Wizja rozwoju Stopień realizacji celów strategicznych

Stopień realizacji celów strategicznych

Cele zakładane w strategii działalności Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze operacyjnym i handlowym na 2009 r. zostały zrealizowane. Natomiast w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, wobec istotnie zmienionych warunków na rynku wydobycia ropy, nie udało się zrealizować wyznaczonych celów. Obecnie trwa ocena możliwości ich zrealizowania w innym horyzoncie czasowym. W zakresie podstawowych wskaźników finansowo-ekonomicznych nie osiągnięto wielkości założonych na 2009 r. Odchylenia poziomu głównych wskaźników, w stosunku do wielkości przyjętych w strategii Grupy Kapitałowej LOTOS do 2012 r., były spowodowane przez kilka czynników: niskie notowania cen ropy, wyjątkowo niską marżę rafineryjną oraz niski dyferencjał Brent/Ural, a także zmienny kurs walutowy.

Obecnie trwają prace nad kolejną aktualizacją strategii – w perspektywie do roku 2014 i rozwinięciem kierunków rozwoju do roku 2022. W sytuacji znaczących zmian spowodowanych światowym kryzysem finansowym zostaną zrewidowane dotychczasowe zapisy strategii dotyczące sposobu:

  • optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych będących efektem kończącego się Programu 10+, 
  • najkorzystniejszego zagospodarowania ciężkiej pozostałości,
  • aktywnego wykorzystania zmian na rynkach produktów naftowych,
  • poprawy pozycji konkurencyjnej Grupy LOTOS.

 

Grupa Kapitałowa LOTOS w dalszym ciągu koncentrować się będzie na działaniach skutkujących wzrostem wartości dla akcjonariuszy. Kluczową rolę odegra rozwój segmentu poszukiwawczo-wydobywczego i umocnienie pozycji rynkowej. Wdrażane procesy technologiczne i inne rozwiązania techniczne będą charakteryzowały się najwyższym poziomem innowacyjności. Decyzje o podejmowanych działaniach rozwojowych będą wynikały z analizy ich efektywności ekonomicznej, a ich realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Grupy Kapitałowej. Dopuszcza się nowe układy kapitałowe lub wykorzystanie formuły wspólnego przedsięwzięcia z partnerem strategicznym.
Realizacja strategii wzmocni pozycję Grupy Kapitałowej LOTOS jako silnego, innowacyjnego i efektywnie rozwijającego się podmiotu, odgrywającego znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, funkcjonującego zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan