List Prezesa Zarządu

List Prezesa Zarządu

Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

alt

rok 2009 był niezwykle trudny dla działalności gospodarczej. W sektorze naftowym wystąpiły szczególnie niesprzyjające zjawiska. Na bardzo niskie światowe ceny ropy naftowej, które w pewnym okresie spadły do 30 dolarów za baryłkę, nałożył się wyjątkowo niski poziom marży rafineryjnej, bardzo niekorzystny dyferencjał Brent/Ural, a także dynamicznie zmieniający się kurs złotego.  
Grupa LOTOS dobrze rozpoczęła rok działalności operacyjnej. Jednakże narastające trudności rynkowe, jak również negatywne rekomendacje niektórych analityków spowodowały dramatyczne obniżenie kursu akcji do poziomu blisko 7,00 zł na początku lutego 2009 roku. Toksyczna „ekspertyza” jednego z analityków, który wycenił wartość akcji Grupy LOTOS na zero złotych, stworzyła poważne niebezpieczeństwo dla interesów Spółki. Zarząd podjął natychmiastowe kroki przeciwdziałań komunikacyjnych i merytorycznych, które ograniczyły, a następnie zlikwidowały zagrożenie. Decydującymi dla powodzenia operacji zarządzania kryzysowego była szybkość i profesjonalizm reakcji Zarządu, duża aktywność i otwartość komunikacyjna, bezpośrednie kontakty z rynkiem kapitałowym i udziałowcami. Działania te zdobyły pozytywne opinie zainteresowanych i posłużyły szybkiemu wygaszeniu kryzysu wokół firmy na rynku.

Stawka tej rozgrywki była bardzo wysoka. Firma realizowała ogromny program inwestycyjny 10+ wymagający w roku 2009 nakładów ponad 2 mld zł. Wymagało to perfekcyjnej koordynacji prac i strumienia finansowania, narzucało konieczność harmonijnej, bez najmniejszych zakłóceń pracy całego koncernu i utrzymania bezpiecznego poziomu płynności finansowej. Ryzyko wystąpienia negatywnych dla firmy skutków kryzysu światowego determinowało potrzebę podejmowania nadzwyczajnych działań zabezpieczających sprawność jej funkcjonowania. Zarząd Grupy LOTOS jako pierwszy w kraju podjął w lutym 2009 roku decyzję o wdrożeniu Pakietu Antykryzysowego. Była to bezpośrednia reakcja Spółki na niekorzystne zmiany zachodzące na rynku. Dokument ten to nie tylko szczegółowy plan redukcji kosztów oraz działań proefektywnościowych, ale też wynik dialogu Zarządu z Radą Pracowników i wszystkimi organizacjami związkowymi. Odpowiedzialność za przyszłość Grupy LOTOS, w obliczu kryzysu zewnętrznego i wielu zagrożeń dla firmy realizującej gigantyczny program inwestycyjny, była ogromna. Zarząd Grupy LOTOS wziął ją na siebie, wzmocniony poparciem pracowników i ich reprezentacji.

Dzięki sprawnej komunikacji z załogą wspólnie podejmowaliśmy skuteczne decyzje umożliwiające dalszy rozwój firmy. Był to trudny egzamin ze sprawności i odpowiedzialności. Firmie udało się ochronić miejsca pracy, wypracować dobre wyniki przy jednoczesnym kontynuowaniu kluczowych inwestycji.

Jestem przekonany, że również dla zewnętrznych interesariuszy był to ważny sygnał świadczący o stabilnej sytuacji koncernu. Potwierdzeniem tego był utrzymujący się trend wzrostowy wartości akcji Spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Zaufanie rynku budowaliśmy skutecznością realizacji podjętych decyzji oraz transparentnością działań. Mamy powody do satysfakcji. Konsekwentna realizacja Pakietu Antykryzysowego przyniosła Spółce 722,5 mln zł oszczędności. Wpłynęło to bezpośrednio na podniesienie poziomu płynności Spółki.
Potwierdzeniem dobrej kondycji jest także skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LOTOS z działalności kontynuowanej za 2009 rok, który wyniósł 911,8 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 14.321 mln zł, a zysk operacyjny osiągnął poziom 419,8 mln zł. W stosunku do 2008 roku przychody ze sprzedaży spadły o 1.974 mln zł, natomiast zysk operacyjny zwiększył się o 566 mln zł. Największy wpływ na wysokość zysku operacyjnego miał wynik segmentu produkcji i handlu, który wyniósł prawie 479,6 mln zł.
W segmencie detalicznym sprzedaż paliw wzrosła o 18,2 proc. W porównaniu z 2008 rokiem udział Grupy Kapitałowej LOTOS w rynku paliw wzrósł z 25,4 proc. do 28,3 proc. Oznacza to, że w trudnym kryzysowym roku Grupa Kapitałowa LOTOS zwiększyła swój udział rynkowy, realizując skutecznie program strategiczny zakładający osiągnięcie w 2012 roku 30 proc. udziału w rynku paliw.
Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy LOTOS miała również efektywnie prowadzona restrukturyzacja i konsolidacja aktywów. Dotyczy to zarówno spółek LOTOS Jasło, LOTOS Czechowice, jak i działalności poszukiwawczo-wydobywczej skupionej w firmie Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic).
Zakończenie procesu restrukturyzacji LOTOS Petrobaltic pozwoli na rozpoczęcie tworzenia kluczowej dla przyszłości koncernu działalności segmentu poszukiwań i wydobycia ropy naftowej.
Z sukcesem zakończono już stosowanie Pakietu Antykryzysowego. W 2010 roku Grupa LOTOS zakłada kontynuację programów efektywnościowych. Doświadczenia zdobyte w 2009 roku przyczyniły się do udoskonalenia kultury organizacyjnej oraz intensyfikacji działań systemowych, sprzyjających usprawnieniu zarządzania, poprawie efektywności funkcjonowania i zwiększeniu bezpieczeństwa działania Spółki.

Pragnę też podkreślić ważny kontekst działalności. Pracujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, dbając o zachowanie najwyższych parametrów ekologicznych nowych instalacji oraz zapewniając miejsca pracy dla pracowników wielu firm w całym łańcuchu dostaw.

Program 10+ wszedł w ostatnią fazę realizacji. Na koniec marca 2010 roku poziom jego zaawansowania sięgnął 97 procent. W grudniu 2009 roku oddano do rozruchu budowę instalacji destylacji atmosferyczno-próżniowej (CDU/VDU), która zwiększa zdolności przerobowe rafinerii do 10,5 mln ton na rok. Dzięki Programowi 10+ wzrośnie nie tylko wielkość przerobu ropy, ale też intensywność wykorzystania surowca. Pierwsze efekty finansowe związane z rozbudową rafinerii pojawią się w wynikach Spółki już w tym roku. Osiągnięty potencjał zapewni zaspokojenie krajowego popytu na najwyższej jakości benzyny i paliwa odrzutowe, a nadwyżki produkcji będą mogły być łatwo eksportowane dzięki nadmorskiemu położeniu zakładu.

Dla określenia dalszych planów rozwojowych koncernu istotne znaczenie będzie miała aktualizacja obecnej Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS, co planowane jest w połowie 2010 roku. Zapisy Strategii zostaną dostosowane do zmienionej sytuacji gospodarczej i posłużą maksymalizacji efektów finansowych, jak i zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, którego Grupa LOTOS jest ważnym ogniwem. W ramach programu długoterminowego zapewnienia Spółce dostaw surowca, realizowany jest program zróżnicowania dostaw ropy. Ma to związek zarówno z dywersyfikacją zakupów, jak i zwiększeniem własnego wydobycia ropy naftowej.
W 2010 roku Grupa Kapitałowa LOTOS w dalszym ciągu będzie koncentrować się na działaniach przynoszących wzrost wartości dla akcjonariuszy. Kluczową rolę odegra rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i umocnienie pozycji rynkowej. Wdrażane procesy technologiczne będą wyróżniały się najwyższym poziomem innowacyjności. Nie wyklucza się też zastosowania  formuły wspólnego przedsięwzięcia z partnerem strategicznym.

Zrównoważony rozwój oraz społeczna odpowiedzialność biznesu to podstawowe kryteria rozwoju i pojmowania jakości zarządzania korporacją. Jesteśmy pod tym kątem dobrze oceniani przez rynek, stąd nasza obecność i wysoka pozycja w nowo utworzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rankingu poważania, tzw. RESPECT Index. Zapewniam, że będziemy konsekwentnie doskonalić jakość i skuteczność naszego zarządzania. Mocno podkreślić należy to, co jest największą wartością Grupy LOTOS: oddane firmie kierownictwo i wszyscy pracownicy tworzący siłę, która wiele znaczy i może uczynić wiele dobrego. Jestem przekonany, że są to wartości, które doceniają również kluczowi dla naszego rozwoju interesariusze. Te wartości służą bowiem budowie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej LOTOS, współtworzą bezpieczeństwo energetyczne Polski i siłę jej gospodarki.

alt
Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny
Grupa LOTOS S.A.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan