Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS

Schemat Grupy Kapitałowej LOTOS
31.12.2009 r.

Schemat Grupy Kapitałowej LOTOS

 

(1) akcje pracownicze – 14,96%
(2) LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o. – 99,71% (udziały własne nabyte w celu umorzenia)
(3) akcje pracownicze – 14,99%
(4) inni akcjonariusze – 4,5%
(5) Skarb Państwa – 0,01%, akcje pracownicze – 0,67%
(6) UAB „Meditus" – 59,41%.

Ponadto Grupa LOTOS S.A. posiada 8,97% udziałów w kapitale zakładowym P.P.P.P. „NAFTOPORT” Sp. z o.o.
(spółce należącej do grupy kapitałowej PERN "Przyjaźń" S.A. z Płocka).

Podmioty, w których Grupa LOTOS posiada bezpośredni/pośredni udział w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym podmiotu, to:

Nazwa podmiotu Siedziba Przedmiot działalności Metoda konsolidacji
/wyceny udziałów
Procentowany udział bezpośredni/pośredni Grupy LOTOS w kapitale podstawowym
31.12.2009 31.12.2008
 Podmiot dominujący
Grupa LOTOS S.A. Gdańsk Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (głównie paliw) oraz ich sprzedaż hurtowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Spółki bezpośrednio zależne
LOTOS Paliwa
Sp. z o.o.
Gdańsk Sprzedaż hurtowa, detaliczna paliw, lekkiego oleju opałowego, zarządzanie siecią stacji paliw LOTOS pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Gaz S.A.(1) Mława Produkcja oraz hurtowa i detaliczna sprzedaż gazu płynnego. Spółka nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Oil S.A. Gdańsk Produkcja i sprzedaż olejów smarowych i smarów oraz krajowa sprzedaż olejów bazowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Asfalt
Sp. z o.o.
Gdańsk Produkcja i sprzedaż asfaltów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ekoenergia S.A. Gdańsk Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Kolej
Sp. z o.o.
Gdańsk Transport kolejowy pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Serwis
Sp. z o.o.
Gdańsk Działalność w zakresie utrzymania ruchu mechanicznego, elektrycznego i automatyki, wykonawstwo remontów pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Lab 
Sp. z o.o.
Gdańsk Wykonywanie analiz laboratoryjnych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Straż
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona przeciwpożarowa pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Ochrona
Sp. z o.o.
Gdańsk Ochrona mienia i osób pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Parafiny
Sp. z o.o.
Jasło Produkcja i sprzedaż  mas parafinowych pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Tank
Sp. z o.o.
Gdańsk(2) Handel hurtowy produktami naftowymi pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Czechowice S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Czechowice-Dziedzice Magazynowanie i dystrybucja paliw pełna 85,04%(3) 80,04%
LOTOS Jasło S.A.
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Jasło Działalność usługowa w zakresie dystrybucji produktów ropopochodnych, magazynowania paliw, tworzenia i utrzymywania zapasów paliw, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz ich sprzedaż hurtowa i detaliczna pełna 85,01%(3) 80,01%
Petrobaltic S.A.(4)
(spółka posiada swoją grupę kapitałową)
Gdańsk Pozyskiwanie oraz eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pełna 99,32%(3) 69,00%
UAB LOTOS Baltija Wilno, Litwa Obrót hurtowy i detaliczny olejami smarowymi m.in. na terenie Litwy i Białorusi, Ukrainy i Łotwy, od stycznia 2009 r. doradztwo handlowe i prawne pełna 100,00% 100,00%
LOTOS Park Technologiczny
Sp. z o.o.
Jasło Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Spółka nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej pełna 0,29%(5) 86,91%
Spółki pośrednio zależne
RCEkoenergia
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Działalność usługowa pełna 85,04%(6) 80,04%
LOTOS Biopaliwa
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Produkcja estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)(7) pełna 85,04%(7) 80,04%
RCSerwis 
Sp. z o.o.
Czechowice-Dziedzice Działalność usługowa -(8) -(9) 86,91%
"PLASTEKOL Organizacja Odzysku" S.A. Jasło Działalność usługowa pełna 81,18%(6,10) 66,81%(10)

KRAK-GAZ  Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Kraków Hurtowa i detaliczna sprzedaż gazu płynnego -(1) -(1) 100,00%
Miliana Shipping Company Ltd. Nikozja, Cypr Działalność usługowa pełna 99,32 %(6) 68,93%
LOTOS Exploration and Production Norge AS Stavanger, Norwegia Poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej na Norweskim Szelfie Kontynentalnym; świadczenie usług związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej. Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w listopadzie 2007 r. pełna 99,32%(6) 69,00%(11)
Aphrodite Offshore Services N.V. Curacao, Antyle Holenderskie Działalność usługowa pełna 99,32%(6) 69,00%
Energobaltic Sp. z o.o. Gdańsk(13) Działalność produkcyjna pełna(12) 99,32% 32,16%

(1) Do 23 lipca 2009 r. LOTOS Gaz posiadał kontrolę nad spółką zależną KRAK-GAZ. 30 kwietnia 2009 r. KRAK-GAZ złożył do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowo-naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości. 23 lipca 2009 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście Wydział VIII Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości w drodze likwidacji majątku KRAK-GAZ.

