty,
 • referencje oraz doświadczenie oferenta i jego zespołu w realizacji projektów podobnych do przedmiotu zapytania ofertowego,
 • posiadane certyfikaty,
 • okres trwania gwarancji,
 • termin realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia,
 • warunki płatności,
 • estetyka (atrakcyjność wizualna), jakość wykonania, różnorodność i funkcjonalność sprzedawanych towarów,
 • atrakcyjność projektów i funkcjonalność rozwiązań.

Grupa LOTOS: 80% kontrahentów to lokalni dostawcy w głównych lokalizacjach dla działalności firmy, tzn. z Gdańska, z Warszawy i Krakowa. Około 60% umów zawieranych jest z kontrahentami, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

LOTOS Asfalt: Strategicznym dostawcą surowców do Spółki w jej głównych lokalizacjach (Gdańsk, Jasło, Czechowice) jest Grupa LOTOS. 95% dostawców to polskie firmy, mające swoje oddziały czy magazyny zlokalizowane na terenie całej Polski. Z uwagi na brak głównych surowców do produkcji asfaltów produkowanych przez krajowe firmy, część surowców kupowana jest od polskich pośredników czy przedstawicieli importujących produkty z Europy i innych krajów pozaeuropejskich, posiadających magazyny w Europie lub w Polsce. Te produkty i materiały, które są dostępne na terenie Polski, kupowane są od lokalnych dostawców dostarczających produkty do danego zakładu produkcyjnego, czyli w przypadku Jasła czy Czechowic dostawcy pochodzą z południowej Polski.

LOTOS Kolej: Największe koszty materiałów Spółka ponosi w związku z zaopatrzeniem w części zamienne do taboru. Wszystkie firmy zaopatrujące w te części znajdują się na południu Polski, dlatego jedynie część materiałów eksploatacyjnych może być kupowana w firmach lokalnych, tj. na terenie województwa pomorskiego.

LOTOS Parafiny: Spółka ma zakłady produkcyjne w Czechowicach i Jaśle, stąd pod pojęciem lokalny należy rozumieć dostawców pochodzących z południowej Polski. Ponad 50% kontrahentów stanowią lokalni dostawcy, wyłączając dostawców surowców strategicznych. Około 60% dostaw do Jasła realizowanych jest za pośrednictwem lokalnych firm transportowych.

LOTOS Oil: Spółka stara się stosować taką politykę doboru dostawców, aby w każdej kategorii zakupowej mieć przynajmniej dwa źródła dostaw. W przypadku monopolu dostawcy, Spółka stara się taki monopol okresowo weryfikować. Bieżąca polityka zakupowa polega na penetracji rynków lokalnych w celu zlokalizowania dostawców. W przypadku znalezienia rzetelnego i perspektywicznego dostawcy, Spółka zaprasza go do procesu przetargowego. Są również pewne kategorie zakupów, zwłaszcza niskocenowych, gdzie tylko lokalni dostawcy są w stanie sprostać wymaganiom Spółki co do cen i terminów dostaw - i tacy dostawcy są w tym przypadku zapraszani do procesu przetargowego w przeważającej liczbie. Przyjęto, iż lokalny dostawca, to dostawca wystawiający faktury w województwie, w którym mieści się dany oddział produkcyjny oraz centrum dystrybucyjne Spółki. Główne lokalizacje to Gdańsk, Czechowice, Jasło i Piotrków Trybunalski.

 

NR GRI OBSZAR
EC 7 Procedury w zakresie zatrudniania pracowników z rynku lokalnego oraz procent wyższego kierownictwa pozyskanego z rynku lokalnego w głównych lokalizacjach organizacji

 

Grupa Kapitałowa LOTOS zatrudnia wyższą kadrę menadżerską zgodnie z profilem i wymaganiami stanowiska. Są to osoby spełniające w najwyższym stopniu stawiane wymagania. Polityka kadrowa nie przyznaje specjalnych preferencji osobom pochodzącym z lokalnego rynku pracy. Bardzo często wyższe stanowiska w firmie obejmują pracownicy z awansu wewnętrznego.

Grupa LOTOS: Proporcja zatrudnienia wyższej kadry pochodzącej z lokalnej społeczności w głównych lokalizacjach działalności Spółki kształtuje się następująco: 83% w Gdańsku, 100% w Warszawie oraz 0% w Krakowie, gdzie Grupa LOTOS nie zatrudnia pracowników reprezentujących wyższe kierownictwo.

LOTOS Asfalt: Proporcja zatrudnienia kadry kierowniczej w stosunku do zatrudnionych z lokalnej społeczności w głównych lokalizacjach firmy kształtuje się następująco: 100% w Czechowicach, 71% w Jaśle, 79% w Gdańsku.

LOTOS Kolej: W składzie wyższej kadry zarządzającej firmy 100% zatrudnionych rekrutuje się z lokalnej społeczności, tj. z województwa pomorskiego.

LOTOS Oil: W głównych lokalizacjach prowadzenia działalności gospodarczej, tj. w Gdańsku, Czechowicach, Jaśle, Piotrkowie Trybunalskim, wskaźnik zatrudnienia wyższej kadry kierowniczej pochodzącej z lokalnej społeczności w każdej z nich wynosi 100%.

LOTOS Parafiny: Proporcja zatrudnienia kadry kierowniczej w stosunku do zatrudnionych z lokalnej społeczności w głównych lokalizacjach firmy kształtuje się następująco: w Czechowicach 86,7%, w Jaśle 87,5%.

Pośredni wpływ finansowy

NR GRI OBSZAR
EC 8 Rozwój i wpływ inwestycji i usług infrastrukturalnych na skutek zaangażowania komercyjnego, niematerialnego i pro publico bono firmy

 

Grupa LOTOS w 2009 r. wsparła finansowo w formie darowizn inwestycje służące społeczeństwu. Łączna kwota zaangażowania wyniosła 277 tys. zł Nie są to inwestycje poczynione w celu rozwijania działalności biznesowej, ale stanowią wymiar zaangażowania Spółki na rzecz lokalnych społeczności i lokalnej gospodarki.

Wsparcie realizacji wskazanych inwestycji ma na celu:

 • w przypadku inwestycji w instytucje oświatowe: poprawę warunków lokalowych dzieci i młodzieży oraz jakości realizowanego procesu edukacji, 
 • w przypadku inwestycji w medycynę, na rzecz osób niepełnosprawnych: podniesienie poziomu jakości i skuteczności leczenia pacjentów,
 • w przypadku inwestycji w bezpieczeństwo: poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Podmiot Miasto Województwo Zakres
Rok 2009      
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Chirurgii VIRIBUS UNITIS Gdynia Pomorskie Zakup sprzętu medycznego – aparatu ultrasonograficznego Pro Focus 2202 dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Miejskiego im. PCK
Szpital Specjalistyczny Jasło Podkarpackie Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego – noża harmonicznego wraz z oprzyrządowaniem
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Kartuzy Pomorskie Zakup sprzętu medycznego
– 4 kardiomonitorów
Gmina Miasta Gdańska – Zarząd Dróg i Zieleni Gdańsk Pomorskie Dofinansowanie naprawy nawierzchni ul. Gdańskiego Kolejarza w Gdańsku Rudnikach
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego Gdańsk Pomorskie Zakup wyposażenia pracowni chemicznej – suszarki laboratoryjnej z obiegiem powietrza oraz łaźni wodno-parowej
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica Kraków Małopolskie Zakup sprzętu dydaktycznego – wiskozymetru kulowego Hopplera oraz drukarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Jasło Podkarpackie Zakup 100 krzesełek dla niepełnosprawnych uczniów
Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza Gdańsk Pomorskie Zakup 4 specjalistycznych łóżek

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan