O Raporcie List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Wiesław Skwarko
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

coraz trudniejsze warunki konkurowania na europejskim i globalnym rynku oraz niestabilne ceny surowca spowodowały poważne zawirowania w branży naftowej. Spadek zapotrzebowania na paliwa wpłynął również na obniżenie marż rafineryjnych. Globalna gospodarka podlegała silnym zmianom i choć wydaje się, że kryzys już za nami, nadal nie możemy być pewni stabilności ożywienia gospodarczego. Znacznie lepiej ze spowolnieniem poradziła sobie gospodarka Polski, jednak i krajowych przedsiębiorstw nie omijały trudności.

Grupa LOTOS jest pozytywnym przykładem przezwyciężania kryzysu. Budowane w spokojniejszych czasach porozumienie i dialog przyniosły efekty. Zaufanie, atmosfera zaangażowania i integracja pracowników wokół celów strategicznych firmy pozwoliły z sukcesem realizować trudne zadania w szczególnych warunkach rynkowych. Tak dobrą i stabilną sytuację wewnętrzną Spółka zawdzięcza wysoko rozwiniętej kulturze komunikacji w firmie. Planowane działania antykryzysowe zostały wprowadzone po szerokich konsultacjach z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników. Na początku 2009 r. został przeprowadzony program spotkań z pracownikami całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Tematem była sytuacja makroekonomiczna, możliwy wpływ kryzysu na Spółkę i możliwości zabezpieczenia się przed nim. Dzięki przełamaniu obaw i wątpliwości, udało się zbudować w firmie pozytywną atmosferę koncentracji na wynikach Spółki.

Dzięki tej właśnie atmosferze i akceptacji pracowników dla działań proponowanych przez Zarząd, Grupa Kapitałowa LOTOS mogła wdrożyć wyjątkowy w skali kraju Pakiet Antykryzysowy, będący wynikiem porozumienia społecznego w firmie. Pakiet zakładał obniżenie wydatków i wprowadzenie licznych programów proefektywnościowych. Jego podstawowym celem było zabezpieczenie płynności finansowej firmy na ostatnim etapie realizacji Programu 10+ i budowa wartości dla akcjonariuszy. Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników w jego realizację, założenia Pakietu zostały przekroczone, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych miejsc pracy.

Podjęte działania oszczędnościowe i proefektywnościowe oraz elastyczne reagowanie na stan krajowej i globalnej gospodarki, przyczyniły się do uzyskania przez Grupę LOTOS bardzo dobrych wyników działalności. Satysfakcjonujące są również notowania Spółki na giełdzie – Grupa LOTOS z nawiązką odpracowała spadki spowodowane załamaniem na rynkach finansowych i negatywną rekomendacją jednego z analityków z końca 2008 roku.

Miniony rok był niezwykle istotny dla realizacji strategii rozwoju Spółki. Nieodłącznym jej elementem w segmencie rafineryjnym pozostaje Program 10+. Jest to przedsięwzięcie inwestycyjne o rzadko spotykanej skali, jedno z największych nie tylko w regionie, ale i Europie. Realizacja Programu 10+ przebiegała w 2009 roku zgodnie z założeniami, dzięki czemu pierwsze nowe instalacje mogły już rozpocząć pracę. W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym kontynuowane były działania zmierzające do uruchomienia produkcji z nowych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Bałtyku. Działania te, obarczone wysokim ryzykiem, wymagają dalszej intensyfikacji i stanowić będą największe wyzwania dla Spółki w roku 2010 i kolejnych latach. W obszarze handlu warto podkreślić, że 2009 rok to rok, w którym Spółka rozpoczęła budowę stacji benzynowych i miejsc obsługi pasażerów przy autostradach, zakontraktowała na kolejne lata dostawy ropy naftowej i utrzymała pozycję lidera na rynku asfaltów oraz olejów smarowych w Polsce. Jednocześnie Grupa LOTOS ograniczyła swoje zaangażowanie na rynku LPG.

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w strukturze kapitałowej Spółki. Skarb Państwa stał się bezpośrednio głównym, większościowym akcjonariuszem. Jednocześnie dokapitalizował Grupę LOTOS poprzez wniesienie aportem swoich akcji w trzech spółkach należących już wcześniej do Grupy Kapitałowej LOTOS.

Rok 2009 to także rok stabilizacji zarządzania Spółką. Wybrano, w drodze konkursu, Zarząd na kolejną trzyletnią kadencję. W jego skład, obok trzech dotychczasowych członków, weszła nowa osoba odpowiedzialna za działalność handlową – specjalista z branży naftowej.

Przed Spółką wiele wyzwań w najbliższych latach. Równie dużym, jak sam proces inwestycyjny, wyzwaniem dla Grupy LOTOS będzie wykorzystanie większych mocy przerobowych gdańskiej rafinerii i uplasowanie produktów na rynku. Dopiero w tym momencie będziemy mogli w pełni odczuć skalę zmian, jakie Program 10+ przyniósł nie tylko Grupie LOTOS, ale i rynkowi w regionie.

Obecny rok oznacza dla Spółki konieczność przeformułowania celów strategicznych i aktualizację strategii. Kluczowy w tej strategii będzie rozwój w segmencie upstream. Poszukiwanie i eksploatacja nowych złóż są bowiem konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i umocnienia pozycji Grupy LOTOS w regionie. Nowe kierunki rozwoju oraz ambitne cele w zakresie działalności rynkowej i wyniku finansowego mogą dla Spółki oznaczać konieczność poszukiwania nowych rozwiązań – aliansów strategicznych, partnerów projektowych, inwestorów. Wzmocnienie jest szczególnie istotne w perspektywie planowanej przez Skarb Państwa prywatyzacji Spółki.

Rok 2009 był dla Grupy LOTOS czasem realizacji ambitnych projektów, jednak w perspektywie kolejnych lat czeka nas równie dużo wysiłku - wykorzystanie szansy, jaką daje Program 10+ oraz realizacja zadań w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym. W moim przekonaniu z wyzwaniami tymi Spółka, dzięki determinacji Zarządu, akceptacji pracowników oraz poparciu ze strony akcjonariuszy, poradzi sobie doskonale.

 
Z poważaniem,

alt

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.