(2) 12 sierpnia 2009 r. nastąpiło przeniesienie siedziby LOTOS Tank z Jasła do Gdańska.

(3) 9 lipca 2009 r. doszło do podpisania umowy dotyczącej objęcia przez Skarb Państwa akcji Grupy LOTOS. W zamian Skarb Państwa przekazał Grupie LOTOS wkłady niepieniężne w postaci 30,32% akcji Petrobaltic, 5% akcji LOTOS Czechowice i 5% akcji LOTOS Jasło.

(4) 31 marca 2010 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowano zmianę nazwy spółki z: Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic” Spółka Akcyjna na LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna, w skrócie: LOTOS Petrobaltic S.A.

(5) 20 listopada 2009 r. dotychczasowi wspólnicy LOTOS Park Technologiczny zbyli na rzecz LOTOS Park Technologiczny posiadane udziały:

  • Grupa LOTOS - 9.400 udziałów z posiadanych 9.500,
  • LOTOS Czechowice - wszystkie 12.314 udziałów,
  • LOTOS Jasło - wszystkie 9.866 udziałów,
  • LOTOS Serwis - wszystkie 2.834 udziały,
  • Partner Holding Management Sp. z o.o. - wszystkie 100 udziałów.

 

LOTOS Park Technologiczny nabył udziały własne w celu ich dobrowolnego umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Struktura udziałowców po transakcji w LOTOS Park Technologiczny jest następująca:

  • LOTOS Park Technologiczny - 99,71%,
  • Grupa LOTOS - 0,29%.

 

Grupa LOTOS sprawuje kontrolę nad LOTOS Park Technologiczny z uwagi na uprawnienia zgromadzenia wspólników przysługujące Grupie LOTOS jako wspólnika jedynemu wspólnikowi, któremu przysługują prawa udziałowe. 31 marca 2010 r. nastąpiła rejestracja obniżenia kapitału zakładowego LOTOS Park Technologiczny do poziomu 50 tys. zł. Kapitał zakładowy LOTOS Park Technologiczny dzieli się na 100 udziałów. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym udział Grupy LOTOS w kapitale zakładowym LOTOS Park Technologiczny wynosi 100%.

(6) Zmiany kapitałowe opisane w punkcie (3) miały wpływ na pośredni udział procentowy Grupy LOTOS w kapitale podstawowym spółek zależnych spółek Petrobaltic S.A. (obecnie LOTOS Petrobaltic), LOTOS Czechowice i LOTOS Jasło.

(7) 1 marca 2009 r. spółka LOTOS Biopaliwa rozpoczęła działalność operacyjną.

(8) Udziały wniesione aportem 2 stycznia 2006 r. przez Grupę Kapitałową LOTOS Czechowice do LOTOS Park Technologiczny.

(9) 6 listopada 2009 r. LOTOS Park Technologiczny sprzedał 100% udziałów RCSerwis na rzecz strony trzeciej za kwotę 1.800 tys. zł. W wyniku powyższej transakcji Grupa LOTOS zrealizowała zysk w wysokości 688 tys. zł.

(10) W okresie maj-czerwiec 2008 r. oraz styczeń-grudzień 2009 r. LOTOS Jasło nabyło akcje spółki „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A. W wyniku przeprowadzonych transakcji udział LOTOS Jasło w kapitale zakładowym „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” wzrósł do 95,5%.

(11) 19 maja 2008 r. Zarząd Petrobaltic podjął decyzję o rozpoczęciu procedury rejestracji podniesienia kapitału zakładowego i objęcia przez Petrobaltic 80% akcji w LOTOS Exploration and Production Norge AS. Petrobaltic pokrył gotówką 32 mln nowych akcji, za cenę równą ich wartości nominalnej, tj. 32 mln NOK (tj. 13.782 tys. zł według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 19 maja 2008 r.). 12 czerwca 2008 r. Grupa LOTOS zawarła z Petrobaltic umowę zbycia 8 mln akcji LOTOS Exploration and Production Norge stanowiących 20% kapitału zakładowego spółki. Akcje, będące przedmiotem umowy, o łącznej wartości nominalnej 8 mln NOK (tj. 3.376 tys. zł według średniego kursu ustalonego dla NOK przez NBP na dzień 12 czerwca 2008 r.), z których wynika 8 mln głosów, są równe, niepodzielne i stanowią 20% kapitału zakładowego LOTOS Exploration and Production Norge. W wyniku transakcji Petrobaltic stał się właścicielem 40 mln akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego LOTOS Exploration and Production Norge.

(12) 27 listopada 2009 r. Petrobaltic przejął kontrolę nad Energobaltic.

(13) 25 stycznia 2010 r. nastąpiła rejestracja przeniesienia siedziby Energobaltic z Gdańska do Władysławowa.

Grupa LOTOS na dzień 31 grudnia 2009 r. posiada pośrednio w jednostce stowarzyszonej GK AB Geonafta 40,31% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 31 grudnia 2009 r. oraz 31 grudnia 2008 r. udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę LOTOS w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek, za wyjątkiem udziału w LOTOS Park Technologiczny. 

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan