Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe Środowiskowe aspekty działalności

Materiały

NR GRI OBSZAR
EN 1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
Przerób ropy naftowej [tony]
Wyszczególnienie 2005 r. 2006 r. 2007 r.  2008 r. 2009 r.
Ropa razem 4.836.900 6.098.600 6.156.431 6.203.414 5.461.540
Surowce i komponenty 1.088.605 1.146.989 1.699.034
Dodatki uszlachetniające 2.052 1.825 2.229
NR GRI OBSZAR
EN 2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności Grupa LOTOS jedynie w niewielkim stopniu może wykorzystywać produkty pochodzące z recyklingu. Każda ze spółek Grupy Kapitałowej prowadząca działalność produkcyjną, podlega ustawowemu obowiązkowi oddawania, poprzez zewnętrzne Organizacje Odzysku, zużytych materiałów do recyklingu. Jednak również w tym przypadku możliwość powtórnego wykorzystania poddanych recyklingowi produktów jest znikoma.


Energia

NR GRI OBSZAR
EN 3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii
Wyszczególnienie Jednostka
miary
Bezpośrednie, zakupione źródła energii Bezpośrednie, wyprodukowane źródła energii Bezpośrednie, sprzedane źródła energii Bezpośrednie, całkowite zużycie energii
Gaz ziemny GJ 801.742 801.742
Gaz opałowy GJ 6.092.455 6.092.455
Olej opałowy HSFO GJ 2.553.180 2.553.180
Olej opałowy LSFO GJ 3.694.288 3.694.288
Energia elektryczna GJ 6.912 -6.912
Energia cieplna GJ 25.442 -25.442
Razem GJ 4.496.030 8.645.635 32.354 13.109.311
NR GRI OBSZAR
EN 4 Pośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii

 


Wyszczególnienie
Jednostka miary Średnio zaawansowana energia zakupiona
Energia elektryczna GJ 963.277

 


NR GRI
OBSZAR
EN 5 Ilość energii zaoszczędzonej dzięki konserwacji/remontom infrastruktury i poprawie efektywności energetycznej dotychczas stosowanych narzędzi

W 2009 r. w rafinerii w Gdańsku uruchomiono komputerowy system do wizualizacji i optymalizacji zużycia energii Visual Mesa firmy Soteica. Program ten stale nadzoruje infrastrukturę energetyczną rafinerii – systemy gazu i oleju opałowego, a także system pary technologicznej – i na podstawie algorytmów optymalizacyjnych sugeruje zmiany w systemie energetycznym, które spowodują zmniejszenie kosztu jego funkcjonowania. Trudno jest jednoznacznie oszacować wpływ uruchomienia programu do optymalizacji systemu energetycznego rafinerii na oszczędności w zużyciu energii, bo 2009 r. był rokiem ciągłych zmian w systemie energetycznym – uruchamiane były nowe instalacje produkcyjne oraz nowe elementy systemu mediów energetycznych i pomocniczych. Niemożliwe jest oszacowanie, jakie byłoby zużycie energii, gdyby system nie został uruchomiony. Wg szacunków sprzed wdrożenia, optymalizacja zmniejsza zużycie energii o 2-3%, co dla 2009 r. oznaczałoby zmniejszenie zużycia energii o niemal 300.000 GJ, czyli spalenie o ok. 6.800 ton oleju opałowego mniej.

NR GRI OBSZAR
EN 6 Inicjatywy podejmowane w celu zapewnienia produktów i usług wydajnych energetycznie i opartych o energię odnawialną oraz redukcje związane z wymaganiami energetycznymi jako wynik tych działań

Produkty paliwowe produkowane przez Grupę LOTOS komponowane są zgodnie z wymaganiami dotyczącymi realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego, dotyczącego udziału surowców odnawialnych w paliwach drogowych. Zarówno benzyny, jak i oleje napędowe zawierają biokomponenty produkowane w oparciu o surowce odnawialne. Obecnie trwa naukowa dyskusja na temat wpływu stosowania biokomponentów na zmniejszenie emisji, stąd w Grupie LOTOS wprowadzona zostanie analiza LCA (ang. Life Cycle Assessment, ocena cyklu życia produktu) badająca zużycie energii w całym łańcuchu produkcyjnym.


Woda

NR GRI OBSZAR
EN 8 Całkowity pobór wody według źródła
[m3] 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
podziemna 136.065 168.110 144.907 179.735 209.147
powierzchniowa 2.252.811 2.559.165 2.598.158 2.520.603 3.557.093
razem 2.388.876 2.727.275 2.743.065 2.700.338 3.766.240
NR GRI OBSZAR
EN 9 Źródła wody zubożone przez nadmierny jej pobór

Grupa LOTOS nie wpływa znacząco na źródło wody powierzchniowej, tj. nie przekracza ustalonej dla rzeki Motławy wartości tzw. nienaruszalnego przepływu (0,56 m3/s). Średni pobór wody jest mniejszy niż 5% średniego przepływu w rzece.

NR GRI OBSZAR
EN 10 Odsetek i całkowita ilość wody oczyszczonej i użytej ponownie
[m3] 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
produkcja wody gospodarczej z oczyszczonych ścieków 989.710 801.575 891.708 845.397 870.230

Bioróżnorodność

NR GRI OBSZAR
EN 11 Lokalizacja oraz powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów

Szczegółowe informacje na temat lokalizacji oraz powierzchni posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych przez Grupę LOTOS oraz spółki handlowe Grupy Kapitałowej gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów znajdują się w internetowym portalu Grupy LOTOS.

NR GRI OBSZAR
EN 12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej bioróżnorodności poza obszarami chronionymi

Właściwe użytkowanie produktów Grupy LOTOS nie powoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

NR GRI OBSZAR
EN 14 Strategie, działania i plany zarządzania wpływem na bioróżnorodność

Nie stwierdzono negatywnego wpływu działalności produkcyjnej Grupy LOTOS na stopień bioróżnorodności w środowisku lądowym, słodkowodnym i morskim. Działania podejmowane przez spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS zostały przedstawione w portalu internetowym Grupy LOTOS.

NR GRI OBSZAR
EN 15 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów [IUCN] oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem

Działalność Grupy LOTOS nie powoduje zagrożenia dla gatunków ujętych na czerwonej liście IUCN.


Emisja, ścieki, odpady

NR GRI OBSZAR
EN 16 Całkowita bezpośrednia i pośrednia ilość emisji gazów cieplarnianych według wagi
Emisja [tys. ton/rok]
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
CO2 979 1.154 1.153 1.135 1.121
NR GRI OBSZAR
EN 18 Inicjatywy podjęte w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i uzyskane efekty

Grupa LOTOS podjęła kilka inicjatyw służących osiągnięciu tego celu. Są nimi:

  • komputerowy system wizualizacji i optymalizacji zużycia energii,
  • odzyskiwanie i wykorzystywanie gazów zrzutowych na pochodnie. Realizowany jest obecnie etap wstępny (koncepcja, opłacalność itp.),
  • rozeznawanie możliwości zastosowania technik sekwestracji CO2 w połączeniu z działalnością LOTOS Petrobaltic,
  • wprowadzenie gazu ziemnego do systemu energetycznego Grupy LOTOS.
NR GRI OBSZAR
EN 19 Emisje substancji niszczących warstwę ozonową według wagi

Grupa LOTOS nie wykorzystuje ani nie emituje substancji niszczących warstwę ozonową.

NR GRI OBSZAR
EN 20 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza
według rodzaju i wagi
Emisja [tony/rok]
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
SO2 6.216 4.859 4.808 5.022 4.170
Dozwolone wartości maksymalne SO2 8.256 8.256 6.056 6.056 6.470
NO2 1.442 1.601 1.583 1.317 1.132
Dozwolone wartości maksymalne NO2 2.262 2.262 2.262 2.095 2.405
Pył
/Pył z EC
339
97
364
94
282
82
306
86
220
84
Dozwolone wartości maksymalne pyłu/ dopuszczalne wartości dla EC 448 - - - 521
163 163 163 163 209
NR GRI OBSZAR
EN 21 Całkowita objętość odprowadzanych ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia
Ilość odprowadzonych ścieków [m3]
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
odbiornik
Rozwójka 3.837.217 3.960.830 3.873.534 3.294.540 4.083.604
Martwa Wisła 379.080 724.249 1.094.220
Razem 3.837.217 3.960.830 4.252.614 4.018.789 5.177.824

Parametry oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiorników z Grupy LOTOS w latach kształtowały się następująco:

Rozwójka
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
pH 7,9 7,9 7,8 -- --
wartości dopuszczalne 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 -- --
BZT [mg O2/dm3] 11,6 7,4 7,5 -- --
wartości dopuszczalne 15 20 20 -- --
ChZT [mg O2/dm3] 46,3 43,4 50,9 -- --
wartości dopuszczalne 70 100 100 -- --
zawiesiny ogólne [mg/dm3] 12,1 7,2 7,3 9 9,6
wartości dopuszczalne 30 35 35 35 35
fenole lotne [mg/dm3] 0,011 0,009 0,011 -- --
wartości dopuszczalne 0,3 0,08 0,08 -- --
substancje ekstrahujące się eterem naftowym [mg/dm3] 1,1 1,1 2,2 -- --
wartości dopuszczalne 40 40 40 -- --
węglowodory ropopochodne [mg/dm3] -- 1,7 1,25 1,54 1,64
wartości dopuszczalne -- 5 5 5 5
azot ogólny [mg N/dm3] 6,8 5,7 4,9 -- --
wartości dopuszczalne 25 25 25 -- --
fosfor ogólny [mg P/dm3] 0,65 0,5 0,4 -- --
wartości dopuszczalne 2,5 2,5 2,5 -- --
siarczki [mg S/dm3] 0,027 0,008 0,01 -- --
wartości dopuszczalne 0,2 0,16 0,16 -- --
nikiel [mg Ni/dm3] -- 0,0158 0,0127 -- --
wartości dopuszczalne -- 0,4 0,4 -- --
wanad [mg V/dm3] -- 0,066 0,0243 -- --
wartości dopuszczalne -- 1,6 1,6
glin [mg Al/dm3] -- 0,0712 0,0867
wartości dopuszczalne -- 2,4 2,4
Martwa Wisła
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
pH -- -- 7,5 7,9 7,5
wartości dopuszczalne -- -- 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0 6,5 – 9,0
BZT [mg O2/dm3] -- -- 2,6 3,9 5,5
wartości dopuszczalne -- -- 20 20 25
ChZT [mg O2/dm3] -- -- 56,4 54,8 51,5
wartości dopuszczalne -- -- 100 100 125
zawiesiny ogólne [mg/dm3] -- -- 5,6 8,6 12,5
wartości dopuszczalne -- -- 35 35 35
fenole lotne [mg/dm3] -- -- 0,002 0,003 0,005
wartości dopuszczalne -- -- 0,08 0,08 0,1
substancje ekstrahujące się eterem naftowym[mg/dm3] -- -- 2,7 1,2 1,21
wartości dopuszczalne -- -- 40 40 50
węglowodory ropopochodne [mg/dm3] -- -- 1,1 0,51 0,73
wartości dopuszczalne -- -- 5 5 5
azot ogólny [mg N/dm3] -- -- 3,1 4 4,3
wartości dopuszczalne -- -- 25 25 30
fosfor ogólny [mg P/dm3] -- -- 0,4 0,4 0,9
wartości dopuszczalne -- -- 2,5 2,5 3
siarczki [mg S/dm3] -- -- 0,004 0,01 0,01
wartości dopuszczalne -- -- 0,16 0,16 2
nikiel [mg Ni/dm3] -- -- 0,0124 0,0089 0,0548
wartości dopuszczalne -- -- 0,4 0,4 0,5
wanad [mg V/dm3] -- -- 0,0296 0,0254 0,0679
wartości dopuszczalne -- -- 1,6 1,6 2
glin [mg Al/dm3] -- -- 0,032 0,0383 0,0420
wartości dopuszczalne -- -- 2,4 2,4 3,0

W latach 2005–2007 (pierwsze półrocze) wody opadowe i drenażowe oraz ścieki procesowe, wody zaolejone i ścieki sanitarne po oczyszczeniu kierowane były jednym wylotem do odbiornika – Rozwójki. W drugim półroczu 2007 r. nastąpiło rozpięcie strumieni. Wody opadowe i drenaż kierowane są do Rozwójki, natomiast ścieki procesowe, sanitarne i zaolejone, po oczyszczeniu kierowane są do Martwej Wisły.

NR GRI OBSZAR
EN 22 Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody postępowania z nimi [w tonach]
Rok 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Odpady wytworzone w roku, 8.280 8.294 9.100 8.806 10.305
w tym:  
Odpady niebezpieczne 4.327 3.919 4.151 4.126 4.242
Inne niż niebezpieczne 3.953 4.375 4.949 4.680 6.063
Odpady zmagazynowane na koniec roku poprzedniego 4.672 3.882 3.446 3.680 3.367
Razem: odpady do zagospodarowania w roku 12.952 12.176 12.546 12.486 13.672
Wartości dopuszczalne (dane z pozwolenia zintegrowanego) 57.991 57.991 57.991 57.991 89.627
Odpady poddane odzyskowi (odzyskiwanie) 8.012 8.369 8.765 8.964 10.215
Odpady unieszkodliwione, w tym: 1.058 361 101 155 1.243
spalanie 36 99 966
usunięcie na składowisko 65 56 277
Odpady zmagazynowane na miejscu na koniec roku, 3.882 3.446 3.680 3.367 2.214
w tym:
niebezpieczne 1.249 1.119 970 988 953
inne niż niebezpieczne 2.633 2.327  2.710 2.379 1.261
NR GRI OBSZAR
EN 23 Całkowita liczba i objętość istotnych wycieków

W 2009 r. na 16 zdarzeń awaryjnych zanotowano jeden istotny, z punktu wpływu na środowisko, wyciek produktu/oleju napędowego w wyniku przestępczego nawiertu do rurociągu transportującego produkt do portu. Nie jest możliwe określenie objętości oleju napędowego, jaka wyciekła w tym zdarzeniu. Określono skalę zdarzenia i sposób przeprowadzenia działań naprawczych.

NR GRI OBSZAR
EN 24 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych i przetwarzanych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III, i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie

W 2009 r. Grupa LOTOS wyeksportowała 286,768 ton odpadów niebezpiecznych do odzysku. Natomiast w kraju przekazano do zagospodarowania 4.277 ton odpadów niebezpiecznych, z czego 3.330 ton poddano odzyskowi, natomiast 947 unieszkodliwiono.

NR GRI OBSZAR
EN 25 Rodzaj, rozmiar, status ochronny oraz znaczenie dla bioróżnorodności akwenów wodnych i odnośnych siedlisk, na które istotny wpływ ma zrzucana przez organizację woda i wycieki

Brak statusu ochrony odbiorników wód i ścieków Grupy LOTOS. Brak narażenia bioróżnorodności tych odbiorników.

Produkty i usługi

NR GRI OBSZAR
EN 26

Inicjatywy mające na celu minimalizowanie wpływu produktów i usług na środowisko oraz zakres wpływu tych inicjatyw

Inicjatywy mające na celu ograniczania negatywnego wpływu produktów i usług na środowisko, z uwagi na specyfikę działalności, podejmowane są przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej LOTOS. Dotyczy to w szczególności następujących podmiotów: LOTOS Asfalt, LOTOS Oil, LOTOS Paliwa, LOTOS Parafiny i LOTOS Kolej. Projekty zrealizowane przez podmioty Grupy Kapitałowej zostały przedstawione w internetowym portalu Grupy LOTOS.

NR GRI OBSZAR
EN 27 Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań,
według kategorii materiału

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, obowiązki wybranych spółek w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz odzysku i regeneracji olejów smarowych, zostały zlecone wyspecjalizowanym organizacjom odzysku. Szczegółowe dane za 2009 r. dotyczące realizacji przez spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS obowiązku gospodarowania odpadami zaprezentowano w internetowym portalu Grupy LOTOS.

Zgodność z prawem

NR GRI OBSZAR
EN 28 Wartość istotnych grzywien i całkowita wartość niefinansowych sankcji za niedostosowanie się do praw i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Nie wystąpiły istotne przypadki naruszenia i/lub niedostosowania się Grupy LOTOS do praw i regulacji środowiskowych.

Transport

NR GRI OBSZAR
EN 29 Istotny wpływ na środowisko na skutek transportu produktów, innych dóbr i materiałów wykorzystywanych w działalności organizacji oraz transport pracowników

Spółki handlowe Grupy Kapitałowej LOTOS zlecają transport swoich produktów specjalistycznym firmom. Opis procedur i wymagań stosowanych przy powierzaniu tego rodzaju usług przez poszczególne spółki został szczegółowo zaprezentowany w portalu internetowym Grupy LOTOS.

Wydatki na ochronę środowiska

NR GRI OBSZAR
EN 30 Całkowite wydatki poniesione na ochronę środowiska i inwestycje według ich rodzaju
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska poniesione przez Grupę LOTOS:
Emisja [tys. zł]
2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.
Emisja do powietrza 3.594 3.518 3.521 3.181 3.046
Pobór wody 87 109 100 113 211
Odprowadzanie ścieków 295 266 280 213 254
Razem 3.940 3.893 3.902 3.508 3.511
Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione przez Grupę LOTOS:
Nakłady [tys. zł]
2005 2006 2007 2008 2009
inwestycje ogółem 246.123 284.104 858.462 1.910.687 2.271.034
inwestycje proekologiczne 7.265 34.387 99.880 224.723 138.818

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan