O Raporcie Rocznym

O Raporcie Rocznym

Niniejszy Raport Roczny dotyczy działalności Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa Kapitałowa LOTOS, Grupa Kapitałowa), w szczególności zaś jednostki dominującej, tj. Grupy LOTOS S.A. (zwanej dalej: Grupa LOTOS, Spółka, koncern).

Grupa LOTOS jest największą firmą na Pomorzu, drugim co do wielkości koncernem naftowym w Polsce i jednym z najbardziej efektywnych w Europie Środkowo-Wschodniej. W Grupie Kapitałowej LOTOS pracuje prawie 5 tys. pracowników. W ramach realizowanego Programu 10+ na terenie rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku powstaje szereg nowych, zaawansowanych technologicznie instalacji, które pozwolą jeszcze przed rokiem 2012 zwiększyć zdolności przerobu ropy naftowej do 10,5 mln ton rocznie. Rafineria stosuje zaawansowane technologie, zapewniające wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz minimalizujące wpływ działalności na środowisko naturalne.

Ideą przewodnią Raportu jest zrównoważony rozwój, który zakłada prowadzenie przez Spółkę działalności w sposób uwzględniający umiejętne korzystanie z zasobów ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych tak, aby mogły być one również bogactwem przyszłych pokoleń. Koncern traktuje ten aspekt nie tylko jako przejaw odpowiedzialności Spółki za swoje społeczne i środowiskowe otoczenie, ale i dowód otwartości na przyszłość, perspektywiczności i innowacyjności w podejściu do biznesu. Dodatkowym komponentem publikacji jest odniesienie perspektywy zrównoważonego rozwoju do przyszłości w jej wymiarze historycznym i biznesowym, czyli perspektywy „10+”. Naszym celem jest odwołanie się w opisie działalności Grupy Kapitałowej LOTOS do wyzwań, szans i ryzyk, jakie niesie dla niej początek nowej dekady i zbliżające się pomyślne zakończenie inwestycji Programu 10+.

Raport Roczny 2009 jest pierwszym zintegrowanym raportem Spółki. W latach 2007-2009 koncern publikował osobno raporty z dziedziny ochrony środowiska, a następnie społecznej odpowiedzialności, prezentując je interesariuszom równolegle z dorocznie przygotowywanymi raportami zawierającymi skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Kierując się Strategią społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS oraz chęcią prowadzenia otwartej polityki informacyjnej, Zarząd Spółki podjął decyzję o integracji wydawnictw cyklicznie prezentujących zainteresowanym interesariuszom podejście do zarządzania oraz wyniki organizacji osiągane we wszystkich aspektach działalności, tj. ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Decyzja powodowana jest chęcią zapewnienia kluczowym interesariuszom pełnego obrazu dokonań Grupy Kapitałowej w odniesieniu zarówno do wyników osiąganych z podstawowej działalności, jak i w sferze działań prospołecznych oraz nakierowanych na ograniczanie wpływu wywieranego na środowisko naturalne. Intencją Zarządu jest umożliwienie otoczeniu organizacji dokonywania kompleksowej, mierzalnej, zobiektywizowanej oceny całokształtu jej zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowaną prezentację sprawozdań finansowych i pozafinansowych z działalności w roku obrotowym.

Grupa LOTOS poprzedziła swoją decyzję badaniem opinii kluczowych grup interesariuszy Spółki, w tym liderów opinii, przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych, rynku kapitałowego i środków masowego przekazu. Konsultacje dotyczyły oceny dotychczasowych praktyk sprawozdawczych Spółki, jak również potrzeb informacyjnych odbiorców w tym względzie. Włączenie interesariuszy w proces doskonalenia raportowania miało na celu jak najpełniejsze dopasowanie wyrażanych przez nich oczekiwań i dostępnych Spółce narzędzi służących raportowaniu postępów we wdrażaniu Strategii społecznej odpowiedzialności.

Grupa LOTOS, jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, uczestnik pierwszego indeksu giełdowego skupiającego spółki społecznie odpowiedzialne w Europie Środkowo-Wschodniej RESPECT Index, postępuje zgodnie z dobrymi praktykami komunikacji spółek publicznych:

  • w obszarze sprawozdawczości finansowej stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzone przez Unię Europejską, opublikowane i obowiązujące na dzień 31 grudnia 2009 r.,
  • w obszarze sprawozdawczości pozafinansowej stosuje Ramowe Zasady Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (G3 GRI) oraz Zasady United Nations Global Compact odnoszące się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy, Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji.


Wobec braku powszechnie uznanych standardów obowiązujących w procesie przygotowywania zintegrowanych raportów rocznych, Grupa LOTOS wykorzystała najlepsze dostępne praktyki w zakresie sprawozdawczości finansowej i pozafinansowej. Spółka kierowała się naczelnymi zasadami: dokładności, istotności, kompletności, porównywalności, wyważenia i wiarygodności.
Raport Roczny 2009 zawiera Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez Zarząd Grupy LOTOS 26 kwietnia 2010 r. oraz Skonsolidowane sprawozdanie pozafinansowe Grupy Kapitałowej LOTOS. Sprawozdanie pozafinansowe zawiera odnośniki do dokumentów i treści, wzbogacających zakres prezentowanych informacji, znajdujących się w portalu internetowym Grupy LOTOS. Wskaźnikom wyników zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach towarzyszą treści opisowe w odrębnych rozdziałach Raportu, przedstawiające podejście do zarządzania, cele strategiczne oraz plany rozwoju w poszczególnych obszarach działalności.
Indeks ułatwiający wyszukiwanie konkretnych wskaźników wyników oraz treści opisowych odpowiadających przedstawianym zagadnieniom zawarty jest w Tabeli treści GRI i zasad UN Global Compact.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan