Sprawozdania Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. zostało sporządzone według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF). Sprawozdaniu towarzyszy opinia niezależnego biegłego rewidenta.

więcej