Dokonania i prognozy Sytuacja finansowa i majątkowa

Sytuacja finansowa i majątkowa

Mariusz Machajewski, Wiceprezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.

Mariusz Machajewski
wiceprezes Zarządu
dyrektor ds.
ekonomiczno-finansowych 

Szanowni Interesariusze,

rok 2009 był kolejnym rokiem trudnych warunków makroekonomicznych na całym świecie. Dla branży naftowej najdotkliwsze były niskie ceny ropy oraz spadki marż, w szczególności dotyczące średnich destylatów. Z punktu widzenia Grupy Kapitałowej LOTOS negatywny wpływ miała również mała efektywność przerobu naszego podstawowego gatunku ropy, przejawiająca się bardzo niskim poziomem tzw. dyferencjału Brent/Ural. W tym trudnym otoczeniu przedsiębiorstwa na całym świecie zmuszone były do działań oszczędnościowych oraz szczególnego dbania o płynność finansową. Grupa Kapitałowa LOTOS była w tych działaniach jednym z wiodących podmiotów. Już w pierwszej połowie roku wprowadziliśmy Pakiet Antykryzysowy, polegający na ograniczeniu inwestycji oraz optymalizacji kosztów. Warto podkreślić, iż wdrożenie Pakietu nie miało negatywnych konsekwencji dla realizacji inwestycji kluczowych dla przyszłej wartości Grupy Kapitałowej LOTOS, co więcej - zapewniło ich niezakłóconą realizację oraz zabezpieczyło płynność finansową Spółki.

Niesprzyjające warunki makroekonomiczne nie zakłóciły realizacji strategii Grupy Kapitałowej LOTOS. Rok 2009 był kolejnym okresem, w którym odnotowaliśmy wzrost sprzedaży, szczególnie w obrębie średnich destylatów. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia planowanego wzrostu mocy przerobowych po zakończeniu Programu 10+. Realizacja tego aktualnie najistotniejszego dla Grupy Kapitałowej LOTOS przedsięwzięcia inwestycyjnego, przebiegała w minionym roku zgodnie z planem. Oddane zostały do użytku pierwsze instalacje produkcyjne: hydroodsiarczania (HDS) oraz destylacji atmosferycznej i próżniowej (CDU/VDU). Ekonomiczne korzyści płynące z uruchomienia tych instalacji widoczne będą w 2010 roku, gdyż pozwolą na zwiększenie przerobu ropy do ok. 8 mln ton, a po zakończeniu Programu 10+ do 10,5 mln ton  rocznie.

W obszarze poszukiwań i wydobycia ropy naftowej prowadzono prace na Morzu Bałtyckim oraz kontynuowano projekt Yme na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Oczekujemy, że pierwsze efekty finansowe wynikające z produkcji ropy naftowej ze złoża Yme pojawią się po rozpoczęciu eksploatacji w II połowie 2010 roku.

Mimo niekorzystnego wpływu czynników zewnętrznych – niskie ceny ropy, spadki marży rafineryjnej oraz dyferencjału Ural/Brent – Grupa Kapitałowa LOTOS wypracowała w roku 2009 zysk operacyjny na poziomie 419,8 mln zł. Wpływ na ten wynik miały wdrożone działania proefektywnościowe, jak również efekt przeszacowania zapasów wynikający z odwrócenia się w drugiej połowie roku spadkowego trendu cen surowców. Dodatnie saldo na działalności finansowej, spowodowane głównie przez zyski z tytułu różnic kursowych powstałych na skutek przeszacowania kredytów i pożyczek, miało dodatni wpływ na osiągnięty zysk netto z działalności kontynuowanej za 2009 rok w wysokości 911,8 mln zł oraz zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na poziomie 900,8 mln zł.

Wprowadzenie w 2009 roku Pakietu Antykryzysowego oraz szeregu działań poprawiających płynność finansową, a także kolejne transze zapewnionego w latach poprzednich długoterminowego finansowania dłużnego, pozwoliły na niezakłóconą realizację głównych zamierzeń inwestycyjnych Grupy Kapitałowej LOTOS. Pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu rynkowym oraz ujemnych wyników w pierwszych miesiącach 2009 roku nie zaszła potrzeba restrukturyzacji zadłużenia, co jest dowodem siły finansowej oraz zdecydowanego i konsekwentnego zarządzania Spółką. Dla postrzegania Grupy LOTOS nie bez znaczenia był też fakt dokapitalizowania Spółki poprzez wniesienie aportem pozostałych w rękach Skarbu Państwa akcji LOTOS Petrobaltic, LOTOS Jasło oraz LOTOS Czechowice.

Dynamiczny rozwój sprawił, że wartość poniesionych w 2009 roku nakładów inwestycyjnych, w szczególności na Program 10+, zbliżyła się do 3 mld złotych. Nie pozostało to oczywiście bez wpływu na strukturę pasywów Grupy Kapitałowej. Wskaźniki zadłużenia osiągnęły wartości wysokie, aczkolwiek planowane. Jednym z podstawowych zadań Spółki w przyszłości będzie obniżenie poziomu zadłużenia do poziomów właściwych dla branży, w której działamy. Oczekujemy, że efekty wdrażanych przez nas projektów rozwojowych będą pozytywnie wpływały na osiągane w przyszłości wyniki finansowe oraz zaowocują dynamicznym wzrostem wartości Grupy LOTOS dla jej akcjonariuszy.

Z poważaniem,

alt

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Grupa LOTOS S.A.

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan