Podstawowe dane 2009

Podstawowe dane 2009

 Grupa LOTOS – wybrane dane

JednostkaZa rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008ZmianaJednostka(**)Za rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
Dane
finansowe (*) 

 
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Przychody ze sprzedaży tys. zł 12.696.912 14.898.653 -15% tys. euro 2.925.151 4.218.072  -31%
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł 108 (573.456) - tys. euro 25 (162.356) -
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem tys. zł 701.871 (856.160) - tys. euro 161.699 (242.394) -
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej tys. zł 591.327 (675.704) - tys. euro 136.232 (191.304) -
Całkowite dochody ogółem tys. zł 591.327 (675.704) - tys. euro 136.232 (191.304) -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł (25.753) (160.780) - tys. euro (5.933) (45.520) -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (2.409.365) (1.712.082) - tys. euro (555.076) (484.721) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 2.124.441 2.010.399 6% tys. euro 489.435 569.180 -14% 
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (309.495) 139.833 - tys. euro (71.302) 39.589 -
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą        zł 4,88 (5,58) - euro 1,12 (1,58) -
Inwestycje społeczne tys. zł 793 651 22% tys. euro 183 184  -0,5%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 138.818 224.723 -38,2% tys. euro 31.981 63.623  -50%
stan na 31.12.2009stan na 31.12.2008stan na 31.12.2009stan na 31.12.2008
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Aktywa razem tys. zł 12.396.184 9.491.020 31% tys. euro 3.017.425 2.274.715  33%
Kapitały własne tys. zł 5.347.708 4.399.811 22% tys. euro 1.301.716 1.054.504  23%
Jednostka Za rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
Dane pozafinansowe (dane porównywalne)
Pracownicy liczba zatrudnionych 1.305 1.246 5%
Skala rotacji zatrudnienia % 13,13 16,13 -3,0 p.p.
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 5,6 2,86 95,8%
Całkowity pobór wody m3 3.766.240 2.700.338 39,5%
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.121 1.135 -1,2%

 

Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane

JednostkaZa rok zakończony
31.12.2009
Za rok zakończony 31.12.2008ZmianaJednostka(**)Za rok zakończony
31.12.2009
Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
Dane finansowe (*) (dane porównywalne) (dane porównywalne)
Przychody ze sprzedaży tys. zł 14.321.041 16.294.738 -12% tys. euro 3.299.323 4.613.329  -28%
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł 419.793 (145.828) - tys. euro 96.713 (41.286) -
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem tys. zł 1.109.608 (503.700) - tys. euro 255.635 (142.606) -
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej tys. zł 911.812 (389.415) - tys. euro 210.066 (110.250) -
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł 900.761 (453.549) - tys. euro 207.520 (128.408) -
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 11.051 64.134 - tys. euro 2.546 18.157 -
Całkowite dochody ogółem tys. zł 928.661 (362.559) - tys. euro 213.948 (102.647) -
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł 908.083 (426.693) - tys. euro 209.207 (120.804) -
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 20.578 64.134 - tys. euro 4.741 18.157 -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 694.498 311.670 123% tys. euro 160.000 88.239  81%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (3.339.669) (2.417.112) - tys. euro (769.403) (684.327) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 2.155.844 1.963.145 10% tys. euro 496.670 555.801  -11%
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (486.988) (138.751) - tys. euro (112.194) (39.283) -
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 7,44 (3,74) - euro 1,71 (1,06) -
Inwestycje społeczne tys. zł 839 898 -7% tys. euro 193 254  -24%
stan na
31.12.2009
stan na 31.12.2008stan na
31.12.2009
stan na 31.12.2008
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Aktywa razem tys. zł 15.062.506 12.187.558 24% tys. euro 3.666.449 2.920.995  26%
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł 6.677.002 5.389.534 24% tys. euro 1.625.287 1.291.711  26%
Udziały niekontrolujące tys. zł 36.752 396.078 -91% tys. euro 8.946 94.928  -91%
Kapitały własne razem tys. zł 6.713.754 5.785.612 16% tys. euro 1.634.233 1.386.639  18%
Dane pozafinansoweJednostkaZa rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
(dane porównywalne)
Pracownicy liczba zatrudnionych 4.949 4.878 1%
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 4,4 5,2 -15,4%
Udział w rynku paliw % 28,3 25,4 2,9 p.p.
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 175,4 256,9 -32%
Wydobycie gazu mln Nm3 19,5 29,3 -33%


(*) Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

(**) W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli „Podstawowe dane” na 31 grudnia 2009 r., użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 euro = 4,1082 zł. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. przeliczono przy użyciu kursu 1 euro = 4,3406 zł (wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.). W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli „Podstawowe dane” na 31 grudnia 2008 r., użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 euro = 4,1724 zł. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. przeliczono przy użyciu kursu 1euro = 3,5321 zł (wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.).

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan