Strategia działalności

Strategia działalności

Podejście do zarządzania

Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje strategię rozwoju przyjętą w 2006 r. i zaktualizowaną w 2008 r.  Aktualizacja została dokonana w związku z nowym zdefiniowaniem kluczowych programów strategicznych i działaniami podjętymi przez Grupę Kapitałową w zakresie zwiększania bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W przyjętej strategii podstawowa działalność jest określona jako poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej, pogłębiony przerób ropy w kierunku paliw oraz handel produktami naftowymi. Jednocześnie Grupa Kapitałowa LOTOS w swoim dążeniu do ciągłego, zrównoważonego rozwoju jest otwarta na innowacyjne rozwiązania, wynikające z nowych trendów w polityce energetycznej Europy oraz elastycznie reaguje na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze.

Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada:

  • wzrost efektywności ekonomicznej przerobu ropy w wyniku optymalnego wykorzystania istniejącego kompleksu rafineryjnego i zakończenia realizacji Programu 10+,
  • rozwój działalności związanej z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej,
  • wzrost efektywności sprzedaży,
  • wzmocnienie pozycji rynkowej w hurtowym i detalicznym rynku paliw.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację programów rozwojowych w obszarze operacyjnym, handlowym i poszukiwawczo-wydobywczym.

Celem strategicznym segmentu operacyjnego jest optymalne i efektywne wykorzystanie w całej Grupie Kapitałowej posiadanych obecnie aktywów zlokalizowanych w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach, jak też aktywów obejmowanych w wyniku dalszych działań rozwojowych. Wiodącym projektem inwestycyjnym jest Program 10+. Ocena działalności operacyjnej i identyfikacja obszarów wymagających działań związanych z poprawą efektywności i bezpieczeństwa jest okresowo dokonywana przez zewnętrznych, niezależnych audytorów.
Osiągnięcie celów strategicznych w obszarze handlu realizowane jest poprzez rozwój sprzedaży produktów o najwyższych parametrach jakościowych oraz koncentrację na najbardziej rentownych obszarach działalności.

Celem działalności poszukiwawczo-wydobywczej jest budowa międzynarodowego segmentu, posiadającego portfel aktywów o zdywersyfikowanym ryzyku i w różnej fazie rozwoju, działającego głównie w obszarach Morza Bałtyckiego, Północnego i Norweskiego. Wybór realizowanych projektów w poszczególnych obszarach segmentu uzależniony jest od ich wartości  ekonomicznej oraz dostępności kapitału.