List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Wiesław Skwarko
Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

coraz trudniejsze warunki konkurowania na europejskim i globalnym rynku oraz niestabilne ceny surowca spowodowały poważne zawirowania w branży naftowej. Spadek zapotrzebowania na paliwa wpłynął również na obniżenie marż rafineryjnych. Globalna gospodarka podlegała silnym zmianom i choć wydaje się, że kryzys już za nami, nadal nie możemy być pewni stabilności ożywienia gospodarczego. Znacznie lepiej ze spowolnieniem poradziła sobie gospodarka Polski, jednak i krajowych przedsiębiorstw nie omijały trudności.

Grupa LOTOS jest pozytywnym przykładem przezwyciężania kryzysu. Budowane w spokojniejszych czasach porozumienie i dialog przyniosły efekty. Zaufanie, atmosfera zaangażowania i integracja pracowników wokół celów strategicznych firmy pozwoliły z sukcesem realizować trudne zadania w szczególnych warunkach rynkowych. Tak dobrą i stabilną sytuację wewnętrzną Spółka zawdzięcza wysoko rozwiniętej kulturze komunikacji w firmie. Planowane działania antykryzysowe zostały wprowadzone po szerokich konsultacjach z organizacjami związkowymi i Radą Pracowników. Na początku 2009 r. został przeprowadzony program spotkań z pracownikami całej Grupy Kapitałowej LOTOS. Tematem była sytuacja makroekonomiczna, możliwy wpływ kryzysu na Spółkę i możliwości zabezpieczenia się przed nim. Dzięki przełamaniu obaw i wątpliwości, udało się zbudować w firmie pozytywną atmosferę koncentracji na wynikach Spółki.

Dzięki tej właśnie atmosferze i akceptacji pracowników dla działań proponowanych przez Zarząd, Grupa Kapitałowa LOTOS mogła wdrożyć wyjątkowy w skali kraju Pakiet Antykryzysowy, będący wynikiem porozumienia społecznego w firmie. Pakiet zakładał obniżenie wydatków i wprowadzenie licznych programów proefektywnościowych. Jego podstawowym celem było zabezpieczenie płynności finansowej firmy na ostatnim etapie realizacji Programu 10+ i budowa wartości dla akcjonariuszy. Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników w jego realizację, założenia Pakietu zostały przekroczone, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych miejsc pracy.

Podjęte działania oszczędnościowe i proefektywnościowe oraz elastyczne reagowanie na stan krajowej i globalnej gospodarki, przyczyniły się do uzyskania przez Grupę LOTOS bardzo dobrych wyników działalności. Satysfakcjonujące są również notowania Spółki na giełdzie – Grupa LOTOS z nawiązką odpracowała spadki spowodowane załamaniem na rynkach finansowych i negatywną rekomendacją jednego z analityków z końca 2008 roku.

Miniony rok był niezwykle istotny dla realizacji strategii rozwoju Spółki. Nieodłącznym jej elementem w segmencie rafineryjnym pozostaje Program 10+. Jest to przedsięwzięcie inwestycyjne o rzadko spotykanej skali, jedno z największych nie tylko w regionie, ale i Europie. Realizacja Programu 10+ przebiegała w 2009 roku zgodnie z założeniami, dzięki czemu pierwsze nowe instalacje mogły już rozpocząć pracę. W segmencie poszukiwawczo-wydobywczym kontynuowane były działania zmierzające do uruchomienia produkcji z nowych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i na Bałtyku. Działania te, obarczone wysokim ryzykiem, wymagają dalszej intensyfikacji i stanowić będą największe wyzwania dla Spółki w roku 2010 i kolejnych latach. W obszarze handlu warto podkreślić, że 2009 rok to rok, w którym Spółka rozpoczęła budowę stacji benzynowych i miejsc obsługi pasażerów przy autostradach, zakontraktowała na kolejne lata dostawy ropy naftowej i utrzymała pozycję lidera na rynku asfaltów oraz olejów smarowych w Polsce. Jednocześnie Grupa LOTOS ograniczyła swoje zaangażowanie na rynku LPG.

W ubiegłym roku nastąpiły zmiany w strukturze kapitałowej Spółki. Skarb Państwa stał się bezpośrednio głównym, większościowym akcjonariuszem. Jednocześnie dokapitalizował Grupę LOTOS poprzez wniesienie aportem swoich akcji w trzech spółkach należących już wcześniej do Grupy Kapitałowej LOTOS.

Rok 2009 to także rok stabilizacji zarządzania Spółką. Wybrano, w drodze konkursu, Zarząd na kolejną trzyletnią kadencję. W jego skład, obok trzech dotychczasowych członków, weszła nowa osoba odpowiedzialna za działalność handlową – specjalista z branży naftowej.

Przed Spółką wiele wyzwań w najbliższych latach. Równie dużym, jak sam proces inwestycyjny, wyzwaniem dla Grupy LOTOS będzie wykorzystanie większych mocy przerobowych gdańskiej rafinerii i uplasowanie produktów na rynku. Dopiero w tym momencie będziemy mogli w pełni odczuć skalę zmian, jakie Program 10+ przyniósł nie tylko Grupie LOTOS, ale i rynkowi w regionie.

Obecny rok oznacza dla Spółki konieczność przeformułowania celów strategicznych i aktualizację strategii. Kluczowy w tej strategii będzie rozwój w segmencie upstream. Poszukiwanie i eksploatacja nowych złóż są bowiem konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i umocnienia pozycji Grupy LOTOS w regionie. Nowe kierunki rozwoju oraz ambitne cele w zakresie działalności rynkowej i wyniku finansowego mogą dla Spółki oznaczać konieczność poszukiwania nowych rozwiązań – aliansów strategicznych, partnerów projektowych, inwestorów. Wzmocnienie jest szczególnie istotne w perspektywie planowanej przez Skarb Państwa prywatyzacji Spółki.

Rok 2009 był dla Grupy LOTOS czasem realizacji ambitnych projektów, jednak w perspektywie kolejnych lat czeka nas równie dużo wysiłku - wykorzystanie szansy, jaką daje Program 10+ oraz realizacja zadań w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym. W moim przekonaniu z wyzwaniami tymi Spółka, dzięki determinacji Zarządu, akceptacji pracowników oraz poparciu ze strony akcjonariuszy, poradzi sobie doskonale.

 
Z poważaniem,

alt

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grupa LOTOS S.A.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan