Zaangażowanie Podstawy odpowiedzialnego biznesu

Podstawy odpowiedzialnego biznesu

Misja, wizja, wartości

Misją Grupy Kapitałowej  LOTOS  jest innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej i handlu produktami o najwyższych standardach jakości, realizowany w sposób przyjazny dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego, dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.

Grupa LOTOS dąży do tego, by być najlepiej ocenianą firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem jakości produktów naftowych, obsługi klienta i profesjonalnego zarządzania.

Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej LOTOS do 2012 r. jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych w trzech kluczowych obszarach działania, tj. w obszarze poszukiwawczo-wydobywczym, rafineryjnym oraz rynkowym.

Zobowiązania Grupy LOTOS dotyczą sfery odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec społeczeństwa i środowiska naturalnego poprzez dostarczanie produktów w taki sposób, aby nie dopuścić do degradacji kapitału przyrodniczego i społecznego. Trzeci filar strategii stanowi odpowiedzialność biznesowa za produkt wobec państwa, rynku, partnerów, klientów i pracowników. Jest ona wpisana w strategię zarządzania koncernem nakierowaną na wzrost jego wartości i poprzez to przynoszenie wymiernych korzyści społecznych i biznesowych.

Grupa LOTOS popiera i stosuje, we wszystkich sferach swojej działalności, dziesięć zasad UN Global Compact – największej na świecie dobrowolnej inicjatywy obywatelstwa korporacyjnego. Spółka, jako członek tej organizacji, zobowiązała się do:

  1. popierania i przestrzegania praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową,
  2. eliminowania wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę,
  3. poszanowanie wolności stowarzyszania się,
  4. eliminowania wszelkich form pracy przymusowej,
  5. popierania zniesienia pracy dzieci,
  6. efektywnego przeciwdziałania dyskryminacji w sferze zatrudnienia,
  7. prewencyjnego podejścia do środowiska naturalnego,
  8. podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej,
  9. stosowania i rozpowszechniania przyjaznych środowisku technologii,
  10. przeciwdziałania korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

Nadrzędne wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS pozostają w związku z najistotniejszymi potrzebami, problemami i wyzwaniami zidentyfikowanymi w toku dialogu firmy z kluczowymi dla jej przyszłości grupami interesariuszy:

czystość otwartość innowacyjność odpowiedzialność
to przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych i ekologicznych oraz deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, przeciwdziałanie naruszaniu praw człowieka. to stosunek do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi, nastawienie na przyszłość i dynamiczny rozwój działalności w jej wymiarze międzynarodowym. to docenianie kapitału intelektualnego koncernu i kompetencji ludzi stanowiących o sile i rynkowych perspektywach marki LOTOS. to postawa wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, wobec kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie.

Koncern adresuje swoje odpowiedzialne praktyki do czterech kluczowych grup interesariuszy:

interesariusze koncernu

escort bayan muğla aydın escort bayan escort bayan anakkale balıkesir escort bayan escort tekirdağ bayan escort bayan gebze escort bayan mersin buca escort bayan edirne escort bayan