Profil organizacji Organizacja

Organizacja

W Grupie Kapitałowej LOTOS decyzje dotyczące poszczególnych obszarów biznesowych, w tym kierunków ich rozwoju, oceny działalności oraz alokacji zasobów, podejmuje zarząd jednostki dominującej. W Grupie LOTOS dla obszarów biznesowych prowadzona jest sprawozdawczość finansowa zgodna z MSSF 8.

Kryteriami definiującymi obszar biznesowy są:

 1. angażowanie się w działalność gospodarczą, w związku z którą można uzyskiwać przychody i ponosić koszty,
 2. wyniki działalności regularnie przeglądane przez zarząd jednostki dominującej oraz wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do obszaru i przy ocenie wyników działalności obszaru,
 3. dostępność oddzielnych informacji finansowych.

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się następujące obszary biznesowe:

 • obszar poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu, do którego przypisana jest spółka LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi,
 • obszar produkcji i sprzedaży produktów naftowych, do którego przypisane są pozostałe spółki Grupy Kapitałowej, poza: LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz i LOTOS Ekoenergia,
 • pozostałe, do których zalicza się spółki: LOTOS Park Technologiczny, LOTOS Gaz i LOTOS Ekoenergia.

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS obowiązuje model zarządzania segmentowego. Segment to wydzielony obszar działalności biznesowej, zarządzany w skali Grupy Kapitałowej przez wyznaczonego członka Zarządu Grupy LOTOS, jako jednostki dominującej. Zarządzanie segmentowe jest modelem zarządzania, którego głównymi celami są: podniesienie sprawności zarządzania, wykorzystanie korzyści skali oraz synergie kosztowe i przychodowe w skali całej organizacji.  Zarządzanie segmentowe obejmuje m.in.:

 • realizację spójnej strategii,
 • koordynację inwestycji w Grupie Kapitałowej LOTOS,
 • skoordynowane planowanie i kontroling,
 • zintegrowane zarządzanie operacyjne, w tym zachowanie spójnych standardów korporacyjnych w Grupie Kapitałowej oraz realizację synergii poprzez ustalanie spójnych celów i parametrów efektywności,
 • koordynację funkcji wsparcia.

 

W Grupie Kapitałowej LOTOS wyróżnia się:

Segment zarządczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu zarządczego. Segment prowadzi działania w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej, poprzez zarządzanie całokształtem jej działalności, w tym opracowywanie i monitorowanie realizacji strategii, wyznaczanie kierunków rozwoju poszczególnych obszarów biznesowych, koordynację funkcji wsparcia (zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie głównymi procesami biznesowymi, zarządzanie systemami, polityka CSR, polityka marketingowa i komunikacyjna, działalność administracyjno-prawna, IT, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo fizyczne).

Do segmentu zarządczego przypisane są spółki:

 • LOTOS Ochrona
 • UAB LOTOS Baltija
 • LOTOS Ekoenergia
 • LOTOS Park Technologiczny.

 

Segment poszukiwawczo-wydobywczy: zarządzany przez prezesa Zarządu, dyrektora generalnego, tj. szefa segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Podstawowymi zadaniami segmentu są: opracowywanie strategii rozwoju działalności Grupy Kapitałowej w obszarze poszukiwań i wydobycia złóż ropy naftowej i gazu, zarządzanie i nadzorowanie działań w zakresie poszukiwań i wydobycia oraz odpowiedzialność za realizację strategii w tym obszarze.

Do segmentu poszukiwawczo-wydobywczego przypisana jest spółka:

 • LOTOS Petrobaltic wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

 

Segment operacyjny: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. produkcji i rozwoju, tj. szefa segmentu operacyjnego. Podstawowymi zadaniami segmentu są: zarządzanie, koordynacja i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przerobem ropy naftowej, produkcją rafineryjną i techniką, w tym realizacją Programu 10+. W zadaniach segmentu mieści się opracowanie założeń polityki produkcji rafineryjnej, nadzór nad sprawami związanymi z rozwojem i badaniami w obszarze produkcji, koordynacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju technicznego i technologicznego, kreowanie strategii w zakresie utrzymania i rozbudowy instalacji produkcyjnych.

Do segmentu operacyjnego przypisane są następujące spółki:

 • LOTOS Straż
 • LOTOS Serwis
 • LOTOS Lab
 • LOTOS Czechowice wraz z podległymi spółkami powiązanymi
 • LOTOS Jasło wraz z podległymi spółkami powiązanymi.

 

Segment handlowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. handlu, tj. szefa segmentu handlowego. W zakresie aktywności segmentu mieści się zarządzanie procesami sprzedaży, zaopatrzenia i dystrybucji w Grupie Kapitałowej, w tym kreowanie i realizacja polityki handlowej, planowanie sprzedaży dla wszystkich sektorów biznesowych, zarządzanie kanałami dystrybucji, zatwierdzanie planów i polityk działalności handlowej, rozwój strategii w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw.

Do segmentu handlowego przypisane są następujące spółki:

 • LOTOS Paliwa
 • LOTOS Oil
 • LOTOS Asfalt
 • LOTOS Parafiny
 • LOTOS Gaz wraz z podległymi spółkami powiązanymi
 • LOTOS Kolej
 • LOTOS Tank.

 

Segment finansowy: zarządzany przez wiceprezesa Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, tj. szefa segmentu finansowego. W aktywności segmentu mieści się zarządzanie całokształtem działalności finansowej i rachunkowej Grupy Kapitałowej, w tym kreowanie polityki i monitorowanie obszaru wewnętrznych przepływów kapitałowych i dywidend, kreowanie i monitorowanie strategii finansowej, podatkowej i ubezpieczeniowej, zarządzanie procesem budżetowania i kontrolingu, nadzorowanie działań w zakresie organizacji finansowania programów rozwojowych Grupy Kapitałowej, koordynacja wdrażania i przestrzegania ładu korporacyjnego, wypracowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem finansowym.

Grupa LOTOS, wśród spółek Grupy Kapitałowej, pełni rolę integratora kluczowych funkcji zarządczych i wspomagających.

Schemat obrazujący segmenty działalności
31.12.2009 r.

Schemat segmentów działalności Grupy LOTOS S.A. na dzień 31 grudnia 2009 r.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan