Akcjonariat

Akcjonariat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS podjęło 30 czerwca 2009 r. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji. Pomiędzy Skarbem Państwa a Grupą LOTOS podpisana została 9 lipca 2009 r. umowa o objęciu przez Skarb Państwa 16.173.362 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C Grupy LOTOS po cenie emisyjnej 22,07 zł, w drodze subskrypcji prywatnej i o pokryciu ich przez Skarb Państwa wkładami w postaci akcji spółek Petrobaltic, LOTOS Jasło, LOTOS Czechowice. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 356.946.099,30 zł.

W wyniku podniesienia kapitału zakładowego Spółki oraz objęcia przez Skarb Państwa znacznego pakietu akcji Grupy LOTOS, tj. wszystkich akcji serii C, uległy zmianie proporcje w strukturze akcjonariatu.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS ze 113.700.000 zł do 129.873.362 zł, nastąpiła 17 lipca 2009 r. Ogólna liczba akcji tożsama z liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Grupę LOTOS akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego to 129.873.362 akcji.

Struktura kapitału zakładowego Grupy LOTOS przedstawia się następująco:

  • 78.700.000 akcji serii A,
  • 35.000.000 akcji serii B,
  • 16.173.362 akcji serii C.

 

Kolejny znaczny pakiet akcji Grupy LOTOS Ministerstwo Skarbu objęło 22 lipca 2009 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Naftą Polską S.A. i Skarbem Państwa 16 lipca 2009 r. Realizując postanowienia umowy, Nafta Polska przeniosła na Skarb Państwa łącznie 59.025.000 akcji Grupy LOTOS.

W wyniku objęcia dwóch wyżej opisywanych znacznych pakietów akcji Skarb Państwa posiadał 83.076.392 akcji Grupy LOTOS.

W wyniku nabycia akcji Spółki w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych 19 listopada 2009 r., ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem 6.524.479 akcji, zapewniających 5,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Struktura kapitału akcyjnego Grupy LOTOS
31.12.2009 r.
Akcjonariusz Liczba
akcji
Liczba
głosów
Wartość nominalna akcji
(zł)
Udział w kapitale podstawowym (%)
Skarb Państwa 83.076.392 83.076.392 83.076.392 63,97
ING OFE 6.524.479 6.524.479 6.524.479 5,02
Pozostali akcjonariusze 40.272.491 40.272.491 40.272.491 31,01
Razem 129.873.362 129.873.362 129.873.362 100

You need to upgrade your Flash Player

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan