Zarządzanie Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Podejście do zarządzania

Do podstawowych celów realizacji zasad ładu korporacyjnego w Grupie LOTOS należy:

  • przejrzystość jej działania jako spółki giełdowej,
  • zaufanie w relacjach z interesariuszami,
  • otwartość i konsekwentne budowanie wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń skodyfikowanych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych", a od 1 stycznia 2008 r. stosuje większość zasad ładu korporacyjnego zebranych pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, przyjętych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) 4 lipca 2007 r. Pełen tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej GPW oraz w profilu inwestorskim internetowego portalu Grupy LOTOS.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 

Grupa LOTOS co roku publikuje oświadczenia Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego. Są one dostępne w serwisie internetowym Spółki.

Zgodnie z zasadą „comply or explain”, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości w 2008 r. oraz powtórzył w kolejnych latach wykaz niestosowanych zasad ładu korporacyjnego wraz z komentarzem o przyczynach zaistniałych odstępstw.

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2008 r.
 

W 2009 r. Grupa LOTOS nie opublikowała odrębnych komunikatów związanych z nieprzestrzeganiem zasad zawartych w zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”.

Grupa LOTOS podejmuje działania w sferze wdrażania dobrych praktyk dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i systemów zarządzania, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem państwowym. Od 19 listopada 2009 r. Spółka wchodzi w skład pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, tzw. RESPECT Index (Responsibility, Ecology, Sustainability, Participation, Environment, Community, Transparency), do którego zakwalifikowano 16 spółek notowanych na rynku regulowanym GPW i jednocześnie wyróżnionych przyznaniem im ratingu A jako liderom zrównoważonego rozwoju, ładu informacyjnego i komunikacji na rynku finansowym.