Podstawowe dane 2009

Podstawowe dane 2009

 Grupa LOTOS – wybrane dane

JednostkaZa rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008ZmianaJednostka(**)Za rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
Dane
finansowe (*) 

 
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Przychody ze sprzedaży tys. zł 12.696.912 14.898.653 -15% tys. euro 2.925.151 4.218.072  -31%
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł 108 (573.456) - tys. euro 25 (162.356) -
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem tys. zł 701.871 (856.160) - tys. euro 161.699 (242.394) -
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej tys. zł 591.327 (675.704) - tys. euro 136.232 (191.304) -
Całkowite dochody ogółem tys. zł 591.327 (675.704) - tys. euro 136.232 (191.304) -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł (25.753) (160.780) - tys. euro (5.933) (45.520) -
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (2.409.365) (1.712.082) - tys. euro (555.076) (484.721) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 2.124.441 2.010.399 6% tys. euro 489.435 569.180 -14% 
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (309.495) 139.833 - tys. euro (71.302) 39.589 -
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą        zł 4,88 (5,58) - euro 1,12 (1,58) -
Inwestycje społeczne tys. zł 793 651 22% tys. euro 183 184  -0,5%
Inwestycje proekologiczne tys. zł 138.818 224.723 -38,2% tys. euro 31.981 63.623  -50%
stan na 31.12.2009stan na 31.12.2008stan na 31.12.2009stan na 31.12.2008
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Aktywa razem tys. zł 12.396.184 9.491.020 31% tys. euro 3.017.425 2.274.715  33%
Kapitały własne tys. zł 5.347.708 4.399.811 22% tys. euro 1.301.716 1.054.504  23%
Jednostka Za rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
Dane pozafinansowe (dane porównywalne)
Pracownicy liczba zatrudnionych 1.305 1.246 5%
Skala rotacji zatrudnienia % 13,13 16,13 -3,0 p.p.
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 5,6 2,86 95,8%
Całkowity pobór wody m3 3.766.240 2.700.338 39,5%
Emisja CO2 tys. ton/rok 1.121 1.135 -1,2%

 

Grupa Kapitałowa LOTOS – wybrane dane skonsolidowane

JednostkaZa rok zakończony
31.12.2009
Za rok zakończony 31.12.2008ZmianaJednostka(**)Za rok zakończony
31.12.2009
Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
Dane finansowe (*) (dane porównywalne) (dane porównywalne)
Przychody ze sprzedaży tys. zł 14.321.041 16.294.738 -12% tys. euro 3.299.323 4.613.329  -28%
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) tys. zł 419.793 (145.828) - tys. euro 96.713 (41.286) -
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem tys. zł 1.109.608 (503.700) - tys. euro 255.635 (142.606) -
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej tys. zł 911.812 (389.415) - tys. euro 210.066 (110.250) -
Zysk/(Strata) z działalności kontynuowanej przypisany/(a) akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł 900.761 (453.549) - tys. euro 207.520 (128.408) -
Zysk z działalności kontynuowanej przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 11.051 64.134 - tys. euro 2.546 18.157 -
Całkowite dochody ogółem tys. zł 928.661 (362.559) - tys. euro 213.948 (102.647) -
Całkowity dochód przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł 908.083 (426.693) - tys. euro 209.207 (120.804) -
Całkowity dochód przypisany udziałom niekontrolującym tys. zł 20.578 64.134 - tys. euro 4.741 18.157 -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej tys. zł 694.498 311.670 123% tys. euro 160.000 88.239  81%
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej tys. zł (3.339.669) (2.417.112) - tys. euro (769.403) (684.327) -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej tys. zł 2.155.844 1.963.145 10% tys. euro 496.670 555.801  -11%
Przepływy pieniężne netto razem tys. zł (486.988) (138.751) - tys. euro (112.194) (39.283) -
Podstawowy zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą 7,44 (3,74) - euro 1,71 (1,06) -
Inwestycje społeczne tys. zł 839 898 -7% tys. euro 193 254  -24%
stan na
31.12.2009
stan na 31.12.2008stan na
31.12.2009
stan na 31.12.2008
(dane porównywalne) (dane porównywalne)
Aktywa razem tys. zł 15.062.506 12.187.558 24% tys. euro 3.666.449 2.920.995  26%
Kapitały własne przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej tys. zł 6.677.002 5.389.534 24% tys. euro 1.625.287 1.291.711  26%
Udziały niekontrolujące tys. zł 36.752 396.078 -91% tys. euro 8.946 94.928  -91%
Kapitały własne razem tys. zł 6.713.754 5.785.612 16% tys. euro 1.634.233 1.386.639  18%
Dane pozafinansoweJednostkaZa rok zakończony 31.12.2009Za rok zakończony 31.12.2008Zmiana
(dane porównywalne)
Pracownicy liczba zatrudnionych 4.949 4.878 1%
Wskaźnik wypadkowości LTIF (na 1 mln przepracowanych godzin) 4,4 5,2 -15,4%
Udział w rynku paliw % 28,3 25,4 2,9 p.p.
Wydobycie ropy naftowej tys. ton 175,4 256,9 -32%
Wydobycie gazu mln Nm3 19,5 29,3 -33%


(*) Szczegółowe omówienie wyników finansowych zostało zaprezentowane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

(**) W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli „Podstawowe dane” na 31 grudnia 2009 r., użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 euro = 4,1082 zł. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2009 r. przeliczono przy użyciu kursu 1 euro = 4,3406 zł (wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.). W celu przeliczenia pozycji w sprawozdaniu z pozycji finansowej w tabeli „Podstawowe dane” na 31 grudnia 2008 r., użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 euro = 4,1724 zł. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli za rok zakończony 31 grudnia 2008 r. przeliczono przy użyciu kursu 1euro = 3,5321 zł (wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.).