Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
sporządzone według międzynarodowych standardów
sprawozdawczości finansowej
wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta 

  Opinia niezależnego biegłego rewidenta
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Skonsolidowane sprawozdanie z pozycji finansowej
  Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitałach własnych
  Dodatkowe informacje i objaśnienia

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan